29

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Історія 38-річ­но­го біз­не­сме­на Іго­ря Ліскі є унікаль­ною. Ком­панія “Ефек­тив­ні ін­ве­сти­ції” піс­ля оку­па­ції ча­сти­ни Дон­ба­су втра­ти­ла май­же всі ак­ти­ви. Але пан Ліскі знай­шов си­ли роз­по­ча­ти все з ну­ля — за­раз йо­го ува­гу при­вер­ну­ли ви­роб­ниц­тво ме­ду, від­нов­лю­ва­на енер­ге­ти­ка й ані­ма­ція. За сло­ва­ми біз­не­сме­на, Украї­на по­зи­ціо­нує се­бе як екс­порт­ну дер­жа­ву, що є ціл­ком пра­виль­ним. Але до­сі краї­на не знай­ш­ла сво­го міс­ця в між­на­род­ній еко­но­мі­ці, тоб­то бренд “Украї­на” світом до­сі не визна­ний.

Ігор Ліскі на­во­дить два про­стих при­кла­ди: віт­чиз­няні сіль­госпви­роб­ни­ки зай­ма­ють лі­ди­ру­ю­чі по­зи­ції на світо­во­му рин­ку со­няш­ни­ко­вої олії і є про­від­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми ме­ду до країн ЄС. Але на по­ли­цях ма­га­зинів від­сут­ні ві­до­мі спо­жи­ва­чам гло­баль­ні українсь­кі брен­ди — по­куп­ці українсь­кої про­дук­ції не ін­фор­мо­вані про краї­ну по­ход­жен­ня то­ва­ру. То­му ам­біт­на ме­та біз­не­сме­на — пе­ре­бу­ду­ва­ти цілі га­лузі і до­мог­ти­ся визнан­ня Украї­ни в світі. Він упев­не­ний, що за умо­ви до­кла­дан­ня зу­силь за 10 ро­ків Украї­на мо­же ста­ти за­ко­но­дав­цем мо­ди у то­му ж бд­жіль­ниц­тві, зай­ма­ти­ся ге­не­тич­ним ви­ве­ден­ням но­вих видів бд­жіл, про­во­ди­ти на­у­ко­ві кон­фе­рен­ції то­що.

Ще один но­вий на­пря­мок — ком­панія “Енер­гія Украї­ни”, яка вже пе­ре­тво­ри­ла­ся на одне з про­від­них під­при­ємств в га­лузі енер­го­е­фек­тив­но­сті та енер­го­з­бе­ре­жен­ня, яке спро­можне ви­ко­ну­ва­ти рі­шен­ня на рів­ні про­від­них ком­паній світу. Од­ним з остан­ніх про­ек­тів, що бу­ли ре­алі­зо­вані, є енер­го­аудит на Маріу­поль­ско­му ме­та­лур­гій­но­му ком­бі­наті ком­панії “Метін­вест”.

“Важ­ли­во пам’ята­ти, що іс­нує ве­ли­чез­на необ­хід­ність біз­не­су при­слу­хати­ся до екс­пер­тів світо­во­го рин­ку. Але на­ша краї­на по­вин­на на­ре­шті оби­ра­ти шлях і справ­ді по­чи­на­ти ним ру­хати­ся. Не мож­на до­пу­сти­ти, щоб наш по­тен­ціал за­ли­ши­вся за ме­жа­ми ниніш­ніх мож­ли­во­стей. Ко­жен ви­клик і про­бле­ма — це шанс для змін, шанс для успі­ху. Для мене важ­ли­во шу­ка­ти ін­те­лек­ту­аль­ні рі­шен­ня, пе­рей­ма­ти до­свід і тех­но­ло­гії, щоб роз­ви­ва­ти біз­нес ро­зум­но”, — за­ува­жує Ігор Ліскі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.