33

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Allseeds є од­ним з най­біль­ших віт­чиз­ня­них ви­роб­ни­ків й екс­пор­терів рос­лин­них олій та шро­тів. Про­дук­ція ком­панії по­став­ляєть­ся до низ­ки країн СНД, Єв­ро­пи та Азії. За да­ни­ми аналітич­но­го агент­ства “Про­аг­ро”, за під­сум­ка­ми 2016-2017 рр. Allseeds увій­ш­ла до четвір­ки Топ-екс­пор­терів со­няш­ни­ко­вої олії з Украї­ни.

До мо­мен­ту ство­рен­ня ком­панії Allseeds у 2010 р. В’яче­слав Пет­ри­ще вже мав знач­ний до­свід ро­бо­ти у олій­но-жи­ро­вій га­лузі. Піс­ля ро­зри­ву сто­сун­ків з по­пе­ред­ні­ми парт­не­ра­ми бу­ло прий­ня­то рі­шен­ня про­до­в­жи­ти за­во­ю­ван­ня рин­ку за до­по­мо­гою мо­ло­дої про­гре­сив­ної ком­панії. 2013 р. в пор­ту “Пів­ден­ний” бу­ло зас­но­ва­но пе­ре­ва­лоч­ний тер­мі­нал з влас­ною за­ліз­нич­ною гіл­кою, ро­з­ра­хо­ва­ний на 42 тис.т од­но­ра­зо­во­го збері­ган­ня про­дук­ції. До по­бу­до­ви влас­но­го за­во­ду Allseeds на­да­ва­ла по­слу­ги пе­ре­вал­ки рос­лин­них олій най­біль­шим українсь­ким ви­роб­ни­кам.

2014 р. по­ча­лось будів­ниц­тво, а вже в лип­ні

2015 р. від­бу­ло­ся від­крит­тя пер­шої чер­ги но­во­го олій­но­екс­трак­цій­но­го за­во­ду в пор­ту “Пів­ден­ний”. Пе­ре­роб­на по­туж­ність під­при­єм­ства пе­ре­ви­щує

700 тис.т на­сін­ня со­няш­ни­ку на рік. Це при­близ­но 2400 т на­сін­ня со­няш­ни­ку, 1800 т на­сін­ня рі­па­ку або 1500 т соєвих бобів на до­бу. В про­ект бу­ло ін­ве­сто­ва­но близь­ко $200 млн, а до 2021 р. пла­нуєть­ся вкла­сти ще $400 млн у будів­ниц­тво дру­гої та третьої черг ви­роб­ництва, а та­кож у роз­ви­ток екс­порт­ної ін­фра­струк­ту­ри.

На­разі Allseeds є од­ним із най­по­туж­ні­ших українсь­ких пе­ре­роб­ни­ків олій­них куль­тур і во­лодіє муль­ти­функ­ціо­наль­ним олій­но­екс­трак­цій­ним за­во­дом у най­г­либ­шо­му в Україні пор­ту “Пів­ден­ний”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.