34

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Біз­не­смен Пет­ро Пи­ли­пюк по­чи­нав під­при­єм­ни­ць­ку діяль­ність 1993 р. з ім­пор­ту спо­жив­чих то­варів і про­дук­тів хар­чу­ван­ня з Поль­щі. Зго­дом став ре­гіо­наль­ним ди­ле­ром од­но­го з ви­роб­ни­ків тор­го­вель­но­го об­лад­нан­ня, на яке на українсь­ко­му рин­ку був ве­ли­кий по­пит. Са­ме з цьо­го на­пря­му 1994 р. і на­ро­ди­вся біз­нес “Мо­дерн-екс­по” — ві­до­мо­го в усьо­му світі по­ста­чаль­ни­ка тор­го­вель­но­го і хо­ло­диль­но­го об­лад­нан­ня.

2001 р. бу­ло від­кри­то за­вод у м.лу­ць­ку, пло­ща ко­тро­го за­раз скла­дає біль­ше 65 тис. кв.м. 2013 р. ком­панія за­пу­сти­ла ви­роб­ниц­тво тор­го­вель­но­го й хо­ло­диль­но­го об­лад­нан­ня в м.верх­ньод­ні­провсь­ку пло­щею 25 тис.кв.м, а 2016 р. по­чав ро­бо­ту за­вод в м.ві­тебсь­ку (Бі­ло­русь).

Про­тя­гом 1997-2016 рр. “Мо­дерн-екс­по” від­кри­ла філії та пред­став­ництва у Поль­щі, РФ, Ні­меч­чині, ОАЕ, Фран­ції й Ве­ли­ко­бри­танії, а торік ство­ри­ла спільне під­при­єм­ство Modern-expo Gmbh & Schweitzer. За­раз тор­го­вельне об­лад­нан­ня ком­панія екс­пор­тує до 60 країн.

Як ка­же Пет­ро Пи­ли­пюк, “в най­б­лиж­чій пер­спек­тиві має­мо на­мір ство­ри­ти “Ри­тейл біз­не­схаб”, де іс­ну­ю­чі су­час­ні тех­но­ло­гії бу­дуть поєд­нані з цен­тром ін­но­ва­цій­них ро­з­ро­бок і нав­чаль­ним цен­тром. Та­ким чи­ном ми змо­же­мо змі­ню­ва­ти еко­но­міч­ний ланд­шафт ре­гіо­ну і, вза­галі, бу­ти драй­ве­ром та ство­рю­ва­ти трен­ди в на­шій га­лузі”.

Та­кож ком­панія на­пра­цьо­вує кон­цеп­цію “ма­га­зин май­бут­ньо­го”, яку за­пла­но­ва­но пред­ста­ви­ти на все­світ­ній ви­став­ці EXPO 2020. Це мас­штаб­ний про­ект, який ре­алі­зує ці­ла група ін­но­ва­цій­них ком­паній з усьо­го світу.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.