39

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

По­ряд із ме­ре­жа­ми су­пер­мар­кетів “Фокс­трот” та “Ель­до­ра­до” Comfу є най­біль­шим ри­тей­ло­ром у сег­мен­ті по­бу­то­вої тех­ніки. За ефек­тив­ністю (ви­руч­кою з 1 кв.м) Comfy знач­но ви­пе­реджає кон­ку­рен­тів. Ком­панія зі штаб-квар­ти­рою у Дні­прі зас­но­ва­на 2005 р. Зго­дом від­бу­ло­ся її об’єд­нан­ня із ком­панією “По­бут­тех­ніка”, ін­шим ве­ли­ким грав­цем у Пів­ден­но-схід­но­му ре­гіоні. Ста­ном на сі­чень 2018 р. ме­ре­жа бу­ла пред­став­ле­на 90 су­час­ни­ми ма­га­зи­на­ми но­во­го фор­ма­ту. Comfy.ua вхо­дить в Топ-5 най­біль­ших он­лайн-грав­ців рин­ку. Пан Роніс по­зи­ціо­нує свій біз­нес як чес­ний та про­зо- рий. 2010 р., за­мість то­го, щоб спо­кій­но про­да­ва­ти, як і ре­шта, “сірий” то­вар, Стані­слав Роніс від­мо­ви­вся від кон­тра­банд­ної по­бу­то­вої тех­ніки, за­ве­зе­ної за неле­галь­ни­ми або на­пів­ле­галь­ни­ми схе­ма­ми. “Ве­ли­чез­на кіль­кість чи­нов­ни­ків за­ли­ши­ла­ся при цьо­му без ха­барів, — зга­дує біз­не­смен, — бо ча­сти­на рин­ку ста­ла пла­ти­ти ко­шти про­зо­ро до бюд­же­ту”.

За йо­го сло­ва­ми, був на­мір під­штовх­ну­ти до ло­каль­но­го пе­ре­во­ро­ту, зо­кре­ма, меб­лярів та ін­ших га­лу­зе­ви­ків. Але, на жаль, там не знай­ш­ло­ся лю­дей, го­то­вих від­сто­ю­ва­ти свої прин­ци­пи. Охо­чих піти слі­дом до­стат­ньо, та їх­ня по­зи­ція по­ки та­ка: “Я хо­чу пра­ц­ю­ва­ти чес­но, але мені не да­ють”. До речі, 2013 р. ком­панія Comfy опи­ни­лася під тис­ком по­дат­ко­вої та про­ку­ра­ту­ри че­рез своє пра­г­нен­ня пра­ц­ю­ва­ти про­зо­ро. Від політи­ки ниніш­ньої вла­ди біз­не­смен

Роніс та­кож не в за­хваті. Не­зва­жа­ю­чи на знач­ні втра­ти — в Дон­басі та у Кри­му бу­ло втра­че­но 20 ма­га­зинів, за під­сум­ка­ми 2015 р. ви­руч­ка Comfy зрос­ла до 6 млрд грн.

По­за тим, то­го ро­ку вда­ло­ся від­кри­ти 16 но­вих ма­га­зинів. Ком­панія ви­сто­я­ла й піс­ля ще од­но­го від­чут­но­го уда­ру — втра­ти 350 млн грн. у збан­круті­ло­му “Дель­та Бан­ку”, який ак­тив­но спів­пра­ц­ю­вав із ри­тей­ло­ром у ца­рині спо­жив­чо­го кре­ди­ту­ван­ня. “Для нас ця си­ту­а­ція з “Дель­та Бан­ком” бу­ла най­біль­шим еко­но­міч­ним уда­ром”, — зга­дує Стані­слав Роніс. Остан­нім ча­сом він ак­тив­но пред­став­ляє про­зо­рий українсь­кий біз­нес за кор­до­ном, власне, на­ма­гаєть­ся ак­тив­но ін­ве­сту­ва­ти у різ­ні про­ек­ти.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.