46

Business (Ukraine) - - Точка Зору -

Ми­ну­ло­го ро­ку Ва­силь Хмель­ни­ць­кий об’єд­нав свої про­ек­ти під брен­дом Ufuture, за­крі­пив­ши ста­тус од­но­го з най­різ­но­сто­рон­ні­ших та най­ін­но­ва­цій­ні­ших під­при­єм­ців Украї­ни. Ufuture пред­став­ляє ком­панії та про­ек­ти па­на Хмель­ни­ць­ко­го в Україні та за кор­до­ном, а та­кож ко­ор­ди­нує їх­ню діяль­ність на між­на­род­ній арені. “І за­раз, і 10, і 20 ро­ків то­му всім, хто ба­жає бу­ти успіш­ни­ми під­при­єм­ця­ми, я дав би од­ну по­ра­ду: вчи­ти­ся і впро­ва­д­жу­ва­ти знан­ня в жит­тя, не бо­я­ти­ся ро­би­ти по­мил­ки, ви­прав­ля­ти їх і зно­ву вчи­ти­ся, і зно­ву впро­ва­д­жу­ва­ти. Ли­ше та­кий шлях мо­же зро­би­ти під­при­єм­ця успіш­ним”, — го­во­рить про біз­нес Ва­силь Хмель­ни­ць­кий.

Се­ред йо­го про­ек­тів — де­ве­ло­персь­ка ком­панія UDP, Між­на­род­ний ае­ро­порт “Київ”, Unitcity, група “РТМ”, ком­панія “Біо­фар­ма”. Знач­ну ува­гу під­при­є­ме­ць при­ді­ляє роз­вит­ку со­ціаль­них про­ек­тів. Се­ред них — ви­дан­ня кни­жок K.fund BOOKS, за­галь­но­освіт­ня “Но­во­пе­черсь­ка шко­ла”, Шко­ла ма­ло­го та се­ред­ньо­го під­при­єм­ництва, пред­став­ниц­тво Lean Global Network в Україні, На­ціо­наль­на освіт­ня плат­фор­ма ilearn, ін­но­ва­цій­на шко­ла про­гра­му­ван­ня UNIT Factory.

“UNIT Factory ки­дає ви­клик тра­ди­цій­ній си­сте­мі освіти. Ком­паніям по­тріб­ні не па­пе­ри про за­кін­чен­ня пре­стиж­но­го універ­си­те­ту, а про­фесіо­на­ли, які успіш­но ре­алі­зу­ють про­ек­ти. На­ші ви­пуск­ни­ки от­ри­ма­ють знан­ня, на­вич­ки та до­свід, що до­по­мо­жуть їм знай­ти ви­со­ко­опла­чу­ва­ну ро­бо­ту у про­від­них українсь­ких і за­рубіж­них ком­паніях”, — го­во­рить про най­ін­но­ва­цій­ні­ший за­клад освіти Украї­ни пан Хмель­ни­ць­кий. Знан­ня й та­лан­ти — це най­цін­ні­ший ре­сурс май­бут­ньо­го. Ін­ве­сту­ю­чи в освіту та ін­но­ва­ційне ми­слен­ня, ми до­по­ма­гає­мо лю­дям роз­ви­ва­ти свій по­тен­ціал та жи­ви­мо їх­нє пра­г­нен­ня змі­ни­ти світ на кра­ще — йдеть­ся на сай­ті Ufuture.

Особ­ли­ву ува­гу пан Хмель­ни­ць­кий при­ді­ляє парт­нер­ству, вва­жа­ю­чи це най­е­фек­тив­ні­шою фор­мою ве­ден­ня біз­не­су. За йо­го сло­ва­ми, усі керів­ни­ки про­ек­тів є йо­го парт­не­ра­ми, які от­ри­му­ють част­ку в біз­несі у 5-10%. Ад­же тоді во­ни став­лять­ся до біз­не­су як влас­ни­ки.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.