“PRIVATE BANKING ТАС­КОМ­БАН­КУ: СИНЕРГІЯ VIP-ОБ­СЛУ­ГО­ВУ­ВАН­НЯ БІЗ­НЕ­СУ ТА ПРИ­ВАТ­НО­ГО КА­ПІТА­ЛУ КЛІЄН­ТІВ”

Business (Ukraine) - - .ф Інанси -

Олег По­ляк, за­ступ­ник го­ло­ви прав­лін­ня ТАС­КОМ­БАН­КУ з пи­тань

Private Banking — Чим відріз­няєть­ся Private Banking ТАС­КОМ­БАН­КУ від про­по­зи­цій біль­шо­сті ін­ших бан­ківсь­ких уста­нов, до яких за­мож­ні клієн­ти вже звик­ли?

— Ми по­ста­ви­ли за ме­ту зро­би­ти на­ші ін­диві­ду­аль­ні бан­ківсь­кі по­слу­ги мак­си­маль­но зруч­ни­ми і ком­форт­ни­ми. Щоб умож­ли­ви­ти це, ми звер­ну­ли­ся до на­ших чис­лен­них клієн­тів і, от­ри­мав­ши від них зво­рот­ній зв’язок, ство­ри­ли влас­ну про­гра­му пре­міаль­но­го бан­ківсь­ко­го об­слу­го­ву­ван­ня, в якій поєд­на­ли об­слу­го­ву­ван­ня при­ват­но­го ка­піта­лу клієн­тів та їх біз­не­су. наш банк — ма­буть, єди­ний на рин­ку, хто про­по­нує та­кий під­хід до об­слу­го­ву­ван­ня влас­ни­ків біз­не­су.

До то­го ж на­ша про­гра­ма по­стій­но роз­ви­ваєть­ся і вдос­ко­на­люєть­ся. на­разі для об­слу­го­ву­ван­ня клієн­тів за про­гра­мою Private Banking ми ство­ри­ли сво­го ро­ду “за­кри­тий клуб” для до­сту­пу йо­го членів та членів їх­ніх ро­дин до різ­них ек­с­клю­зив­них про­грам і за­ходів. В на­шо­му ви­пад­ку це і су­час­ні освіт­ні про­гра­ми для ді­тей, і участь у Vip-за­хо­дах щоріч­но­го Одесь­ко­го між­на­род­но­го кі­но­фе­сти­ва­лю та мод­них фешн-по­ка­зах, ек­с­клю­зив­ні при­вілеї від парт­нерів бан­ку.

— Хто мо­же ро­з­ра­хо­ву­ва­ти на об­слу­го­ву­ван­ня у ста­тусі Vip-клієн­та?

— ста­ти клієн­том Private Banking ТАС­КОМ­БАН­КУ мож­на, при­дбав­ши пре­міаль­ний па­кет “ТАС еліт”. Цей па­кет пе­ред­ба­чає на­дан­ня Vip-клієн­ту мож­ли­во­сті от­ри­ма­ти пре­міаль­ні карт­ки, роз­мі­щу­ва­ти вкла­ди на гнуч­ких умо­вах, ко­ри­сту­ва­ти­ся ін­диві­ду­аль­ни­ми кре­дит­ни­ми лі­міта­ми, кон­сь­єрж-серві­сом, ок­ре­мою лінією зв’яз­ку

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.