“МИ ПЛАНУЄМО І НАДАЛІ АК­ТИВ­НО НАРОЩУВАТИ ПОРТ­ФЕЛЬ І ЗБІЛЬ­ШУ­ВА­ТИ СВОЮ ЧАСТ­КУ НА РИН­КУ”

Business (Ukraine) - - Корпоративний Партнер -

— Яка ди­на­міка кор­по­ра­тив­но­го кре­дит­но­го порт­фе­ля бан­ку за під­сум­ка­ми 2017 р. та I квар­та­лу 2018 р.?

— Ди­на­міка зрос­тан­ня по­зи­тив­на. Банк ак­тив­но на­ро­щує кре­ди­ту­ван­ня. Так, за ми­ну­лий рік кре­дит­ний порт­фель юри­дич­них осіб бан­ку збіль­ши­вся на 2537 млн грн., або на 17,4%, у порів­нян­ні з по­каз­ни­ком 2016 р., і ста­но­вив 17 121 млн грн. У I квар­талі по­точ­но­го ро­ку зрос­тан­ня три­ва­ло, і порт­фель збіль­ши­вся на 804 млн грн. Ус­пі­хи I квар­та­лу пов’яза­ні з ре­алі­за­цією про­ек­тів, роз­по­ча­тих ще в IV квар­талі ми­ну­ло­го ро­ку, з ак­тив­ним лі­зин­го­вим фі­нан­с­у­ван­ням ло­гі­стич­них і трей­дин­го­вих ком­паній на при­дбан­ня зер­но­возів і пів­ва­гонів, а та­кож з фі­нан­с­у­ван­ням по­точ­ної діяль­но­сті ви­роб­ни­чих ком­паній, кре­ди­ту­ван­ням до­рож­ніх будівель­ни­ків на при­дбан­ня ос­нов­них за­собів і по­пов­нен­ня обо­рот­но­го ка­піта­лу. Що­до фі­нан­с­у­ван­ня під­при­ємств сек­то­ра АПК й учас­ни­ків рин­ку наф­то­про­дук­тів, то в I квар­талі роз­мі­ще­но близь­ко 150 млн грн.

— За­в­дя­ки чо­му банк про­де­мон­стру­вав та­кі ре­зуль­та­ти ми­ну­ло­го ро­ку?

— Ми дійс­но доб­ре по­пра­ц­ю­ва­ли 2017 р. — з орієн­та­цією і на спо­жи­ва­ча, і на внут­ріш­ні про­це­си. Банк по­си­ли­вся по низ­ці на­прям­ків.

По-пер­ше, це внут­ріш­ня ре­ор­гані­за­ція. Ми по­си­ли­ли функ­цію про­да­жів: по­в­но­цін­но за­лу­чи­ли в про­да­жі керів­ни­ків ре­гіо­наль­них від­ді­лень, ство­ри­ли центр про­да­жів та пі­дви­щи­ли ак­тив­ність ко­ман­ди клієнтсь­ких ме­не­джерів. Та­кож зміц­ни­ли на­пря­мок під­т­рим­ки про­да­жів за­в­дя­ки роз­вит­ку цен­тру об­роб­ки да­них, про­дук­то­во­го офі­су в но­во­му фор­маті.

По-дру­ге, ми ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли пе­ре­ва­ги на­шої гли­бо­кої га­лу­зе­вої екс­пер­ти­зи і знан­ня клієн­тів. За­в­дя­ки та­ко­му під­хо­ду нам вдаєть­ся до­сить точ­но оці­ню­ва­ти ри­зи­ки і по­тен­ціал біз­не­су. У нас ду­же низь­кий рівень NPL в бан­ку — близь­ко 4% (за МСФО). Ми не ке­рує­мо­ся штам­па­ми та сте­рео­ти­па­ми що­до тих чи ін­ших га­лу­зей. Для нас важ­ли­вий ре­аль­ний по­тен­ціал біз­не­су, кре­ди­то­спро­мож­ність і ре­пу­та­ція.

По-третє, ми вдос­ко­на­ли­ли на­ше ці­но­утво­рен­ня і про­дук­ти. Пра­виль­но оці­ню­ю­чи клієн­та, ми мо­же­мо про­по­ну­ва­ти йо­му ви­гід­ну вар­тість по­слуг, про­зорість, чес­ність умов.

Торік в сег­мен­ті кор­по­ра­тив­но­го біз­не­су (та й в ці­ло­му) банк стра­те­гіч­но зорієн­ту­вав­ся пе­ре­важ­но на збіль­шен­ня част­ки на рин­ку, десь жерт­ву­ю­чи мит­тє­вою при­бут­ко­вістю, але ви­г­ра­ю­чи в аб­со­лют­но­му ви­ра­жен­ні за­в­дя­ки мас­шта­бам про­ник­нен­ня на ри­нок.

Крім то­го, ми по­ча­ли кра­ще ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­тен­ціал га­лу­зей та ре­гіонів, в яких рані­ше недо­стат­ньо ре­алі­зо­ву­ва­ли свої мож­ли­во­сті. Так, за­пу­сти­ли каз­на­чейсь­кі кре­дит­ні про­дук­ти, про­гра­му фі­нан­с­у­ван­ня будів­ництва та мо­дер­ні­за­ції еле­ва­торів, сервіс ці­ло­до­бо­вих пла­те­жів, Олек­сандр Ма­тю­шен­ко, ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту кор­по­ра­тив­но­го біз­не­су бан­ку “Пів­ден­ний” вдос­ко­на­ли­ли серві­си в ін­тер­нет-бан­кін­гу. Та­кож вже пра­ц­ю­ють та­кі про­дук­ти хеджу­ван­ня ва­лют­них ри­зи­ків, як фор­вард­ні опе­ра­ції ку­пів­лі-про­да­жу ва­лю­ти і ку­пів­ля­про­даж ва­лют­них ОВДП.

— Хто за­раз є най­пер­спек­тив­ні­шим клієн­том у кор­по­ра­тив­но­му сег­мен­ті?

— Сег­мент АПК для на­шо­го бан­ку є од­ним з пріо­ри­тет­них на­прям­ків фі­нан­с­у­ван­ня. Са­ме то­му в да­но­му сег­мен­ті зо­се­ре­дже­ний най­біль­ший кре­дит­ний порт­фель бан­ку: так, на 01.01.18 р. кре­дит­ний порт­фель юри­дич­них осіб склав близь­ко 17 млрд грн. в екві­ва­лен­ті, а порт­фель на­прям­ку АПК — не мен­ше 40% за­галь­но­го кре­дит­но­го порт­фе­ля бан­ку. Та­кож ду­же при­ва­б­ли­ви­ми для бан­ку є па­лив­но-енер­ге­тич­ний сек­тор, в яко­му ми в знач­ній мірі до­сяг­ли успі­ху, хар­чо­ва, лег­ка про­ми­сло­вість, фар­ма­цев­тич­на га­лузь, пе­ре­роб­ка.

— Які пла­ни на по­точ­ний рік, очіку­ван­ня що­до умов кре­ди­ту­ван­ня кор­по­ра­тив­них клієн­тів?

— Цьо­го ро­ку ми плануємо ак­тив­но нарощувати порт­фель і збіль­шу­ва­ти част­ку на рин­ку. В пла­нах вліт­ку за­пу­сти­ти ек­с­клю­зив­ний про­дукт — пе­ре­декс­портне фі­нан­с­у­ван­ня для ви­роб­ни­ків і зер­но­трей­дерів. Бу­де­мо фі­нан­с­у­ва­ти ком­панії під за­ста­ву зер­на на пор­то­вих (в пер­спек­тиві і на ліній­них) еле­ва­то­рах. Ми вже за­пу­сти­ли фі­нан­с­у­ван­ня га­зо­ви­ків під та­кий вид за­без­пе­чен­ня, як газ в схо­ви­щі. Ак­тив­но го­тує­мо­ся до від­крит­тя в 2019 р. енер­го­рин­ку.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.