“БАНК МАЄ ДАВАТИ ШВИДКІ ВІДПОВІДІ”

Business (Ukraine) - - Опора Мсб -

— Як на­разі вигля­да­ють пер­спек­ти­ви МСБ?

— Піс­ля кри­зи ма­лий та се­ред­ній біз­нес по­чав роз­ви­ва­ти­ся на­ба­га­то ак­тив­ні­ше. На­разі част­ка МСБ неве­ли­ка і оці­нюєть­ся в 10%. Для порів­нян­ня: в краї­нах Захід­ної Єв­ро­пи — 20-30% і ся­гає на­віть 50%. Бан­ки по­віри­ли у цей сег­мент і по­ча­ли ак­тив­но ним опіку­ва­ти­ся. Ве­ли­кі на­дії по­кла­да­ють­ся на ре­зуль­та­ти за­ходів із “від­білю­ван­ня” еко­но­міки, що на­разі три­ва­ють, — по­си­лен­ня фін­моніто­рин­гу, змен­шен­ня го­тів­ко­вих ро­з­ра­хун­ків то­що. Са­ме МСБ пе­ре­важ­но пра­ц­ю­вав у тіні, на від­мі­ну від ве­ли­ко­го біз­не­су. За­раз це по­сту­по­во змі­нюєть­ся, ра­зом із детіні­за­цією до бан­ківсь­кої си­сте­ми на­д­хо­дять до­дат­ко­ві ко­шти. Ми ак­тив­но спів­пра­ц­ю­є­мо з сег­мен­том МСБ. Крім то­го, го­тує­мо­ся до збіль­шен­ня по­ля діяль­но­сті у най­б­лиж­чі кіль­ка ро­ків.

— Що со­бою яв­ляє сег­мент за­раз?

— Ко­ли під­ня­лись ці­ни на ім­порт­ний одяг, по­ча­ли з’яв­ля­ти­ся неве­ли­кі по­ши­воч­ні май­стер­ні, чо­го не бу­ло остан­ніх ро­ків 15. По­ки цей про­цес не ду­же ма­со­вий, крім то­го, ви­ко­ри­сто­вуєть­ся чи­ма­ло ім­порт­них ком­плек­ту­ю­чих, але тренд на ім­пор­то­за­мі­щен­ня не мо­же не ті­ши­ти. У при­кор­дон­них об­ла­стях ак­тиві­зу­ва­ло­ся ви­роб­ниц­тво, спря­мо­ване на екс­порт: ска­жі­мо, меб­лі — до Поль­щі, кос­ме­ти­ка — до Мол­до­ви. Не­ве­ли­ким ком­паніям нерід­ко про­сті­ше знай­ти екс­порт­ні ні­ші, ніж круп­ним грав­цям, але тре­ба бу­ти го­то­вим до про­зо­рої ро­бо­ти, ад­же будь-яка краї­на по­чи­нає про­си­ти ку­пу до­ку­мен­тів, сер­ти­фі­катів то­що. До­во­дить­ся змі­ню­ва­ти­ся.

— Які ос­нов­ні трен­ди в ро­бо­ті ПУМБ з сег­мен­том МСБ?

— У своїй ро­бо­ті ми ке­рує­мо­ся прин­ци­пом “мен­ше го­во­ри­мо — біль­ше ро­би­мо”. Торік ПУМБ пе­ре­гля­нув під­хо­ди до кре­ди­ту­ван­ня ма­ло­го біз­не­су та спро­стив цей про­цес. За­раз рі­шен­ня по кре­ди­тах ми прий­має­мо за п’ять-сім днів. Це ду­же зруч­но для сег­мен­та МСБ. Влас­ни­ки неве­ли­ких ком­паній — лю­ди під­при­єм­ливі, прий­ма­ють рі­шен­ня ду­же швид­ко. В них ви­ни­ка­ють пи­тан­ня, на які банк має давати швидкі відповіді.

Нас­прав­ді по­тре­би ма­ло­го біз­не­су на бан­ківсь­ко­му рин­ку біль­ше ніж за­до­воль­ня­ють­ся, то­му необ­хід­но­сті ство­рю­ва­ти но­вий про­дукт для цьо­го сег­мен­та най­б­лиж­чим ча­сом немає. Я ві­рю у про­да­жі че­рез сервіс, са­ме він пі­дви­щує ло­яль­ність.

Для нас ду­же важ­ливі ре­зуль­та­ти неза­леж­них опи­ту­вань на­ших клієн­тів, згід­но з яки­ми все біль­ше з них ре­ко­мен­ду­ва­ли би ПУМБ своїм парт­не­рам. У нас цей по­каз­ник один з най­к­ра­щих, і це до­брий знак — ми ру­хає­мо­ся у пра­виль­но­му на­прям­ку.

— Чи пра­ц­ює ПУМБ над роз­вит­ком елек­трон­них сервісів для МСБ?

— Зай­має­мо­ся ав­то­ма­ти­за­цією. Не­за­ба­ром за­пра­ц­ює но­вий сервіс “Клієнт — Банк”, ство­ре­ний са­ме Олексій Волч­ков, за­ступ­ник го­ло­ви прав­лін­ня ПУМБ під клієн­тів МСБ. Ста­рий при­зна­чав­ся для ве­ли­ко­го біз­не­су і пе­ре­ван­та­же­ний функ­ція­ми, які МСБ не по­тріб­ні. Пе­ред ро­з­роб­кою ми спе­ціаль­но вив­ча­ли по­ба­жан­ня біз­не­су. Зо­кре­ма, вклю­чи­ли ва­лют­ний мо­дуль, який доз­во­лить під­при­єм­цю три­ма­ти ру­ку на пуль­сі між­бан­ківсь­ко­го рин­ку і про­да­ва­ти (ку­пу­ва­ти) ва­лю­ту за кур­сом, що йо­го вла­што­вує. Та­кий сервіс був по­ши­ре­ний для ве­ли­ких ком­паній, те­пер ми про­по­нує­мо йо­го для МСБ. Тим біль­ше що за­раз МСБ ак­тив­но ве­дуть зов­ніш­ньое­ко­но­міч­ну діяль­ність. Та­кож об­ла­што­вує­мо від­ді­лен­ня тер­мі­на­ла­ми са­мо­об­слу­го­ву­ван­ня, щоб клієн­ти мог­ли са­мо­стій­но про­во­ди­ти ін­ка­са­цію го­тів­ки.

— Що ска­же­те про кре­дит­ні став­ки для МСБ?

— Як­що ко­рот­ко, то від­сот­ко­ві став­ки за­ле­жать від ін­фля­ції, ін­фля­ція — від кур­су, курс — від ста­ну платіж­но­го, а са­ме тор­го­вель­но­го ба­лан­су, який у нас, на жаль, хроніч­но де­фі­цит­ний. Так скла­ло­ся, що в Україні будь-яке по­жвав­лен­ня еко­но­міч­ної ак­тив­но­сті ви­ли­ваєть­ся у зрос­тан­ня ім­пор­ту, а від­так, фор­муєть­ся де­валь­ва­цій­ний тиск. При­чи­на — від­сут­ність ма­со­во­го по­туж­но­го внут­ріш­ньо­го ви­роб­ництва на тлі ве­ли­кої за­леж­но­сті від ім­пор­ту. Візь­ме­мо сільсь­ке гос­по­дар­ство. Так, йо­го про­дук­ція екс­пор­туєть­ся, але ж устат­ку­ван­ня, до­бри­ва, на­сін­ня і па­ли­во — ім­порт­ні… Доб­ре, як­що у під­сум­ку вий­де неве­ли­кий плюс по ва­лют­ній ви­руч­ці. Част­ка сільсь­ко­го гос­по­дар­ства у кре­дит­но­му порт­фелі МСБ на­шо­го бан­ку скла­дає 25-30%. Ще 10% — це ви­роб­ниц­тво. Ре­шта — біль­ше по­ло­ви­ни — це тор­гів­ля, пе­ре­важ­но ім­порт… Вихід — роз­ви­ва­ти ви­роб­ниц­тво, зай­ма­ти­ся ім­пор­то­за­мі­щен­ням.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.