“ТРАДИЦІЇ — ГО­ЛОВ­НА УМОВА ТО­ГО, ЩО ГРО­ШІ ПРИЙДУТЬ У БІЗ­НЕС НАДОВГО”

Business (Ukraine) - - Регіональний Лідер -

— Що, на ваш по­гляд, го­ловне у діяль­но­сті успіш­но­го бан­кі­ра са­ме за­раз?

— Світ змі­нюєть­ся ду­же швид­ко, по­тре­би лю­дей — ще швид­ше, а банк по­ви­нен адап­ту­ва­ти­ся до змін ще до то­го, як все при­ско­ри­ло­ся! Су­час­ний бан­кір по­ви­нен вже сьо­год­ні зна­ти, скіль­ки зав­тра ча­су має на­мір вит­ра­ча­ти клієнт на ві­зит до бан­ку, на здійс­нен­ня опе­ра­цій, скіль­ки гро­шей він змо­же за­о­ща­ди­ти чи скіль­ки йо­му не ви­ста­ча­ти­ме на негай­ні по­тре­би, який біз­нес пі­шов уго­ру і точ­но прий­де за гро­ши­ма, а на який че­ка­ти не вар­то.

— Які пе­ре­тво­рен­ня ста­ли­ся у ва­шо­му бан­ку піс­ля змі­ни влас­ни­ка?

— Но­ві влас­ни­ки бан­ку пра­г­нуть не ли­ше збе­рег­ти на­бу­тий до­свід і традиції, а й роз­по­ча­ти впро­ва­д­жен­ня но­віт­ніх тех­но­ло­гій, що за­без­пе­чить на­шим клієн­там най­су­час­ні­ше, як­най­швид­ше, якіс­ні­ше та без­печ­ні­ше об­слу­го­ву­ван­ня. Крім то­го, пла­нуєть­ся роз­ши­рен­ня ме­ре­жі від­ді­лень і ліній­ки про­дук­тів та по­слуг.

— Які цілі реб­рен­дин­гу ва­шо­го бан­ку?

— Оскіль­ки по­пе­ред­ній бренд був пов’яза­ний з між­на­род­ною фі­нан­со­вою групою Marfin Group, з при­хо­дом но­вих влас­ни­ків йо­го тре­ба бу­ло змі­ни­ти. В но­во­му ло­го­ти­пі та на­зві бан­ку ми нав­мис­но ви­ко­ри­ста­ли знач­ну част­ку еле­мен­тів, які бу­ли при­та­ман­ні бан­ку дов­гі ро­ки йо­го іс­ну­ван­ня. Та­ким чи­ном, реб­рен­динг поєд­нав у собі ми­ну­ле і май­бут­нє: дов­гу історію (цьо­го ро­ку свят­ку­ва­ти­ме­мо 25-річ­чя, ми прак­тич­но од­но­літ­ки не­за­леж­ної Украї­ни) і ам­біт­ні пла­ни на май­бут­нє, ос­но­вою яких є стан на­шо­го фі­нан­со­во­го здо­ров’я. Крас­но­мов­но про це го­во­рять циф­ри: мит­тє­ва ліквід­ність — біль­ше 50%, при то­му що нор­ма­тив НБУ вста­нов­лює межу в 20%. По­точ­на ліквід­ність — вдвічі пе­ре­ви­щує нор­ма­тив, ко­рот­ко­стро­ко­ва — в 1,5 ра­за. МТВ ВANK — це Money, Traditions, Business. І ли­ше в цій триєд­но­сті — за­по­ру­ка успі­ху.

— Як ви оці­нює­те міс­це ва­шо­го бан­ку в ре­гіоні?

— ПАТ “МТБ БАНК” най­біль­ше пред­став­ле­ний са­ме в Пів­ден­но­му ре­гіоні — це для нас тра­ди­цій­но. Але ме­ре­жа на­ших від­ді­лень до­тяг­ну­лась і до Киє­ва з Хар­ко­вом. В нас май­же п’ять де­сят­ків су­час­них, ком­форт­них від­ді­лень як у ве­ли­ких містах, так і в се­ли­щах місь­ко­го ти­пу.

— На які біз­нес-на­прям­ки ваш банк ро­бить ак­цент цьо­го ро­ку?

— Має­мо ду­же серй­оз­ний на­мір ін­тен­си­фіку­ва­ти кре­ди­ту­ван­ня ма­ло­го й се­ред­ньо­го біз­не­су, аг­ро­сек­то­ра, фахів­ців It-сфе­ри. До речі, ми не ли­ше про­по­нує­мо спе­ціаль­ні фі­нан­со­ві про­дук­ти для спе­ціалістів в га­лузі ін­фор­ма­цій­них тех­но­ло­гій, а й вва­жає­мо, що у цих мо­ло­дих лю­дей є ба­га­то спо­жив­чих за­пи­тів, — і про­по­нує­мо їм ак­ту­аль­ні рі­шен­ня для їх­ньо­го за­до­во­лен­ня. Ну і неми­ну­ща на­ша лю­бов — мо­ря­ки, для яких ми плануємо зро­би­ти вза­є­модію з бан­ком ще ком­форт­ні­шою. Юрій Кра­лов, го­ло­ва прав­лін­ня

ПАТ “МТБ БАНК” — А хто ще, на ваш по­гляд, ак­тив­но пра­ц­ює в ва­шо­му ре­гіоні? І що ви мо­же­те за­про­по­ну­ва­ти клієн­там та­ко­го, що не про­по­нує по­ки ніх­то?

— Тра­ди­цій­но ак­тив­но по­во­дять­ся ре­гіо­наль­ні бан­ки, на­при­клад “Пів­ден­ний” і “Во­сток”. А от фі­нуста­но­ви з іно­зем­ним ка­піта­лом, на жаль, сут­тєво зни­зи­ли свою ак­тив­ність — це не ду­же до­брий знак для еко­но­міки. Ми, зі сво­го бо­ку, окрім на­ших тра­ди­цій­них про­дук­тів про­по­нує­мо фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти пред­став­ни­кам ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су, які ви­хо­дять на між­на­род­ні рин­ки, а са­ме тор­го­вельне фі­нан­с­у­ван­ня, бан­ківсь­кі га­ран­тії, між­на­род­ний фак­то­ринг. Зрос­тан­ня цьо­го сег­мен­та українсь­ко­го біз­не­су — га­ран­тія поліп­шен­ня еко­но­міки краї­ни, а от­же, і доб­ро­бу­ту всіх україн­ців у най­б­лиж­чо­му май­бут­ньо­му. Як за­вжди, ми про­по­нує­мо ін­диві­ду­аль­ний під­хід до кож­но­го клієн­та, який неза­леж­но від осо­би­сто­го ста­ту­су для нас — VIP. Це зміц­нює до­ві­ру. А фор­му­ван­ня до­віри — од­на з на­ших тра­ди­цій. Ми не пра­г­не­мо ста­ти най­біль­ши­ми, на­ша ме­та — бу­ти най­к­ра­щи­ми.

— Які пла­ни бан­ку на по­точ­ний рік?

— Ми ро­зу­міє­мо свою місію так: МТБ БАНК — це на­дій­ний і від­по­ві­даль­ний банк, який на­по­лег­ли­во та про­фесій­но пра­ц­ює з ме­тою на­дан­ня по­слуг без­до­ган­ної яко­сті та зрос­тан­ня доб­ро­бу­ту на­ших клієн­тів, спів­робіт­ни­ків і сус­піль­ства в ці­ло­му. То­му цьо­горіч ми бу­де­мо зміц­ню­ва­ти на­ші кон­ку­рент­ні пе­ре­ва­ги шля­хом впро­ва­д­жен­ня ін­но­ва­цій та роз­ши­рен­ня від­ді­лень, вклю­ча­ю­чи про­су­нен­ня ме­ре­жі на за­хід Украї­ни.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.