“В УКРАЇНІ КО­ЖЕН ТРЕТІЙ МЕГАВАТ ЕНЕР­ГІЇ ОТРИМАНОГО “ЗЕЛЕНОГО” ТАРИФУ В 2017 РОЦІ ПРОФІНАНСОВАНИЙ УКР­ГА­З­БАН­КОМ”

Business (Ukraine) - - Фіноскар -

— Green-banking на­би­рає все біль­шої по­пу­ляр­но­сті в світі. Чим це мож­на по­яс­ни­ти?

— Піс­ля під­пи­сан­ня Па­ризь­кої клі­ма­тич­ної уго­ди у 2015 р. бу­ло ство­ре­но ме­ре­жу “зе­ле­них” бан­ків — Green Bank Network. Пе­ред­ба­ча­ло­ся, що че­рез неї фі­нан­с­у­ва­ти­му­ть­ся про­гра­ми, спря­мо­вані на до­сяг­нен­ня цілей цієї Уго­ди — ско­ро­чен­ня ви­кидів пар­ни­ко­вих га­зів че­рез стри­му­ван­ня зрос­тан­ня світо­вої тем­пе­ра­ту­ри до 1,5ºc. Га­даю, вже всі усві­до­ми­ли, що чіт­ке ви­ко­нан­ня Па­ризь­кої уго­ди доз­во­лить знач­но пі­дви­щи­ти якість по­віт­ря, а від­по­від­но, і здо­ров’я кож­ної лю­ди­ни. Та­кож у рам­ках Уго­ди World Bank Group у 2019 р. по­вністю при­пи­нить фі­нан­с­у­ва­ти про­ек­ти з ви­до­бут­ку наф­ти й ін­шо­го ви­коп­но­го па­ли­ва.

Те­пер аб­со­лют­но зро­зу­мі­ло, що се­ред ос­нов­них шляхів до­сяг­нен­ня по­став­ле­них цілей бу­дуть за­хо­ди, що за­о­хо­чу­ва­ти­муть до швид­ко­го пе­ре­хо­ду від ви­коп­но­го па­ли­ва і збіль­шен­ня ін­ве­сти­цій та рин­ко­вої част­ки еко­ло­гіч­но чи­стих дже­рел енер­гії. Са­ме для ви­рі­шен­ня про­бле­ми недо­стат­но­сті ін­ве­сти­цій для бо­роть­би з гло­баль­ни­ми про­бле­ма­ми і ство­рю­ють­ся “зе­лені” бан­ки. На­разі Green Bank Network об’єд­нує з де­ся­ток фі­нан­со­вих уста­нов та фон­дів і від­кри­та для при­єд­нан­ня но­вих учас­ни­ків, од­ним з яких пла­нує ста­ти Укр­га­з­банк.

— Чо­му Укр­га­з­банк обрав green-banking пріо­ри­тет­ним на­пря­мом?

— Го­лов­ною ме­тою ство­рен­ня будь-яко­го “зеленого” бан­ку є фі­нан­с­у­ван­ня ін­ве­сти­цій­них про­ек­тів, спря­мо­ва­них на по­кра­щен­ня еко­ло­гіч­ної си­ту­а­ції в країні. За да­ни­ми Все­світ­ньої ор­гані­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, у 2016 р. на­ша краї­на очо­ли­ла спи­сок дер­жав за кіль­кістю смер­тей від за­бруд­нен­ня по­віт­ря. Украї­на за­вжди бу­ла краї­ною з роз­ви­не­ною про­ми­сло­вістю — ма­ши­но­бу­ду­ван­ня, ву­гіль­на про­ми­сло­вість, що най­біль­ше впли­ває на ат­мо­сфе­ру. Нам необ­хід­на транс­фор­ма­ція енер­ге­тич­но­го сек­то­ра до “зе­ле­них” тех­но­ло­гій. Біль­ше то­го, ста­ти­стич­на служ­ба Єв­ро­пейсь­ко­го Со­ю­зу (Eurostat) вва­жає, що Украї­на по­тен­цій­но здат­на ге­не­ру­ва­ти з від­нов­лю­ва­них дже­рел не мен­ше 74% від за­галь­но­го об­ся­гу енер­гії, що ви­роб­ляєть­ся у країні. Ми на­разі у про­цесі під­пи­сан­ня уго­ди про вход­жен­ня до Green Bank Network. Укр­га­з­банк, як і ін­ші пред­став­ни­ки ме­ре­жі “зе­ле­них” бан­ків, вже здійс­нює фі­нан­с­у­ван­ня за трьо­ма ос­нов­ни­ми на­пря­ма­ми. Пер­ший — фі­нан­с­у­ван­ня ви­роб­ництва від­нов­лю­ва­ної енер­гії. Дру­гий — фі­нан­с­у­ван­ня енер­го­з­бері­га­ю­чих тех­но­ло­гій. І третій на­прям — фі­нан­с­у­ван­ня про­ек­тів, пов’яза­них із за­хи­стом дов­кіл­ля.

Більш то­го, з трав­ня 2016 р. ми спів­пра­ц­ю­є­мо з Між­на­род­ною фі­нан­со­вою кор­по­ра­цією (International Finance Corporation. — Ред.). Са­ме за­в­дя­ки спів­пра­ці з IFC ми пер­ши­ми в Україні по­ча­ли ін­ве­сту­ва­ти в еко­ло­гіч­ні про­ек­ти, де кож­на ін­ве­сти­ція не ли­ше при­бут­ко­ва, а й має по­зи­тив­ний со­ціаль­ний вплив. IFC вже при­єд­на­ла Укр­га­з­банк до Гло­баль­ної про­гра­ми тор­го­вель­но­го фі­нан­с­у­ван­ня, учас­ни­ка­ми якої є кра­щі бан­ки з-по­над 100 країн. Це ста­ло під­твер­джен­ням пра­виль­но­го век­то­ра роз­вит­ку Укр­га­з­бан­ку.

— Яких ре­зуль­татів у цьо­му на­пря­мі вже до­сяг­ну­то?

— Як­що го­во­ри­ти про аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку, то ми вже про­фі­нан­с­у­ва­ли 88 про­ек­тів більш ніж на €261 млн. За­галь­на по­туж­ність — близь­ко 470 МВТ. Це со­няч­ні й вітро­ві стан­ції, про­ек­ти за на­пря­ма­ми “біо­ма­са” і “біо­газ”, а та­кож гід­ро­елек­тро­стан­ції. За­в­дя­ки всім ре­алі­зо­ва­ним еко­про­ек­там еко­но­мія га­зу скла­де близь­ко 400 млн куб.м щоріч­но, а ви­ки­ди CO2 ско­ро­тять­ся більш ніж на 800 тис. тонн на рік. Це рів­но­знач­но то­му, як­би ми од­но­час­но при­бра­ли з доріг май­же 390 тис. ав­то­мо­білів з дви­гу­на­ми внут­ріш­ньо­го зго­рян­ня. Май­же три ро­ки то­му ми фак­тич­но з ну­ля по­ча­ли еко­кре­ди­ту­ван­ня, і у ре­зуль­таті ста­ном на 1 січ­ня цьо­го ро­ку наш порт­фель еко­кре­ди­тів ста­но­вив

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.