“НА ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД ПАПЕРОВИХ ПОЛІСІВ УКРАЇН­ЦЯМ ЗНАДОБИТЬСЯ ДО ТРЬОХ РО­КІВ”

Business (Ukraine) - - Автостраховик Року -

— Які ре­зуль­та­ти “АХА Страху­ван­ня” в мо­тор­них ви­дах страху­ван­ня в 2017 р.?

— За страху­ван­ням КАСКО ми зай­має­мо пер­ше міс­це в Україні. Порів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком збо­ри пре­мій по КАСКО ви­рос­ли на 17%, до біль­ше ніж 1 млрд грн. На­ші збо­ри по КАСКО у 2017 р. при­близ­но дорів­ню­ють су­мі зборів двох най­б­лиж­чих кон­ку­рен­тів. Рин­ко­ва част­ка “АХА Страху­ван­ня” за ми­ну­лий рік скла­ла 19%, а у ро­здріб­но­му біз­несі — біль­ше ніж 23%. За­га­лом ми ре­зуль­та­та­ми за рік ду­же за­до­во­лені.

Що сто­суєть­ся ОСЦПВ, то ми не ста­ви­ли собі за ме­ту особ­ли­во нарощувати по­каз­ни­ки у да­но­му на­прям­ку, то­му що він є менш ці­ка­вим з точ­ки зо­ру при­бут­ко­во­сті. Ми збе­рег­ли свою рин­ко­ву част­ку в ме­жах 4% і по­сі­дає­мо 7-ме міс­це за да­ним ви­дом убез­пе­чен­ня. За ми­ну­лий рік зі­бра­ли 147 млн грн. пре­мій, при цьо­му у гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні порів­ня­но з 2016 р. при­ріст склав 10%, а за кіль­кістю полісів — 5%.

— На по­чат­ку ро­ку роз­по­ча­то про­да­жі елек­трон­них полісів ОСЦПВ. Про які ре­зуль­та­ти вже мож­на го­во­ри­ти?

— Осо­би­сто для нас це важ­ли­ва і зна­чи­ма подія не ли­ше то­му, що це елек­трон­ний поліс, а, рад­ше, че­рез те, що про­цес по­куп­ки е-полі­су здійс­нюєть­ся он­лайн. Про­це­ду­ра оформ­лен­ня полі­су від­бу­ваєть­ся без участі про­дав­ців та по­се­ред­ни­ків. Клієнт про­сто від­кри­ває сайт, оби­рає поліс і до­дат­ко­ві серві­си та здійс­нює опла­ту за до­по­мо­гою бан­ківсь­кої кар­ти. На­разі ми про­да­ли вже близь­ко 300 е-полісів ОСЦПВ.

По­ки про­да­жі е-полісів зна­хо­дять­ся на рів­ні 1%, але це бу­ло очіку­ва­но. Ми пла­ну­ва­ли, що за всі­ма ви­да­ми страху­ван­ня он­лайн (а це окрім “ав­то­ци­віл­ки”, ще й ту­ри­стичне страху­ван­ня) у I квар­талі 2018 р. ми збе­ре­мо при­близ­но 900 тис.грн. пла­те­жів, а зі­бра­ли вдвічі біль­ше — 1800 тис.грн.

— Яки­ми є ва­ші про­гно­зи сто­сов­но зрос­тан­ня про­да­жів елек­трон­них полісів ОСЦПВ у 2018 р.?

— Вва­жаю, що цьо­го ро­ку об’єми про­да­жів е-полісів за­ли­ша­ти­му­ть­ся у ме­жах 1% від за­галь­ної кіль­ко­сті про­да­них полісів. Це до­волі обе­реж­ний і пе­си­мі­стич­ний сце­нарій. Мак­си­мум — це 3-4%, як­що го­во­ри­ти ли­ше про полі­си, що по­вністю оформ­лю­ють­ся та про­да­ють­ся он­лайн. Як­що ж го­во­ри­ти про елек­трон­ні полі­си ОСЦПВ за­га­лом, то я пе­ре­ко­на­ний, що вже най­б­лиж­чим ча­сом во­ни по­вністю ви­тіс­нять па­пір­ці з рин­ку. Елек­трон­ний поліс — це зруч­но. Я ду­маю, що на повну відмову від паперових полісів україн­цям знадобиться до трьох ро­ків. В 2018 р. част­ка е-полісів, які та­кож бу­дуть оформ­лю­ва­ти­ся в офі­сах стра­хо­ви­ків, че­рез бан­ки, че­рез аген­тів, мо­же сяг­ну­ти 30%, далі пе­ре­ва­лить за 50%, і тоді ми на­ре­шті від­мо­ви­мо­ся від зай­вої бю­ро­кратії. Вя­че­слав Гав­ри­лен­ко, ві­це-пре­зи­дент СК “АХА Страху­ван­ня” — Чи ви­прав­до­вує се­бе до­свід ви­ко­ри­стан­ня те­ле­ма­ти­ки в Україні?

— Щоб по­яс­ни­ти, чо­му ми пе­ре­ко­нані, що да­ний вид страху­ван­ня се­бе ви­прав­до­вує, на­ве­ду на­ступ­ні циф­ри. За зви­чай­ним КАСКО ми має­мо до­волі ви­со­кий рівень від­нов­лен­ня стра­хо­вих до­го­ворів — 65%. Це хо­ро­ша циф­ра, оскіль­ки не всі клієн­ти за­ли­ша­ють­ся з ав­то­мо­білем, хтось по­трап­ляє в ка­те­горію неба­жа­них, на жаль, бу­ває і та­ке. Для порів­нян­ня, за КАСКО з те­ле­ма­ти­кою у нас рівень про­до­в­жен­ня до­го­ворів страху­ван­ня скла­дає 80%. Це озна­чає, що і для нас, і для клієн­та да­ний про­дукт є ці­ка­вим. Ми плануємо роз­ви­ва­ти і збіль­шу­ва­ти об­ся­ги про­да­жів полісів з те­ле­ма­ти­кою і зо­ни їх роз­по­всюд­жен­ня. У 2018 р. в пла­нах “АХА Страху­ван­ня” збіль­ши­ти об­сяг про­да­жів полісів з те­ле­ма­ти­кою втри­чі, за­раз ми вже ба­чи­мо по­зи­тив­ну ди­на­міку.

— Які но­во­вве­ден­ня і про­дук­ти “АХА Страху­ван­ня” впро­ва­ди­ла в 2017 р. у сфері ав­то­страху­ван­ня?

— Ра­зом з ОСЦПВ ми по­ча­ли про­да­ва­ти про­дукт “Всі Свої”, який, по суті, роз­ши­рює “ав­то­ци­віл­ку” і за своїм функ­ціо­на­лом на­б­ли­же­ний до КАСКО. Зви­чай­но, по­крит­тя і прин­цип йо­го ро­бо­ти знач­но відріз­ня­ють­ся від кла­сич­но­го КАСКО, про­те клієн­ти ку­пу­ють йо­го з за­до­во­лен­ням. До речі, са­ме цей про­дукт най­часті­ше оформ­лю­ють на на­шо­му сай­ті ра­зом з елек­трон­ним полі­сом “ав­то­ци­віл­ки”.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.