“БЕЗ МРІЇ ЖИТИ НЕ МОЖ­НА”

Business (Ukraine) - - Фіноскар -

Пав­ло Ца­рук, го­ло­ва прав­лін­ня Стра­хо­вої групи “ТАС” ста­ти­сти­кою, аб­со­лют­на біль­шість клієн­тів, які відві­ду­ють стра­хо­ву ком­панію, щоб офор­ми­ти “ав­то­ци­віл­ку”, нас­прав­ді не ро­зу­мі­ють, як пра­ц­ює їх­ній поліс. Тож для ба­гатьох є несподі­ван­кою, що у ви­пад­ку ДТП ідеть­ся про ре­монт не йо­го ав­то­мо­бі­ля, а чу­жо­го, й до то­го ж ли­ше на 100 тис.грн. — су­му, яка мо­же і не по­кри­ти вит­ра­ти на ре­монт. До речі, ча­сто-гу­сто це з’ясо­вуєть­ся, ко­ли стра­хо­ва подія вже ста­ла­ся. Ми ці­нує­мо сво­го клієн­та, то­му для за­по­бі­ган­ня мож­ли­вих май­бут­ніх нега­раздів за­зда­ле­гідь роз­по­ві­дає­мо йо­му про спе­ци­фіку цьо­го дер­жав­но­го до­го­во­ру. І, як свід­чить до­свід, як­що го­во­ри­ти з клієн­том зро­зу­мі­лою для ньо­го мо­вою, він за­ми­слюєть­ся над необ­хід­ністю до­дат­ко­во­го за­хи­сту, який від­по­ві­дав би йо­го ре­аль­ним по­тре­бам: за­хи­сту сво­го, а не чу­жо­го ав­то­мо­бі­ля, за­хи­сту чу­жо­го ав­то­мо­бі­ля на біль­шу су­му то­що. Ні­чо­го не нав’язу­ю­чи, ми уточ­нює­мо в клієн­та, чи ро­зу­міє він, які фі­нан­со­ві ри­зи­ки в ньо­го мо­жуть ви­ник­ну­ти, і чи го­то­вий він до них. Як­що не го­то­вий, він сам мо­же визна­чи­ти су­му, в ме­жах якої го­то­вий пла­ти­ти за за­хист від них. А ми, в свою чер­гу,

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.