“КОНЦЕНТРУЄМОСЯ НА ПРИБУТКОВОМУ ЗРОСТАННІ ТА ЦИФРОВІЙ ТРАНС­ФОР­МА­ЦІЇ КОМ­ПАНІЇ”

Business (Ukraine) - - Корпоративна Безпека -

— “ІНГО Украї­на” торік увій­ш­ла до скла­ду групи ком­паній DCH Олек­сандра Яро­славсь­ко­го. Як це впли­ває на роз­ви­ток ком­панії та на ї ї стра­те­гію?

— Но­ві ак­ціо­не­ри прий­ня­ли на­шу стра­те­гію і по­го­ди­ли­ся з тим, що у пост­кри­зо­вий пе­ріод тре­ба скон­цен­тру­ва­ти­ся на прибутковому зростанні та під­го­тов­ці на­ступ­них ета­пів циф­ро­вої транс­фор­ма­ції ком­панії. “ІНГО Украї­на” щоріч­но має при­бу­ток і де­мон­струє зрос­тан­ня по­каз­ни­ків. Ра­зом з тим ме­недж­мент на­разі пра­ц­ює над біз­нес-стра­те­гією з но­вим п’яти­річ­ним го­ри­зон­том.

— Чо­му ком­панія ак­тив­ні­ше пра­ц­ює в кор­по­ра­тив­но­му сег­мен­ті і чи не пла­нує­те змі­ню­ва­ти век­тор та біль­ше ува­ги при­ді­ля­ти ро­здріб­но­му ка­на­лу про­да­жів?

— Дійс­но, у на­шо­му стра­хо­во­му порт­фелі 65% при­па­дає на кор­по­ра­тив­ний біз­нес і 35% — на ро­здріб­ний. Так скла­ло­ся істо­рич­но, що ми біль­ше орієн­тує­мо­ся на кор­по­ра­тив, хо­ча при цьо­му ніко­ли не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли стра­те­гію агре­сив­но­го за­хоплен­ня рин­ку. І ак­ціо­не­ри під­т­ри­ма­ли нас у то­му, що агре­сивне за­хоплен­ня рин­ку на да­но­му ета­пі при­зве­де до по­гір­шен­ня фі­нан­со­вих ре­зуль­татів. Не вар­то у цьо­му на­слі­ду­ва­ти ін­ших. Піс­ля кри­зи 2014-2016 рр. фі­нан­со­во­му сек­то­ру важ­ли­во зро­зу­міти тен­ден­ції, які визна­ча­ти­муть роз­ви­ток еко­но­міки Украї­ни. Ми за­раз чує­мо, що сільсь­ке гос­по­дар­ство ста­ло ло­ко­мо­ти­вом еко­но­міки, але це не вихід для краї­ни з на­се­лен­ням у 40 млн осіб. Я вва­жаю, що май­бут­нє все ж та­ки за про­ми­сло­ви­ми та ін­ши­ми су­час­ни­ми га­лу­зя­ми.

— Для ко­го пе­редусім пра­ц­ює ком­панія, тоб­то на яких клієн­тів орієн­туєть­ся в біз­несі?

— Пе­редусім ми пра­г­не­мо роз­бу­ду­ва­ти біз­нес з успіш­ни­ми про­ми­сло­ви­ми під­при­єм­ства­ми та бан­ківсь­ки­ми струк­ту­ра­ми. Ці­ка­ва спів­пра­ця на­ла­год­жуєть­ся з лі­зин­го­ви­ми ком­панія­ми, тор­го­вель­ни­ми ме­ре­жа­ми та різ­но­маніт­ним се­ред­нім біз­не­сом. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків змі­ни­ло­ся став­лен­ня до страху­ван­ня й у де­я­ких українсь­ких про­ми­сло­вих груп та It-ком­паній. У I квар­талі по­точ­но­го ро­ку наш кор­по­ра­тив­ній порт­фель доб­ро­віль­но­го ме­дич­но­го страху­ван­ня збіль­ши­вся на 36%, кор­по­ра­тив­ний порт­фель страху­ван­ня май­на — на 18,9%. У нас з’яви­ли­ся но­ві клієн­ти, до то­го ж ми за­пу­сти­ли но­ві на­прям­ки біз­не­су.

— СК “ІНГО Украї­на” має влас­ний ме­дич­ний центр. Чим цей до­свід ви­яви­ся ко­ри­сним для ком­панії?

— Ма­ю­чи свій ме­дич­ний центр та спо­стері­га­ю­чи за йо­го роз­вит­ком, ми чіт­ко ро­зу­міє­мо, що від­бу­ваєть­ся у ме­дич­них за­кла­дах й у сфері ме­ди­ци­ни вза­галі. Ком­панія зро­би­ла для се­бе ба­га­то вис­нов­ків. Цей до­свід до­по­ма­гає нам у ро­бо­ті Ігор

Гор­дієн­ко, го­ло­ва прав­лін­ня АСК “ІНГО Украї­на” як з клієн­та­ми, так і з ін­ши­ми ме­дич­ни­ми за­кла­да­ми. То­му вже п’ятий рік по­спіль роз­ви­ває­мо на­пря­мок, а торік на­віть від­кри­ли ще од­ну філію ме­дич­но­го цен­тру “ІНГО” в Києві.

— Українсь­кий біз­нес на­ма­гаєть­ся бу­ти у трен­ді дід­жи­талі­за­ції. Як цей про­цес впли­ває на стра­хо­вий сек­тор і на ва­шу ком­панію?

— Світ змі­нюєть­ся. Ви мо­же­те зва­жа­ти на цей факт або ні. Але цей про­цес не зу­пи­ни­ти. За­раз ні­чо­го не за­ва­жає пе­ре­ве­сти фі­нан­со­ві по­слу­ги в он­лайн. На пер­ший по­гляд, це сто­суєть­ся ли­ше ро­здріб­но­го рин­ку, але це не так. На­при­клад, най­про­сті­ша річ — до­ку­мен­то­обіг. Рані­ше кор­по­ра­тив­ні клієн­ти й стра­хо­ви­ки по­стій­но об­мі­ню­ва­ли­ся без­ліч­чю паперових до­ку­мен­тів. Як­що за­стра­хо­ва­но парк ав­то­мо­білів, то по­стій­но від­бу­ва­ють­ся якісь змі­ни, що ви­ма­га­ють до­ку­мен­тар­но­го оформ­лен­ня. Те­пер у на­ших ме­не­джерів є свій елек­трон­ний ка­бі­нет, у яко­му во­ни мо­жуть від­прав­ля­ти, от­ри­му­ва­ти й об­роб­ля­ти усі необ­хід­ні до­ку­мен­ти. Це еко­но­мить ба­га­то ча­су та доз­во­ляє на­да­ти біль­ше до­дат­ко­вих по­слуг, на­віть не стра­хо­вих, а сервіс­них.

— Чи змі­ню­ють­ся під­хо­ди до вре­гу­лю­ван­ня стра­хо­вих подій?

— Ми оці­нює­мо про­цес ви­плат за швид­кістю та адек­ват­ністю. То­му вся на­ша ро­бо­та зо­се­ре­дже­на на до­сяг­нен­ні цих по­каз­ни­ків. За до­го­во­ра­ми “ав­то­ци­віл­ки” ще три ро­ки то­му се­ред­ній строк вре­гу­лю­ван­ня пе­ре­ви­щу­вав 100 днів. За­раз ми увій­шли до Топ-3 стра­хо­вих ком­паній, що здійс­ню­ють ви­пла­ти за 65 днів. При­чо­му є ве­ли­кий ма­сив ви­пад­ків, в яких ви­пла­ти здійс­ню­ють­ся про­тя­гом 10-15 днів. Тут нам до­по­ма­га­ють і пря­ме вре­гу­лю­ван­ня збит­ків, єв­ро­про­то­кол, а та­кож змі­на на­ших внут­ріш­ніх про­цесів.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.