“ЗА­РАЗ ТРЕ­БА ЧІТ­КО СТЕЖИТИ ЗА ТИМ, ЯКІ МЕХАНІЗМИ КОМУНІКАЦІЇ ЗРУЧНІ ДЛЯ КЛІЄН­ТІВ”

Business (Ukraine) - - Страховик Онлайн -

— На­разі у ре­жи­мі он­лайн про­даєть­ся не так ба­га­то видів страху­ван­ня. Зна­ко­вою подією став за­пуск про­да­жів елек­трон­но­го полі­са “ав­то­ци­віл­ки”. Які ре­зуль­та­ти за­пус­ку цьо­го про­дук­ту в ком­панії VUSO?

— Про­даж роз­по­чав­ся 7 лю­то­го. Цьо­го дня ми очіку­ва­ли близь­ко трьох ро­ків. Про­цес був до­сить три­ва­лим. За два мі­ся­ці ком­панія VUSO про­да­ла вже 2,1 тис. елек­трон­них полісів “ав­то­ци­віл­ки”. Це один з най­к­ра­щих ре­зуль­татів на рин­ку. Знаю, що не всі стра­хо­ві ком­панії по­ча­ли про­даж елек­трон­них полісів. Ли­ше 20 з них на­разі ма­ють тех­ніч­ні мож­ли­во­сті та ба­жан­ня ве­сти цю діяль­ність. Ми го­ту­ва­ли­ся до за­пус­ку цьо­го сег­мен­та рин­ку за­зда­ле­гідь. За­га­лом, тех­но­ло­гія бу­ла го­то­ва і прой­ш­ла те­сту­ван­ня.

— Полі­си ту­ри­стич­но­го страху­ван­ня ви по­ча­ли про­да­ва­ти он­лайн рані­ше?

— Так. Ми вже пів­то­ра ро­ку про­дає­мо че­рез ін­тер­нет полі­си ту­ри­стич­но­го страху­ван­ня. І цей до­свід ми ви­ко­ри­ста­ли для на­ла­год­жен­ня про­це­су про­да­жів елек­трон­них полісів “ав­то­ци­віл­ки”. Я пам’ятаю, як пів­то­ра ро­ку то­му, вже пе­ре­бу­ва­ю­чи в ае­ро­пор­ту, зга­дав, що не офор­мив поліс ту­ри­стич­но­го страху­ван­ня, й од­ра­зу ско­ри­став­ся но­вою тоді по­слу­гою он­лайн-страху­ван­ня.

— Чи важ­ко ком­паніям до­лу­ча­ти­ся до рин­ку елек­трон­но­го страху­ван­ня?

— У стра­хо­ви­ків є дві мож­ли­во­сті: са­мо­стій­но ро­з­роб­ля­ти ін­тер­нет-плат­фор­му та про­грам­ні бло­ки для вза­є­модії з цен­траль­ни­ми ба­за­ми да­них МТСБУ або ско­ри­ста­ти­ся вже на­яв­ни­ми тех­но­ло­гія­ми, ро­з­роб­ле­ни­ми ком­панія­ми, що пра­ц­ю­ють на аут­сор­син­гу. Ми ви­рі­ши­ли пра­ц­ю­ва­ти з під­ряд­ни­ком, який за­без­пе­чує нам роз­ви­ток і під­т­рим­ку тех­но­ло­гії про­да­жів елек­трон­них полісів.

— Ко­ли ком­панія ви­рі­ши­ла до­да­ти до своїх сервісів бот із про­да­жів елек­трон­них полісів “ав­то­ци­віл­ки”?

— Це бу­ла іні­ціа­ти­ва ко­ман­ди, що зай­маєть­ся ро­з­роб­кою та під­т­рим­кою сай­ту ком­панії. Близь­ко двох мі­ся­ців то­му во­ни за­про­по­ну­ва­ли цей сервіс як та­кий, що міг би за­ці­ка­ви­ти клієн­тів. І ось ми вже за­пус­кає­мо в екс­плу­а­та­цію чат-бот в Telegram. Ми не ви­га­да­ли ні­чо­го но­во­го, про­сто ви­ко­ри­ста­ли те, що вже ви­ко­ри­сто­вуєть­ся у світі на ін­ших Ан­дрій Ар­тю­хов, го­ло­ва прав­лін­ня СК VUSO рин­ках. До то­го ж цей бот не ли­ше доз­во­ляє ро­з­раху­ва­ти вар­тість стра­хов­ки і зби­рає дані для оформ­лен­ня полі­са, а й ви­во­дить про­цес на по­си­лан­ня, за яким все за­вер­шуєть­ся на­тис­кан­ням на кноп­ку “Прид­ба­ти”. За­раз тре­ба чіт­ко стежити за тим, які механізми комунікації зручні для клієн­тів. Но­ві тех­но­ло­гії доз­во­ля­ють на­ла­го­ди­ти та­кі комунікації та до то­го ж зе­ко­но­ми­ти для клієн­тів час і ско­ро­ти­ти кіль­кість необ­хід­них опе­ра­цій. При­чо­му квит­ки на по­тяг чи літак або квит­ки на кон­церт ми вже дав­но не ку­пує­мо в ка­сах, все це від­бу­ваєть­ся он­лайн че­рез смарт­фон. І ми вже не мо­же­мо уяви­ти, як жи­ли без цьо­го рані­ше. Так бу­де і з ба­гатьма по­слу­га­ми стра­хо­ви­ків.

— На жаль, вже є фак­ти, що спів­робіт­ни­ки полі­ції на­ма­га­ють­ся штра­фу­ва­ти водіїв за від­сут­ність па­пе­ро­во­го полі­са “ав­то­ци­віл­ки” на­віть за на­яв­но­сті елек­трон­но­го полі­са. Як ви ви­рі­шує­те та­кі про­бле­ми?

— Тре­ба до­мог­ти­ся то­го, щоб полі­ція си­стем­ні­ше по­ві­дом­ля­ла своїх спів­робіт­ни­ків про змі­ну нор­ма­тивів та ви­мог, про по­яву но­вих ме­ханіз­мів страху­ван­ня та їх за­кон­ність. Впро­ва­д­жен­ня елек­трон­но­го полі­са — це роз­ви­ток рин­ку, який вже не мож­на зу­пи­ни­ти. Що­до тих ви­пад­ків, що трап­ля­ли­ся з на­ши­ми клієн­та­ми, то ми до­по­мог­ли від­би­ти­ся від необґрун­то­ва­них пре­тен­зій полі­ції. До то­го ж ми ви­да­ли пам’ят­ку для клієн­тів що­до то­го, що ро­би­ти в разі ви­ник­нен­ня у спів­робіт­ни­ків полі­ції пи­тань до елек­трон­но­го полі­са “ав­то­ци­віл­ки”.

Уявіть собі, що для поїзд­ки до Ль­во­ва вам тре­ба прид­ба­ти кви­ток на по­тяг у за­ліз­нич­ній касі! Це важ­ко. Але ж ще нещо­дав­но у по­тя­гах від­мо­в­ля­ли­ся прий­ма­ти квит­ки, зоб­ра­жені на екрані те­ле­фо­ну або план­ше­та. За два-три ро­ки на рин­ку “ав­то­ци­віл­ки” теж ні в ко­го не ви­ни­ка­ти­муть за­пи­тан­ня.

— Чи ба­га­то про­дук­тів СК змо­жуть про­да­ва­ти он­лайн? — Елек­трон­ний поліс зруч­ний тоді, ко­ли про­дукт про­стий, стан­дар­ти­зо­ва­ний і має чіт­ке ці­но­утво­рен­ня. Заз­ви­чай це обов’яз­ко­ві ви­ди страху­ван­ня, й “ав­то­ци­віл­ка” тут ти­по­вий при­клад. Це мо­жуть бу­ти про­сті, зро­зу­мілі “ко­роб­ко­ві” про­дук­ти. Нав­ряд чи та­ким про­дук­том ста­нуть АВ­ТО-КАСКО або до­го­во­ри доб­ро­віль­но­го ме­дич­но­го страху­ван­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.