СТВО­РЕН­НЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СИ­СТЕ­МИ ФІ­НАН­С­У­ВАН­НЯ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЙ ДЛЯ БІЗ­НЕ­СУ

Business (Ukraine) - - .к Омпанії -

Врам­ках про­ек­ту БІЗ­НЕС 100 28 бе­рез­ня в Hotel Cosmopolite від­бу­ла­ся зустріч із Сер­гієм Поз­ня­ком, співін­ве­сто­ром ко­лек­тив­но­го ді­ло­во­го медіа — жур­на­лу БІЗ­НЕС. Окрім па­на Поз­ня­ка в за­ході взя­ли участь ін­ве­стор жур­на­лу БІЗ­НЕС Во­ло­ди­мир Че­по­вий, зас­нов­ник про­ек­ту “Біз­нес-кон­струк­тор” Ки­ри­ло Ку­ни­ць­кий та ме­не­джер про­гра­ми екс­пер­тів ЄБРР Олек­сандр Ка­пла­тий.

Про­ект БІЗ­НЕС 100 на­ці­ле­ний на ство­рен­ня пер­шо­го в Україні май­дан­чи­ка для ко­муніка­ції віт­чиз­ня­них біз­не­сменів зад­ля спіль­но­го роз­вит­ку спри­ят­ли­во­го еко­но­міч­но­го се­ре­до­ви­ща, де українсь­ко­му біз­не­су бу­ло б мак­си­маль­но ком­форт­но іс­ну­ва­ти та поліп­шу­ва­ти еко­но­міч­ний клі­мат у дер­жаві. Важ­ли­во за­зна­чи­ти, що Сер­гій Поз­няк пра­ц­ює у фі­нан­со­вій сфері ще з 2000 р. Йо­го про­ек­ти “Ка­штан 2000” та Finstream спря­мо­вані на ство­рен­ня ефек­тив­ної си­сте­ми ін­ве­сту­ван­ня та залучення ко­штів на роз­ви­ток влас­ної спра­ви, що має ста­ти аль­тер­на­ти­вою кла­сич­но­му бан­ківсь­ко­му кре­ди­ту­ван­ню. “Та­кі про­ек­ти, як “Ка­штан 2000” та Finstream, є чу­до­вим ін­стру­мен­том для ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су. Оскіль­ки са­ме та­кі під­при­єм­ства най­чут­ливі­ші до змін на рин­ку, для них на­д­важ­ли­во у по­тріб­ний час мак­си­маль­но швид­ко та ефек­тив­но зібра­ти необ­хід­ні ре­сур­си. Ком­панія “Ка­штан 2000” до­по­ма­гає влас­ни­кам опе­ра­тив­но розібра­ти­ся в си­ту­а­ції на рин­ку та от­ри­ма­ти до­ступ до ре­сур­су”, — за­ува­жив Олек­сандр Ка­пла­тий.

Під час зустрічі Сер­гій Поз­няк об­го­во­рив з біз­не­сме­на­ми пи­тан­ня, що ста­ють клю­чо­ви­ми для успіш­но­го роз­вит­ку си­сте­ми фі­нан­с­у­ван­ня та залучення ін­ве­сти­цій для біз­не­су. Се­ред них та­кі:

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.