БІЗ­НЕС ОБ’ЄД­НУЄ ЗУСИЛЛЯ ДЛЯ ФОР­МУ­ВАН­НЯ УСПІШ­НО­ГО МАЙ­БУТ­НЬО­ГО УКРАЇ­НИ

Business (Ukraine) - - 100 Перших .проект -

Українсь­ко­му ін­сти­туті май­бут­ньо­го (УІМ) 10 лип­ня від­бу­ла­ся зустріч біз­не­сменів — учас­ни­ків про­ек­ту “БІЗ­НЕС 100”, при­свя­че­на мож­ли­во­стям по­туж­но­го аналітич­но­го цен­тру в сфері мо­де­лю­ван­ня та фор­му­ван­ня по­ряд­ку ден­но­го по­даль­шо­го роз­вит­ку Украї­ни. Учас­ни­ки зустрічі об­го­во­ри­ли мож­ли­во­сті УІМ що­до по­си­лен­ня різ­но­маніт­них про­ек­тів, по­кра­щен­ня вза­є­модії біз­нес­спіль­но­ти.

Українсь­кий ін­сти­тут май­бут­ньо­го — це спіль­ний про­ект пред­став­ни­ків українсь­ко­го біз­не­су, політи­ки та гро­мадсь­ко­го сек­то­ра, що був зас­но­ва­ний вліт­ку 2016 р. Се­ред клю­чо­вих век­торів ро­бо­ти Ін­сти­ту­ту: про­гно­зу­ван­ня змін та мо­де­лю­ван­ня мож­ли­вих сце­наріїв роз­вит­ку ак­ту­аль­них подій в Україні, неза­леж­на ком­пе­тент­на оцін­ка тих чи ін­ших явищ в еко­но­міч­но­му, політич­но­му та со­ціаль­но­му жит­ті краї­ни. Окрім аналіти­ки в УІМ ро­з­роб­ля­ють­ся прак­тич­ні ре­ко­мен­да­ції та про­по­ну­ють­ся ефек­тив­ні рі­шен­ня го­стрих про­блем.

Один із зас­нов­ни­ків Українсь­ко­го ін­сти­ту­ту май­бут­ньо­го — го­ло­ва ра­ди ди­рек­торів ком­панії “Ефек­тив­ні Ін­ве­сти­ції” Ігор Ліскі. Під час зустрічі з біз­не­сме­на­ми він роз­по­вів, як під­при­єм­ці мо­жуть сти­му­лю­ва­ти еко­но­міч­ний роз­ви­ток та ство­рю­ва­ти біз­нес-клі­мат в Україні. “Що та­ке Ін­сти­тут май­бут­ньо­го? Це “фаб­ри­ка ду­мок”, на­у­ко­вий центр май­бут­ньо­го, де на­род­жу­ють­ся но­вий кон­тент, но­ві ідеї, унікаль­ні про­гра­ми. Фахів­ці УІМ про­во­дять до­слід­жен­ня, які дійс­но змо­жуть до­по­мог­ти нам вий­ти з кри­зи та ре­алі­зу­ва­ти свій ве­ли­чез­ний еко­но­міч­ний по­тен­ціал”, — за­зна­чив Ігор Ліскі. Яким же чи­ном біз­не­сме­ни мо­жуть впли­ва­ти на змі­ни в країні за ме­жа­ми сво­го під­при­єм­ства? Як під­т­ри­ма­ти ре­фор­ми, не уподіб­ню­ю­чись політи­кам, які про­во­дять де­кла­ра­тив­ні ре­фор­ми, що ча­сто не пра­ц­ю­ють на прак­ти­ці? Го­лов­ною ме­тою Українсь­ко­го ін­сти­ту­ту май­бут­ньо­го є ство­рен­ня так зва­ної soft power (м’якої вла­ди), ко­ли під­при­єм­ці не впли­ва­ють без­по­се­ред­ньо на пев­ні сег­мен­ти дер­жав­ної політи­ки, а, рад­ше, визна­ча­ють по­ря­док ден­ний.

Ігор Ліскі на­го­ло­сив, що го­лов­ним за­мов­ни­ком для УІМ є віт­чиз­ня­ний біз­нес — лю­ди, які влас­но­руч ре­алі­зу­ють про­ек­ти, ство­рю­ють ро­бочі міс­ця, пла­тять по­дат­ки. “На гло­баль­но­му рів­ні ми на­ма­гає­мось ство­ри­ти зро­зу­мілі пра­ви­ла гри та ідеї, які мо­жуть ста­ти ос­но­вою для дер­жа­ви та українсь­ко­го біз­не­су, — за­ува­жив пан Ліскі. — Чо­му йдеть­ся са­ме про біз­нес? На­сам­пе­ред то­му, що це той про­ша­рок на­се­лен­ня, що хо­че жи­ти та ре­алі­зо­ву­ва­ти свої пла­ни й ам­бі­ції са­ме в Україні. Во­ни не же­нуть­ся за трьо­ма або чо­тир­ма ти­ся­ча­ми єв­ро у Поль­щі. Це лю­ди, які вірять в на­шу краї­ну та її меш­кан­ців”.

На жаль, прак­тич­но всі мо­лоді політи­ки у дер­жав­но­му апа­раті, які в пев­ний мо­мент зда­ва­лись до­волі пер­спек­тив­ни­ми, над­зви­чай­но швид­ко по­ли­ша­ють свої ам­бі­ції та “ля­га­ють під си­сте­му”. Са­ме то­му бу­ло прий­ня­то рі­шен­ня бу­ду­ва­ти па­ра­лель­ні дер­жав­ним си­сте­ми. За під­т­рим­ки УІМ ство­рю­ють­ся ін­сти­ту­ції, які є неза­леж­ни­ми, про­зо­ри­ми та аб­со­лют­но са­мо­до­стат­ні­ми. На дум­ку па­на Ліскі, “во­ни ге­не­ру­ють сенс, од­ним сло­вом, кон­тент, що до­по­ма­гає розібра­ти­ся у си­ту­а­ції під час прий­нят­тя рі­шень і дає більш-менш чіт­ке та об’єк­тивне ро­зу­мін­ня то­го, яка мо­дель вза­є­модії мо­же спра­ц­ю­ва­ти”.

Учас­ни­ки зустрічі по­го­ди­лись, що за­раз ба­га­то україн­ців вва­жа­ють, що до­стат­ньо про­сто взя­ти при­клад з Поль­щі (що немож­ли­во без мас­штаб­но­го фі­нан­с­у­ван­ня з бо­ку ЄС) або ж за­сто­су­ва­ти єв­ро­пейсь­ке за­ко­но­дав­ство в Україні зад­ля змін на кра­ще, але, на жаль, не все так про­сто. Скрізь є свої ню­ан­си і ло­каль­ні особ­ли­во­сті. За­раз україн­ці по­вин­ні са­мі ство­рю­ва­ти ті схе­ми, які мак­си­маль­но ефек­тив­но пра­ц­ю­ва­ти­муть, ви­хо­дя­чи з те­пе­ріш­ньої си­ту­а­ції у дер­жаві. Ко­жен крок тре­ба про­ду­му­ва­ти з огля­ду на дов­го­т­ри­ва­лу пер­спек­ти­ву.

Ге­не­ру­ю­чи неза­леж­ну аналітич­ну ін­фор­ма­цію, Українсь­кий ін­сти­тут май­бут­ньо­го ство­рює хо­ро­ше підґрун­тя, на яке мо­жуть спи­ра­ти­ся де­пу­та­ти — го­ло­су­ю­чи за окре­мі за­ко­но­про­ек­ти, біз­не­сме­ни — прий­ма­ю­чи рі­шен­ня сто­сов­но роз­вит­ку влас­но­го під­при­єм­ства. “Най­го­лов­ні­ше, що нам за­раз по­тріб­но, — це ідей­на за­лу­ченість. Щоб українсь­кий біз­нес від­чув се­бе за­мов­ни­ком, щоб че­рез наш Ін­сти­тут ко­жен охо­чий міг от­ри­ма­ти ак­ту­аль­ну ін­фор­ма­цію, аналіти­ку та зво­рот­ній зв’язок”, — до­дав Ігор Ліскі.

-29-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.