“Ми під­т­ри­мує­мо про­зо­рий біз­нес. Це своєрід­ний знак яко­сті. як­що банк з кимсь пра­ц­ює, то Ця ком­панія — при­клад для рин­ку”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Єв­ро­пейсь­кий банк ре­кон­струк­ції та роз­вит­ку (ЄБРР) дав­но кре­ди­тує біз­нес в Україні. Щоріч­ний об­сяг ін­ве­сти­цій в українсь­кі під­при­єм­ства скла­дає близь­ко €700 млн. Вар­то за­зна­чи­ти, що ва­лют­ні кре­ди­ти з 2004 р. ви­ко­ри­сто­ву­ють­ся МСБ не над­то ак­тив­но. Як бан­ки, так і по­зи­чаль­ни­ки ви­яви­ли­ся него­то­ви­ми бра­ти на се­бе ймо­вір­ні ва­лют­ні ри­зи­ки. При цьо­му Украї­на ли­шаєть­ся од­нією з двох країн при­сут­но­сті ЄБРР, де банк до­сі не здійс­нює по­в­но­мас­штаб­но­го кре­ди­ту­ван­ня у на­ціо­наль­ній ва­люті. І все ж кре­ди­ту­ван­ня ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су в Україні — це один з пріо­ри­тетів бан­ку. За 1994-2012 рр. ЄБРР виді­лив на фі­нан­с­у­ван­ня

МСБ близь­ко $800 млн. Про­тя­гом 1994-2004 рр. в рам­ках двох кре­дит­них ліній МСП-1 и МСП-2 ЄБРР виді­лив по­зи­ки 247 ком­паніям на $218 млн. Са­ме в цей пе­ріод ін­ші кре­дит­ні ре­сур­си бу­ли прак­тич­но недо­ступ­ні віт­чиз­ня­но­му біз­не­су. 2004 р. по­ча­ла ро­бо­ту но­ва кре­дит­на про­гра­ма на $200 млн, ко­т­ру об­слу­го­ву­ють дев’ять ко­мер­цій­них бан­ків. 2007 р. ЄБРР від­крив кре­дит­ну лінію на €100 млн для фі­нан­с­у­ван­ня про­ек­тів енер­го­з­бе­ре­жен­ня на ма­лих та се­ред­ніх під­при­єм­ствах Украї­ни (UKEEP). Ста­ном на кі­не­ць 2011 р. ця кре­дит­на лінія бу­ла по­вністю ре­алі­зо­ва­на, а ЄБРР по­чав ро­бо­ту над но­вою кре­дит­ною лінією UKEEP2. 2010 р. ЄБРР виді­лив

€50 млн на фі­нан­с­у­ван­ня українсь­ких МСП, що ін­ве­сту­ють у від­нов­лю­вані дже­ре­ла енер­гії. У груд­ні 2011 р. банк за­пу­стив кре­дит­ну лінію для мік­ро-, ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств в Україні в обсязі $100 млн. Во­на бу­ла ро­з­ра­хо­ва­на на ви­ко­ри­стан­ня до кін­ця 2013 р. У лю­то­му 2012 р. Укрексім­банк от­ри­мав від ЄБРР 5-річ­ний кре­дит на $50 млн, що був ви­ко­ри­ста­ний для кре­ди­ту­ван­ня ма­лих та се­ред­ніх під­при­ємств.

Банк дав­но ре­алі­зує в Україні й ін­ші про­гра­ми, на­дає кон­суль­та­цій­ну, освіт­ню, транс­фор­ма­цій­ну та екс­перт­ну під­т­рим­ку українсь­ким ком­паніям. У будь-яко­му ви­пад­ку спів­пра­ця ЄБРР з неве­ли­кою ком­панією є для остан­ньої хо­ро­шою шко­лою та певним зна­ком яко­сті, що доз­во­ляє лег­ше ве­сти пе­ре­го­во­ри з ін­ши­ми бан­ка­ми чи по­тен­цій­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми.

Про кон­суль­ту­ван­ня та кре­ди­ту­ван­ня МСБ, під­т­рим­ку “бі­ло­го” біз­не­су та особ­ли­во­сті під­ходів ЄБРР до фі­нан­с­у­ван­ня та ін­ве­сту­ван­ня роз­по­вів Олек­сандр Ка­пла­тий, бан­кір групи фі­нан­с­у­ван­ня та роз­вит­ку МСБ ЄБРР

-38-

БІЗ­НЕ­СУ — ЄБРР зай­має особ­ли­ву по­зи­цію на рин­ку. В чо­му по­ля­гає особ­ливість бан­ку?

— ЄБРР — це пе­ре­дов­сім ко­мер­цій­ний банк, який пра­ц­ює на ко­мер­цій­них за­са­дах та не є непри­бут­ко­вою ор­гані­за­цією. На­шою за­да­чею є от­ри­ман­ня при­бут­ку для ак­ціо­нерів, се­ред яких і дер­жа­ва Украї­на. На­ші ак­ціо­не­ри — це уря­ди різ­них країн. Са­ме то­му ми не зай­має­мо­ся суб­сидій­о­ва­ним кре­ди­ту­ван­ням. Ми за­роб­ляє­мо гро­ші, але все ж та­ки пев­ний ман­дат в ЄБРР є, і йо­го суть по­ля­гає у то­му, що банк спри­яє роз­вит­ку еко­но­міки країн, в яких він пра­ц­ює. Від­по­від­но, ми ди­ви­мось на на­ші про­ек­ти крізь приз­му не ли­ше при­бут­ку, а й до­по­мо­ги у роз­вит­ку еко­но­міки. На­ша місія та стра­те­гія чіт­ко ре­гла­мен­то­вані. В Україні ЄБРР спри­яє роз­вит­ку еко­но­міки, фі­нан­со­во­го сек­то­ра, ін­фра­струк­ту­ри і МСБ у рам­ках про­гра­ми EU4BUSINESS.

Про на­б­ли­жен­ня до МСБ

— Чи дав­но банк зай­маєть­ся під­т­рим­кою ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су?

— До 2016 р. ЄБРР пе­ре­важ­но пра­ц­ю­вав з ве­ли­ки­ми уго­да­ми. Це пов’яза­но з тим, що банк несе ви­со­кі тран­зак­цій­ні вит­ра­ти, ад­же за­сто­со­вує склад­ні про­це­ду­ри оцін­ки ри­зи­ків, кон­тро­лю і пе­ревір­ки по­зи­чаль­ни­ків то­що. Че­рез це укла­да­ти уго­ди, де об­сяг фі­нан­с­у­ван­ня бу­де неве­ли­ким, бу­ло про­сто недо­ціль­но. За­раз ми має­мо декіль­ка ме­ханіз­мів під­т­рим­ки ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су. 2016 р. в ЄС бу­ло за­пу­ще­но про­гра­му SBI (Small business initiative), що має на меті під­т­рим­ку ма­ло­го біз­не­су. Для се­бе ми прий­ня­ли рі­шен­ня, яке по­го­ди­ли з ак­ціо­не­ра­ми й до­но­ра­ми, про те, що ЄБРР під­т­ри­му­ва­ти­ме про­ек­ти ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су. За­раз в ЄБРР су­ми фі­нан­с­у­ван­ня по­чи­на­ють­ся від €1 млн або екві­ва­лен­ту в грив­нях. Це од­на з важ­ли­вих змін. Визна­чен­ня ЄБРР що­до ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су спів­па­дає з визна­чен­ням, прий­ня­тим в ЄС. У цю ка­те­горію вхо­дять усі ком­панії, що ма­ють річ­ний обо­рот до €50 млн та штат до 250 осіб. В Україні ми пра­ц­ю­є­мо по двох на­прям­ках. Банк вже під­пи­сав кіль­ка кре­дит­них угод з неве­ли­ки­ми ком­панія­ми, в ро­бо­ті зна­хо­дять­ся ще кіль­ка угод. Та­кож у нас пра­ц­ює дов­го­стро­ко­ва про­гра­ма, що бу­ла за­пу­ще­на ще 2010 р. за під­т­рим­ки Єв­ро­пейсь­ко­го Со­ю­зу — Advise for Small Businesses. Ми на­зи­ває­мо її “Гру­па під­т­рим­ки ма­ло­го біз­не­су”. Ця про­гра­ма дає українсь­ким ком­паніям, на­віть ма­лень­ким, де пра­ц­ю­ють не біль­ше 120 осіб, мож­ливість от­ри­ма­ти до­ступ до екс­пер­ти­зи. Ми мо­же­мо за­про­си­ти кон­суль­тан­тів

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.