“В Укрексім­бан­ку клієн­там мсб, які пра­ц­ю­ють на іно­зем­них рин­ках, на­ле­жить біль­ше по­ло­ви­ни кре­дит­но­го порт­фе­ля”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

Най­по­туж­ні­ши­ми грав­ця­ми на фі­нан­со­во­му рин­ку Украї­ни є дер­жав­ні бан­ки, що до­стат­ньо ка­піталі­зо­вані, ак­тив­но ре­фор­му­ють­ся і під­си­лю­ють про­філь­ні на­прям­ки ро­бо­ти. На­чаль­ник Управ­лін­ня ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су дер­жав­но­го Укрексім­бан­ку Влад­лен Дєд­ков за­пев­няє, що спів­пра­ця з бан­ком доз­во­ляє по­сту­по­во пі­дви­щу­ва­ти го­тов­ність неве­ли­ких ком­паній ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти склад­ні фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти для ви­хо­ду на но­ві рин­ки

— Яки­ми кри­терія­ми ке­руєть­ся Укрексім­банк при за­лу­чен­ні клієн­тів ма­ло­го та се­ред­ньо­го біз­не­су? — Спе­ціалі­за­цію бан­ку за­кла­де­но вже без­по­се­ред­ньо у йо­го на­зві — “Дер­жав­ний екс­порт­но-ім­порт­ний банк Украї­ни”. Під­при­єм­ства, що здійс­ню­ють зов­ніш­ньое­ко­но­міч­ну діяль­ність, є пріо­ри­тет­ним, “зо­ло­тим” сег­мен­том еко­но­міки, над­зви­чай­но важ­ли­вим для дер­жа­ви. У на­шо­му бан­ку клієн­там МСБ, які пра­ц­ю­ють на іно­зем­них рин­ках, на­ле­жить біль­ше по­ло­ви­ни кре­дит­но­го порт­фе­ля та дві тре­ти­ни ко­штів на ра­хун­ках. Ми за­лу­чає­мо на об­слу­го­ву­ван­ня ком­панії ма­лої та се­ред­ньої ка­піталі­за­ції, які по­тре­бу­ють під­т­рим­ки що­до за­по­чат­ку­ван­ня та роз­вит­ку екс­порт­ної діяль­но­сті, але не об­ме­жує­мо й ін­ші під­при­єм­ства ре­аль­но­го сек­то­ра еко­но­міки. Зва­же­ний біз­не­сплан, про­зо­ра фі­нан­со­ва звіт­ність та здат­ність — Які про­по­зи­ції для екс­пор­терів ви вва­жає­те най­ак­ту­аль­ні­ши­ми?

— Укрексім­банк за­раз пра­гне бу­ти екс­перт­ним цен­тром з про­фесій­ним кон­сал­тин­гом та квалі­фі­ко­ва­ним су­про­во­дом усіх опе­ра­цій клієн­та. Зва­жа­ю­чи на йо­го по­тре­би, ми мо­же­мо об­ра­ти оп­ти­мальне рі­шен­ня. Зо­кре­ма, банк мо­же за­без­пе­чи­ти фі­нан­с­у­ван­ня по­ста­вок то­варів і по­слуг з-за кор­до­ну під стра­хо­ве по­крит­тя екс­порт­но-кре­дит­них агентств. Так са­мо за ра­ху­нок кре­дит­них ре­сур­сів іно­зем­них бан­ків-парт­нерів мож­на про­фі­нан­с­у­ва­ти у різ­них ва­лю­тах за при­ва­б­ли­вою вар­тістю при­дбан­ня тех­ніки чи об­лад­нан­ня іно­зем­но­го ви­роб­ництва, до то­го ж без до­дат­ко­вої за­ста­ви — до­стат­ньо ли­ше то­ва­ру, який на­бу­ваєть­ся.

Ре­алі­зу­ю­чи спіль­ні про­ек­ти з Між­на­род­ни­ми фі­нан­со­ви­ми ор­гані­за­ція­ми, та­ки­ми як Між­на­род­ний банк ре­кон­струк­ції та роз­вит­ку, Єв­ро­пейсь­кий ін­ве­сти­цій­ний банк та Єв­ро­пейсь­кий банк ре­кон­струк­ції та роз­вит­ку, ми мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти ма­лим та се­ред­нім під­при­єм­ствам ско­ри­ста­ти­ся дов­го­стро­ко­ви­ми ре­сур­са­ми. До­дат­ко­вою оп­цією є мож­ливість ре­фі­нан­с­у­ван­ня вит­рат, які рані­ше бу­ли здійс­нені по­зи­чаль­ни­ком.

Як банк з ба­га­торіч­ним до­сві­дом між­на­род­них ро­з­ра­хун­ків, ми мо­же­мо за­без­пе­чи­ти про­фесій­ний су­про­від кон­трак­тів будь-якої склад­но­сті. Спів­пра­ця за на­пря­мом зов­ніш­ньое­ко­но­міч­ної діяль­но­сті з Укрексім­бан­ком доз­во­ляє клієн­там от­ри­ма­ти по­слу­гу “Пря­мий ди­лінг”, по­куп­ку ва­лю­ти день-у-день, при­ско­ре­ний ро­з­ра­ху­нок при про­да­жу ва­лю­ти (по­пе­ред­ній ро­з­ра­ху­нок при по­дан­ні за­яв­ки).

— Чи ко­ри­сту­ють­ся по­пи­том до­ку­мен­тар­ні опе­ра­ції?

— Остан­ні­ми ро­ка­ми об­ся­ги та­ких опе­ра­цій се­ред українсь­ких учас­ни­ків між­на­род­ної тор­гів­лі не над­то ве­ли­кі, але Укрексім­банк і до­сі по­сі­дає лі­дерсь­кі по­зи­ції за до­ку­мен­тар­ни­ми та в то­му числі га­ран­тій­ни­ми опе­ра­ція­ми. На на­шу ко­ристь тра­ди­цій­но гра­ють ста­тус на­дій­но­го, ві­до­мо­го у світі дер­жав­но­го бан­ку та най­біль­ша ме­ре­жа бан­ків-ко­ре­спон­ден­тів. Ми ре­алі­зує­мо тен­дер­ні та платіж­ні га­ран­тії, га­ран­тії аван­со­во­го пла­те­жу і ви­ко­нан­ня зо­бов’язань за кон­трак­том то­що. Та­кож для за­без­пе­чен­ня ефек­тив­ної зов­ніш­ньое­ко­но­міч­ної діяль­но­сті банк про­по­нує по­слу­ги тор­го­вель­но­го фі­нан­с­у­ван­ня з ви­ко­ри­стан­ням різ­но­маніт­них ін­стру­мен­тів до­ку­мен­тар­них екс­порт­них та ім­порт­них

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.