“На­ші клю­чо­ві чин­ни­ки успі­ху в сег­мен­ті мсб — швид­кість, гнуч­кість та про­фесіо­налізм ме­не­джерів”

Business (Ukraine) - - .проект Бізнес 100 -

— Яку роль віді­грає сег­мент МСБ для ва­шо­го бан­ку?

— МСБ у пост­кри­зо­вий пе­ріод — над­зви­чай­но важ­ли­вий сег­мент для бан­ків із кіль­кох при­чин. На­сам­пе­ред са­ме цей біз­нес за­вжди най­швид­ше ого­втуєть­ся піс­ля криз, хоч і страж­дає від них ча­сто пер­шим. Від­по­від­но, бан­ки, з од­но­го бо­ку, при­ва­блю­ють йо­го гнуч­кість, мен­ша за­ре­гу­льо­ваність та здат­ність швид­ко адап­ту­ва­ти­ся до змін рин­ко­во­го се­ре­до­ви­ща. З ін­шо­го бо­ку, за ра­ху­нок неве­ли­ких ти­кетів бан­ки мо­жуть ди­вер­си­фіку­ва­ти свої порт­фелі кре­ди­тів, па­сивів, ко­місій­них до­ходів: ад­же кри­зо­ві уро­ки пе­ре­кон­ли­во до­ве­ли, що кра­ще 10 се­ред­ніх клієн­тів, ніж один ве­ли­кий.

— Що на­разі від­бу­ваєть­ся з від­сот­ко­ви­ми став­ка­ми?

— Від­сот­ко­ва став­ка за кре­ди­том — важ­ли­вий па­ра­метр, що визна­чає ба­жан­ня та спро­мож­ність клієн­та бра­ти по­зи­ку. По­годь­те­ся, кре­ди­ти під 10% або 25% річ­них — це зов­сім різ­ні історії. За­раз об­лі­ко­ва став­ка НБУ ста­но­вить 18%, упро­до­вж ро­ку во­на пі­дви­щу­ва­ла­ся шість разів. З ураху­ван­ням вар­то­сті ри­зи­ків та мар­жі бан­ку ми ви­хо­ди­мо на став­ку по­над 20% річ­них. Що­прав­да, бан­ки нав­чи­ли­ся управ­ля­ти ліквід­ністю так, щоб кре­ди­ту­ва­ти за став­ка­ми на рів­ні об­лі­ко­вої або на­віть ниж­че, як­що во­ни ком­пен­су­ють недо­от­ри­ма­ний дохід від кре­ди­ту­ван­ня ко­місія­ми за су­про­від ра­хун­ків клієн­та. тран­зак­цій­но­го біз­не­су, він ак­тив­но бе­ре участь у дер­жав­них за­ку­пів­лях та тен­де­рах, ви­хо­дить на зов­ніш­ні рин­ки. Як­що кіль­ка ро­ків то­му ва­лют­ні кон­трак­ти укла­да­ли­ся на сот­ні ти­сяч до­ларів, то за­раз, вна­слі­док лі­бе­ралі­за­ції умов зов­ніш­ньої тор­гів­лі, вже до­сить по­ши­рені уго­ди на $5-10 тис. По­пит на об­слу­го­ву­ван­ня ва­лют­них ра­хун­ків із бо­ку МСБ зрос­тає, і цей істо­рич­но не ду­же про­стий про­цес по­тре­бує, щоб бан­ки роз­мо­в­ля­ли з клієн­та­ми зро­зу­мі­лою їм мо­вою.

— На яку клієн­ту­ру МСБ орієн­туєть­ся ваш банк?

— Наш клієнтсь­кий Мсб-про­файл — біз­нес із річ­ним обо­ро­том від 10 млн грн. Це мо­же бу­ти неве­ли­ке ви­роб­ниц­тво, са­лон кра­си, тор­го­вельне під­при­єм­ство, зо­кре­ма, й екс­пор­те­ри, ме­ре­жа ма­га­зинів. Та­кі клієн­ти вже по­тре­бу­ють біз­не­со­вих про­дук­тів, ска­жі­мо, тен­дер­них га­ран­тій для участі у за­ку­пів­лях. І ми ли­ше за го­ди­ну на­дає­мо та­кі га­ран­тії в елек­трон­но­му вигляді, піс­ля швид­ко­го екс­прес-аналі­зу. Клієн­ти з між­на­род­ним біз­не­сом от­ри­му­ють пер­со­наль­ний ва­лют­ний ди­лінг та якіс­ний ва­лют­ний кон­сал­тинг. Пріо­ри­тет­ним для нас сег­мен­том МСБ з точ­ки зо­ру кре­ди­ту­ван­ня є аг­робіз­нес. Ад­же це клю­чо­ва екс­порт­на га­лузь, що віді­грає знач­ну роль у фор­му­ван­ні ВВП, за­без­пе­чен­ні ро­бо­чих міс­ць та має ве­ли­кий по­тен­ціал пі­дви­щен­ня ефек­тив­но­сті ви­роб­ництва, особ­ли­во як­що йдеть­ся не про ве­ли­кі аг­ро­хол­дин­ги, а про фер­мерсь­кі гос­по­дар­ства. Ска­жі­мо, ми пра­ц­ю­є­мо із фер­ме­ра­ми, що об­роб­ля­ють від 500 га зем­лі. От­ри­мав­ши до­дат­ко­ве фі­нан­с­у­ван­ня для за­ку­пів­лі якіс­но­го на­сін­ня, тех­ніки, хі­мії, та­кі фер­ме­ри до­ся­га­ють різ­ко­го збіль­шен­ня вро­жай­но­сті з од­но­го гек­та­ра, мо­жуть роз­ши­ри­ти ви­роб­ниц­тво та пі­дви­щи­ти йо­го рен­та­бель­ність. Зви­чай­но, по­ста­чаль­ник мо­же за­про­по­ну­ва­ти роз­строч­ку, але на неве­ли­кі тер­мі­ни, зму­шу­ю­чи фер­ме­ра ре­алі­зо­ву­ва­ти вро­жай за неспри­ят­ли­вої кон’юнк­ту­ри. На­то­мість за­в­дя­ки гнуч­ко­му гра­фіку по­га­шен­ня бан­ківсь­ко­го кре­ди­ту вро­жай мож­на про­да­ти не “з-під ком­бай­на”, а у лю­то­му-бе­рез­ні, при­чо­му на­ба­га­то до­рож­че, на­віть з ураху­ван­ням вит­рат на збері­ган­ня.

— Як впли­ває зрос­тан­ня кур­су до­ла­ра на МСБ та йо­го апе­ти­ти що­до кре­ди­тів?

— На­разі незнач­ні кур­со­ві ко­ли­ван­ня не ма­ють знач­но­го впли­ву на діяль­ність МСБ. Він бу­де по­міт­ним, як­що зрос­тан­ня кур­су нега­тив­но вплине на ку­півель­ну спро­мож­ність на­се­лен­ня. Ад­же МСБ пе­ре­важ­но зорієн­то­ва­ний на про­даж про­дук­тів та по­слуг на внут­ріш­ньо­му рин­ку. Та­кож кур­со­ва ди­на­міка важ­ли­ва, як­що у ви­роб­ниц­тві є істот­ний ім­порт­ний склад­ник.

— На­скіль­ки ак­тив­но ви кре­ди­тує­те МСБ у ва­люті?

— Кре­ди­тує­мо ли­ше екс­пор­терів, або тих, у ко­го вар­тість про­дук­ції чи по­слуг має чіт­ку прив’яз­ку до ва­лют­но­го

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.