“МИ НЕ ПРО­СТО ЗА­РОБ­ЛЯЄ­МО ГРО­ШІ, МИ ЦИМ ЖИВЕМО І ВКЛАДАЄМОСЬ В ЦЮ СПРА­ВУ”

Business (Ukraine) - - Олег Лиховид -

Сте­фан Хіпп — один з влас­ни­ків успіш­но­го сі­мей­но­го біз­не­су в чет­вер­то­му по­колін­ні. 1956 р. йо­го дід по­чав зай­ма­ти­ся ви­ро­щу­ван­ням ово­чів і фрук­тів на на­ту­раль­них ґрун­тах без за­сто­су­ван­ня хі­мії. Тоді всі “доб­ро­зич­лив­ці” споді­ва­ли­ся, що ком­панія збан­кру­тує. Про­те за­раз ве­ли­кий ви­роб­ник дитя­чо­го хар­чу­ван­ня HIPP, що ре­алі­зує свою про­дук­цію в більш ніж 50 краї­нах, як ніко­ли впев­не­ний у пра­виль­но­сті обра­но­го шля­ху — ор­ганіч­но­го ви­роб­ництва та про­до­в­жує йо­го до­три­му­ва­ти­ся

— HIPP пра­ц­ює на українсь­ко­му рин­ку по­над 20 ро­ків. Як за цей час змі­ню­вав­ся по­пит на ор­ганічне дитяче хар­чу­ван­ня?

— За­га­лом ри­нок дитя­чо­го хар­чу­ван­ня в Україні по­стій­но зрос­тає, спо­жи­ва­чі ма­ють біль­ше ін­фор­ма­ції про про­дук­ти дитя­чо­го хар­чу­ван­ня і ста­ють сві­до­мі­ши­ми по­куп­ця­ми. Зви­чай­но, остан­ні три ро­ки, коли в країні від­бу­ва­ли­ся всім ві­до­мі події і спо­стері­га­ли­ся кри­зо­ві яви­ща, ниж­ній ці­но­вий сег­мент дитя­чо­го хар­чу­ван­ня зрос­тав знач­но швид­ше, ніж пре­міум-сег­мент, в яко­му са­ме і по­зи­ціо­нуєть­ся на­ша про­дук­ція. Але цьо­го ро­ку на­міти­вся по­зи­тив­ний рух, ми від­чу­ває­мо зрос­тан­ня ре­алі­за­ції дитя­чо­го хар­чу­ван­ня верх­ньо­го ці­но­во­го сег­мен­та при­близ­но на 10% у порів­нян­ні з по­каз­ни­ка­ми ми­ну­ло­го ро­ку.

— Не­що­дав­но в Україні прий­ня­ли За­кон “Про ос­нов­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до ор­ганіч­но­го ви­роб­ництва, обі­гу та мар­ку­ван­ня ор­ганіч­ної про­дук­ції”. Чи­нов­ни­ки й учас­ни­ки рин­ку вва­жа­ють, що цей до­ку­мент дасть по­штовх роз­вит­ко­ві ор­ганіч­но­го рин­ку в Україні. А як вва­жає­те ви?

— Як мені ві­до­мо, цей За­кон прак­тич­но іден­тич­ний з до­ку­мен­том, який діє в єв­ро­пейсь­ких краї­нах. І вва­жаю, що він дійс­но мо­же бу­ти по­зи­тив­ним по­штов­хом для роз­вит­ку ор­ганіч­но­го рин­ку в Україні. Зро­зу­мі­ло, він не збіль­шить ку­півель­ну спро­мож­ність україн­ців. Але по­зи­тив в то­му, що він спри­я­ти­ме пі­дви­щен­ню до­віри спо­жи­ва­чів до ор­ганіч­ної про­дук­ції.

— Яку част­ку із за­галь­ної кіль­ко­сті ре­алі­зо­ва­но­го дитя­чо­го хар­чу­ван­ня ком­панія про­дає в Україні?

— Під час кри­зи на­ша част­ка не збіль­шу­ва­ла­ся, але цьо­го ро­ку зрос­тан­ня по­ча­ло від­нов­лю­ва­ти­ся. Не­зва­жа­ю­чи на те що в за­галь­них об­ся­гах про­да­жу дитя­чо­го хар­чу­ван­ня ком­панії Украї­на зай­має 2-3%, во­на для нас є од­ним з клю­чо­вих рин­ків.

— В од­но­му з ін­терв’ю ви го­во­ри­ли, що до кри­зи ком­панія зай­ма­ла лі­дерсь­кі по­зи­ції в Україні. В яко­му сег­мен­ті?

— В сег­мен­ті фрук­то­вих, ово­че­вих, м’яс­них пю­ре в ба­ноч­ках у нас бу­ли лі­дерсь­кі по­зи­ції. — Як вва­жає­те, коли вдасть­ся по­вер­ну­ти ці по­зи­ції? — До кін­ця цьо­го ро­ку ми споді­ває­мось по­вер­ну­ти свої по­зи­ції в цьо­му сег­мен­ті.

— HIPP вже май­же 20 ро­ків ви­роб­ляє в Україні фіто­чаї на своє­му за­воді в Уж­го­роді. Пла­нує­те роз­ши­рю­ва­ти це ви­роб­ниц­тво?

— Тіль­ки-но ри­нок почне зрос­та­ти, ми із за­до­во­лен­ням бу­де­мо на­ро­щу­ва­ти ви­роб­ниц­тво. Але по­ки в нас є пла­ни на­ла­го­ди­ти тіс­ні­шу спів­пра­цю у ви­ро­щу­ван­ні си­ро­ви­ни. Ад­же крім си­ро­ви­ни для чаїв ми за­ку­по­вує­мо в Україні ор­ганіч­ні яго­ди: ма­ли­ну, чор­ни­цю, су­ни­цю, по­лу­ни­цю. Вза­галі в країні є ве­ли­кий по­тен­ціал для ви­ро­щу­ван­ня ор­ганіч­ної си­ро­ви­ни для дитя­чо­го хар­чу­ван­ня, зо­кре­ма зер­но­вих.

— У вас вже є кон­крет­ні до­мо­в­ле­но­сті про по­став­ки зер­но­вих з ор­ганіч­ни­ми гос­по­дар­ства­ми?

— Торік ми вже ку­пи­ли си­ро­ви­ну в цих гос­по­дар­ствах. Цьо­горіч та­кож пла­нує­мо за­ку­пи­ти ор­ганіч­ні рі­пак, греч­ку та ін­ші зер­но­ві для ви­роб­ництва дитячих каш, які ви­роб­ляє­мо на своїх під­при­єм­ствах у Ні­меч­чині та Хо­рватії.

— Скіль­ки фер­мерсь­ких гос­по­дарств по­став­ля­ють вам зер­но?

— За­раз ми спів­пра­ц­ю­є­мо з чо­тир­ма-п’ятьма фер­ме­ра­ми, хо­ча в Україні знач­но біль­ше ор­ганіч­них ферм. У май­бут­ньо­му ми пла­нує­мо роз­ши­ри­ти спів­пра­цю з українсь­ки­ми фер­ме­ра­ми що­до по­ста­вок зер­но­вих.

— Чи пла­нує­те за­ку­по­ву­ва­ти ор­ганіч­ні ово­чі в Україні?

— На­разі це неак­ту­аль­но, ад­же для нас важ­ли­во, щоб по­ля з ово­ча­ми зна­хо­ди­ли­ся яко­мо­га ближ­че до пе­ре­роб­них по­туж­но­стей, щоб мак­си­маль­но ско­ро­ти­ти тер­мі­ни транс­пор­ту­ван­ня си­ро­ви­ни.

— Ва­шій ком­панії, як сі­мей­но­му біз­не­су, склад­но кон­ку­ру­ва­ти на зов­ніш­ніх рин­ках з між­на­род­ни­ми ком­панія­ми?

— До­сить склад­но кон­ку­ру­ва­ти з транс­на­ціо­наль­ни­ми грав­ця­ми, які по­гли­на­ють неве­ли­ких ло­каль­них ви­роб­ни­ків і ма­ють біль­ший вплив у лобі­ю­ван­ні своїх ін­те­ресів на пев­них рин­ках. Це дійс­но ду­же важ­ка кон­ку­рен­ція з та­ки­ми по­туж­ни­ми транс­на­ціо­наль­ни­ми ком­панія­ми, як Nestle, Danone, які вкла­да­ють ве­ли­кі ко­шти в ре­кла­му, мар­ке­тинг. Але нас відріз­няє те, що ми, як сі­мей­на ком­панія, від­по­ві­дає­мо за якість про­дук­ції своїм ім’ям і ро­би­мо все, щоб га­ран­ту­ва­ти якість. За це спо­жи­ва­чі нам до­ві­ря­ють. Та­кож, на від­мі­ну від між­на­род­них грав­ців, ми пра­ц­ю­є­мо з ураху­ван­ням

-109-

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.