Го­лов­на хво­ро­ба оф³су

Delovaya Stolitsa - - АФИША НЕДЕЛИ -

ча­су звер­ну­ти­ся до ліка­ря. А мо­же, пол­ко­во­де­ць про­сто зля­кав­ся то­діш­ніх ме­то­дів ліку­ван­ня? Ево­лю­ція ме­то­дів ліку­ван­ня ге­мо­рою зму­шує по­дя­ку­ва­ти твор­цям за те, що нам не до­ве­ло­ся жи­ти в XVII століт­ті. Тоді для ліку­ван­ня цієї непри­єм­ної хво­ро­би за­сто­со­ву­ва­ли­ся п’яв­ки.

На Русі ге­мо­рой вва­жав­ся хво­ро­бою князів та вель­мож — за спо­со­бом жит­тя во­ни зму­шені бу­ли ба­га­то сидіти бен­ке­ту­ва­ти і то­му ма­ло ру­ха­ли­ся. Їм ре­ко­мен­ду­ва­ли при­пар­ки з ци­бу­лею і час­ни­ком, ме­тою яких був про­рив ге­мо­рої­даль­них ву­з­лів.

У Захід­ній Єв­ро­пі на­віть з’яви­вся свя­тий по­кро­ви­тель хво­рих на ге­мо­рой, і для ліку­ван­ня неду­ги, крім при­ти­ран­ня та ван­но­чок, мо­ли­ли­ся Свя­то­му Фіа­к­ру.

В Ан­глії на­при­кін­ці XIX століт­тя від­кри­ла­ся пер­ша спе­ціалі­зо­ва­на уста­но­ва для ліку­ван­ня ге­мо­рою — гос­піталь Свя­то­го Мар­ка, який до­нині вва­жаєть­ся про­від­ною клінікою в пр­ок­то­ло­гії.

У Пів­ден­ній Аме­ри­ці ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся при­кла­дан­ня до хво­ро­го міс­ця ли­стя ко­ки. Спра­ва в то­му, що во­но має су­ди­но­зву­жу­валь­ну дію. Ви­хо­дить, ме­ди­ки на ін­шо­му кін­ці світу дій­шли вис­нов­ку, що ге­мо­рой — це хво­ро­ба, пов’яза­на з су­дин­ною си­сте­мою, а са­ме з то­ну­сом вен.

На щастя, сьо­год­ні у нас є ви­бір за­в­дя­ки про­гре­су фар­ма­ко­ло­гії в ліку­ван­ні ге­мо­рою. Хо­ча ві­зит до пр­ок­то­ло­га ча­сто і на­во­дить жах на лю­дей, але да­ле­ко не за­вжди він за­кін­чуєть­ся ра­ди­каль­ни­ми ме­то­да­ми ліку­ван­ня — опе­ра­тив­ним втру­чан­ням. Чим рані­ше ви звер­не­те­ся до фахів­ця, тим біль­ша ймо­вір­ність успі­ху кон­сер­ва­тив­но­го ліку­ван­ня спіль­но з ре­ко­мен­да­ція­ми що­до змі­ни спо­со­бу жит­тя (біль­ше ру­хати­ся, ви­клю­чи­ти з ра­ціо­ну ал­ко­голь, го­ст­ру їжу, про­ти­по­ка­за­ні важ­кі фі­зич­ні на­ван­та­жен­ня то­що).

Для ліку­ван­ня і по­лег­шен­ня симп­то­мів за­сто­со­ву­ють як ме­ди­ка­мен­то­зні за­со­би (ве­но­тоніки і / або пре­па­ра­ти для міс­це­во­го за­сто­су­ван­ня), які зміц­ню­ють су­дин­ну стін­ку і пе­реш­код­жа­ють тром­бо­утво­рен­ню, так і фізіо­те­ра­пію, ліку­валь­ну дієту то­що.

Су­час­ні до­слід­жен­ня під­твер­ди­ли, що впли­ва­ти на су­ди­ни мож­на зсе­ре­ди­ни — за до­по­мо­гою прий­о­му ан­гіо­про­тек­тор­них пре­па­ратів на ос­но­ві діосмі­ну, які є до­сить ефек­тив­ни­ми для ліку­ван­ня ге­мо­рою. Та­ким чи­ном, до­ся­гаєть­ся вплив на при­чи­ну про­бле­ми, а не на симп­то­ми (як при ліку­ван­ні свіч­ка­ми і ма­зя­ми, на­при­клад). Діосмін, на ос­но­ві яко­го ро­з­роб­ле­но пре­па­рат «Флє­бодіа 600», це при­род­ний фла­во­ноїд, який має ве­но­тоні­зу­ю­чу, про­ти­за­паль­ну і зне­бо­лю­ю­чу дію. Він зміц­нює стін­ки вен та ка­пі­лярів, по­кра­щує мікро­цир­ку­ля­цію, а та­кож має про­ти­за­паль­ну і зне­бо­лю­ю­чу дію. Пре­па­рат швид­ко усу­ває та­кі симп­то­ми, як біль, на­бряк і кро­во­те­ча, та­ким чи­ном ско­ро­чу­ю­чи пе­ріод за­го­стрен­ня ге­мо­рою.

Та­б­лет­ки «Флє­бодіа 600» не ви­ма­га­ють ба­га­то ча­су і спе­ціаль­них умов для прий­о­му на від­мі­ну від міс­це­вих за­собів. Во­ни мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся на будь-якій ста­дії ге­мо­рою як у вигляді мо­но­те­ра­пії, так і в ком­плексі з ін­ши­ми ме­то­да­ми ліку­ван­ня.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.