За­пла­тим толь­ко за ре­аль­ные услу­ги

Den (Russian) - - Экономика -

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в по­втор­но­му дру­го­му чи­тан­ні но­ву ре­дак­цію за­ко­ну «Про жит­ло­во­ко­му­наль­ні по­слу­ги» (№1581-д). «Це пер­ший крок до мож­ли­во­сті меш­кан­ців ба­га­то­по­вер­хо­во­го сек­то­ру впли­ва­ти на на­дан­ня якіс­них по­слу­г­за спра­вед­ли­вою ці­ною. Ухва­ле­ний за­кон у ком­плексі із За­ко­ном «Про особ­ли­во­сті здійс­нен­ня пра­ва влас­но­сті в ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку » (№417) спря­мо­ва­ний на зміц­нен­ня в Україні ін­сти­ту­ту «ефек­тив- но­го влас­ни­ка » , — за­зна­чив на пле­нар­но­му за­сі­дан­ні ві­це­прем’єр-міністр — міністр ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку, будів­ництва і ЖКХ Ген­на­дій Зуб­ко. За йо­го сло­ва­ми, до­ку­мент пе­ред­ба­чає пра­во спо­жи­ва­ча змен­ши­ти пла­ту за по­слу­ги ЖКГ, як­що во­ни фак­тич­но не на­да­ва­ли­ся. Спо­жи­вач має пра­во не спла­чу­ва­ти за жит­ло­ко­мун­по­слу­ги (окрім теп­ло­вої енер­гії), як­що він тимча­со­во був від­сут­ній у при­мі­щен­ні більш ніж 30 ка­лен­дар­них днів.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.