Сер­гій КИСЛИЦЯ,

Den (Russian) - - Первая Страница - (ukrainian.voanews.com)

пред­став­ник Украї­ни в ООН:

Пи­тан­ня про ре­фор­му ООН стоїть на по­ряд­ку ден­но­му вже де­ся­ти­літ­тя­ми. Це пи­тан­ня за­вжди, да­вай­те не бу­де­мо при­хо­ву­ва­ти, за­ле­жа­ло від необра­них членів Ра­ди Без­пе­ки, які кон­тро­лю­ють будь-які ста­тут­ні змі­ни в Ор­гані­за­ції Об’єд­на­них На­цій. На сьо­год­ніш­ній день прак­тич­но ніх­то з них не хо­че го­во­ри­ти про ре­фор­му і ве­сти пе­ре­го­во­ри на ос­но­ві про­ек­тів до­ку­мен­тів. ...І да­вай­те по­ди­ви­мо­ся чи бу­ла би аль­тер­на­ти­ва як­би не бу­ло ООН, визнан­ню Російсь­кої Фе­де­ра­ції як краї­ни агре­со­ра з бо­ку Ге­не­раль­ної Асам­блеї. Ге­не­раль­на Асам­блея, я хо­чу на­га­да­ти, визна­ла в декіль­кох ре­зо­лю­ціях Російсь­ку Фе­де­ра­цію — краї­ною агре­со­ром

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.