РО­СIЯ, яка по­стає...

Як від­ре­а­гу­вав світ на вбив­ство Бо­ри­са Нєм­цо­ва

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Сер­гій ГРАБОВСЬКИЙ

«Все на­ши га­зе­ты — так или ина­че офи­ци­аль­ные га­зе­ты, а «Ли­те­ра­тур­ная га­зе­та» — га­зе­та Со­ю­за пи­са­те­лей, она мо­жет ста­вить во­про­сы не­о­фи­ци­аль­но, в том чи­сле и та­кие, ко­то­рые мы не мо­жем или не хо­тим по­ста­вить офи­ци­аль­но. «Ли­те­ра­тур­на­я­га­зе­та» как не­о­фи­ци­аль­на­я­га­зе­та мо­жет быть в не­ко­то­рых во­про­сах острее, ле­вее нас, мо­жет ра­схо­ди­тьсяв остро­те по­ста­нов­ки во­про­са с офи­ци­аль­но выра­жен­ной то­чкой зре­ния... Мы не все­гда мо­жем офи­ци­аль­но выска­за­тьсяо том, о чем нам хо­те­лось бы ска­зать, та­кие слу­чаи быва­ют в по­ли­ти­ке, и «Ли­те­ра­тур­на­я­га­зе­та» дол­жна нам по­мо­гать в этих слу­ча­ях » . http://www.hrono.ru/libris/lib_s/simonov08.php

Це — сло­ва Ста­лі­на, ска­за­ні ним 13 трав­ня1947 ро­ку під час зу­стрі­чі з ке­рів­ни­цтвом Спіл­ки пи­сьмен­ни­ків СРСР і записані одним із уча­сни­ків ці­єї зу­стрі­чі Ко­стян­ти­ном Си­мо­но­вим. До них Си­мо­нов до­дав уже пі­зні­ше, в 1979 ро­ці: «Я очень хо­ро­шо пом­ню, как Ста­лин ухмыль­нул­ся­при этих сло­вах».

Ми­ну­ло вже май­же сім де­ся­ти­літь, Ра­дян­ський Со­юз ни­ні зве­ться Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, а в Крем­лі за­мість Ста­лі­на си­дить Пу­тін, але ме­то­да «ви­ки­дів» по­трі­бної Крем­лю ін­фор­ма­ції (то­чні­ше, де­з­ін­фор­ма­ції) че­рез «не­за­ле­жні» мас-ме­діа і з вуст «ді­я­чів ми­сте­цтва» не змі­ни­ла­ся. От тіль­ки нав­ряд чи при Пу­ті­ні сьо­го­дні є свій Си­мо­нов, який би за­фі­ксу­вав кри­ву по­смі­шку ку­ми­ра 86% ро­сій­ських гро­ма­дян, — бо ж, як ба­чи­мо, на­віть най­до­ві­ре­ні­ші лі­те­ра­то­ри ма­ють вла­сти­вість на схи­лі сво­го ві­ку пе­ре­о­сми­слю­ва­ти прой­де­ний шлях і на­ма­га­ти­ся­по­кая ти­сяу сво­їй спів­пра­ці з ти­ра­на­ми...

Отож спе­ци­фі­чні коментарі та де­з­ін­фор­ма­ці­я­що­до вбив­ства Бо­ри­са Нєм­цо­ва зов­сім не ви­пад­ко­во ста­ли фун­кці­єю осіб та ви­дань, які, за сло­ва­ми Ста­лі­на, у си­лу пев­них об­ста­вин «мо­гут ра­схо­ди­тьсяв остро­те по­ста­нов­ки во­про­са с офи­ци­аль­но выра­жен­ной то­чкой зре­ния».

Ска­жі­мо, епа­та­жний (м’яко ка­жу­чи) співак і тан­цю­рист Бо­рис Мо­і­се­єв за­явив — у вбив­стві Нєм­цо­ва за­мі­ша­не по­соль­ство США. «Как вов­ре­мя­со­зрел жер­твен­ный ба­ра­шек. К 1 мар­та. Ко­му­то ну­жно было прев­ра­тить ми­тинг опо­зи­ции в мас­со­вые похо­ро­ны. По­черк по­соль­ства США», — на­пи­сав Мо­і­се­єв у сво­їй сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі. Ін­форм­а­ген­ції — як ро­сій­ські, так і но­мі­наль­но укра­їн­ські — дру­жно ре­транс­лю­ва­ли ці сло­ва. Ну, а за цим «ав­то­ри­те­тним» пер­со­на­жем по­тя­гну­ли­ся й ін­ші — чи то по­вто­рю­ю­чи йо­го сло­ва, чи яки­мось ін­шим спосо­бом ви­слов­лю­ю­чи ту са­му на­ста­но­ву та за­смі­чу­ю­чи тим ін­фор­ма­цій­ний про­стір і пе­ре­во­дя­чи стріл­ки, як і в ча­си Ста­лі­на, на «кля­тих ян­кі», на їхню аген­ту­ру. Бо й справ­ді: хі­ба Пу­ті­ну з ру­ки го­во­ри­ти те, що за­люб­ки ска­же та­кий «голос гро­мад­ської дум­ки»...

А от до­ру­че­н­ня­го­во­ри­ти про «український по­черк» й «український слід» у вбив­стві Нєм­цо­ва отри­ма­ли «ан­ти­фа­ши­сти». Ті са­мі, які впри­тул не ба­чи­ли сво­го ча­су не­о­то­та­лі­тар­но­го ха­ра­кте­ру ре­жи­му Яну­ко­ви­ча й ледь не за­ко­ха­ні в «го­лов­но­го ан­ти­фа­ши­ста» Пу­ті­на. Що ж, ні-

Про вбив­ство Бо­ри­са Нєм­цо­ва

чо­го див­но­го, якщо вра­ху­ва­ти, що сво­го ча­су «го­лов­ним ан­ти­фа­ши­стом усіх ча­сів і на­ро­дів» був тов. Ста­лін.

Що ж пи­шуть «ан­ти­фа­ши­сти» про вбив­ство Нєм­цо­ва»? Всю їхню ма­я­чню, ясна річ, я транс­лю­ва­ти не бу­ду, за­ува­жу тіль­ки де­я­кі зна­ко­ві твер­дже­н­ня:

«Зна­ко­мый сле­дак со­об­щил: есть до­ка­за­тель­ства «украин­ско­го сле­да» в убий­стве Нем­цо­ва. Кил­ле­ры еха­ли на ма­ши­не в то­чное ме­сто и в то­чное вре­мя. Не в по­дье­зде ка­ра­у­ли­ли и не в ка­фе по­до­шли. Ва­жно, чтоб он ра­стре­лян был имен­но на мо­сту, где пла­ни­ро­ва­лись на­ро­дные гу­ля­ния в честь го­дов­щи­ны при­со­е­ди­не­ни­я­Крыма.

На мо­сту нель­зя­по­стоя ть и по­до­ждать, во­об­ще во­зле Крем­ляв цен­тре ма­ши­ну ни­где не по­ста­ви­шь. Рас­счи­тать, что в это вре­мя­Нем­цов бу­дет там, мо­жно толь­ко если он сам об этом ска­жет, что аб­сур­дно, ли­бо его при­ве­дет кто-то под пу­ли. С ним была украин­ска­я­мо­дель­ка, ко­то­рую ра­зве­ли втем­ную: по­зна­ко­мьсяс Нем­цо­вым, при­ле­ти к не­му, по­гу­ляй во­круг Крем­ля в ну­жное вре­мя. Обе­спе­чи­шь се­бя на всю жизнь, вот те­бе пре­д­опла­та...

Яв­но это див­чи­на его про­си­ла в этом ме­сте по­выгу­ли­вать ее. Ра­бо­та­ли по Нем­цо­ву не про­фес­си­о­наль­ные снай­пе­ры, ко­то­рые мо­гли бы за­сесть в удо­бном ме­сте, а не­про­фес­си­о­на­лы, ко­то­рые пу­ля­ли на­у­гад (впол­не пред­по­ла­гая, что мо­гут и не до­бить без кон­троль­но­го выстре­ла и что, мол, ра­не­ный он «то­же сой­дет»)... Ан­глий­ские, аме­ри­кан­ские и израиль­ские спец­слу­жбы так де­ла не де­ла­ют».

...До­под­дер­жи­вал­ся­Бо­ря­май­дан, от­бла­го­да­ри­ли...»

http://matveychevoleg.livejournal.com/2024807.html

«...У след­стви­я­по­чти сра­зу сфор­ми­ро­ва­лась основ­на­явер­сия . Сле­ды ве­дут в Украи­ну. Но­вые до­ка­за­тель­ства по­яв­ля­ю­тся по­сто­ян­но.

...По ма­ши­нам то­же есть ка­кая-то ин­фа, то ли их арен­до­ва­ли лю­ди с хо­хля­цким акцен­том то ли что— то ти­па это­го.

...Са­мое глав­ное, что де­ла­ет вер­сию о при­ча­стно­сти к смер­ти «дру­га Бо­ри­са» украин­ских вла­стей и их аме­ри­кан­ских ку­кло­во­дов основ­ной — это фир­мен­ный гол­ли­вуд­ский по­черк. Убий­ство Нем­цо­ва как буд­то при­ду­мал сце­на­рист остро­сю­же­тно­го бо­е­ви­ка — мост, кра­си­во под­све­чен­ный Кремль, спу­тни­ца-фо­то­мо­дель, по­дъе­хав­ша­я­ма­ши­на...

...Очень по­хо­же были ор­га­ни­зо­ва­ны и про­ве­де­ны все осталь­ные про­во­ка­ции в Украи­не — и рас­стрел в спи­ну «не­бе­сной со­тни» на фо­не го­ря­щих по­крышек, и устра­ша­ю­щее сож­же­ние про­рос­сий­ских акти­ви­стов в Одес­се, и сби­тый «Боинг», и ни­ко­му не ну­жная«обо­ро­на» До­не­цко­го аэро­пор­та.

...Убий­ство Бо­ри­са Нем­цо­ва очень по­хо­же на пер­вый тер­ро­ри­сти­че­ский акт, осу­ще­ств­лен­ный ки­ев­ски­ми вла­стя­ми за пре­де­ла­ми Украи­ны. Если рос­сий­ские спец­слу­жбы не при­мут эк­стрен- ных мер, убий­ства мо­гут про­дол­жи­ться, и жер­тва­ми уже ста­нут не по­лу­за­бытые по­ли­ти­ки из 90-х, а пер­со­ны бо­лее высо­ко­го ран­га » . http:// antifashist.com/item/sledy-ubijc-nemcovavedut-v-ukrainu.html#ixzz3T3vyRXvz

Су­го­ло­сна цим твер­дже­н­ням і ста­т­тя­ко­лись справ­ді не­за­ле­жних і по­ва­жних мо­сков­ських «Изве­стий»: «В пер­вую оче­редь сле­до­ва­те­ли пыта­ю­тся выя­снить, для че­го Нем­цов в по­сле­днее вре­мя­е­здил на Украи­ну и встре­чал­ся там с ра­зли­чными по­ли­ти­ка­ми и оли­гар­ха­ми, пред­став­ля­ю­щи­ми в том чи­сле и «пар­тию вой­ны».

— Они мо­гли пе­ре­да­вать ему сред­ства для­де­ста­би­ли­за­ции си­ту­а­ции в Рос­сии. За эти день­ги украин­ские оли­гар­хи впол­не мо­гли ожи­дать от Нем­цо­ва ра­ско­ла рос­сий­ско­го об­ще­ства. Одна­ко не толь­ко ра­ско­ла не слу­чи­лось, но на­про­тив, прои­зо­шла кон­со­ли­да­ци­я­рос­сий­ско­го об­ще­ства. По­ни­мая, что ре­зуль­та­та они не по­лу­чат, спон­со­ры Нем­цо­ва мо­гли убрать по­ли­ти­ка не су­мев­ше­го выпол­нить за­да­ние...

Еще одна вер­си­я­у­бий­ства та­кже но­сит по­ли­ти­че­ский ха­ра­ктер.

— Это мо­гло быть за­ка­зное убий­ство цель ко­то­ро­го — удар по дей­ству­ю­щей вла­сти по­сред­ством про­во­ка­ции. Вне­шние и вну­трен­ние оп­по­нен­ты мо­гли выбрать «жер­тву» для­де­ста­би­ли­за­ции си­ту­а­ции в Рос­сии. Прав­да, вызыва­ет удив­ле­ние вы­бран­ный объект для­ре­а­ли­за­ции этой це­ли. На фо­не ре­кор­дных рей­тин­гов дей­ству­ю­щей вла­сти, Нем­цов пред­став­лял со­бой, фа­кти­че­ски, сре­дне­ста­ти­сти­че­ско­го че­ло­ве­ка, чья­роль в жи­зни об­ще­ства ми­ни­маль­на...»

http://izvestia.ru/news/583537#ixzz3T4fQgiDa

Ну, все ж не зов­сім се­ре­дньо­ста­ти­сти­чною по­ста­т­тю був Нєм­цов, ма­ю­чи рей­тинг до­ві­ри у 9% — для­по­слі­дов­но­го опо­зи­ціо­не­ра у нинішній Ро­сії це зов­сім не­по­га­но, вра­хо­ву­ю­чи, що да­ле­ко не ко­жен ре­спон­дент со­ціо­ло­гі­чно­го опи­ту­ва­н­ня­ві­двер­то ви­знає, що він на­ла­што­ва­ний про­ти вла­ди. До ре­чі: 10 черв­ня1924 ро­ку фа­ши­сти Мус­со­лі­ні вби­ли іта­лій­сько­го се­на­то­ра Мат­те­от­ті, чий рей­тинг був не ви­щим, ніж у Нєм­цо­ва, бо ре­жим бо­яв­ся йо­го пу­блі­чних ви­крит­тів. Ці­ка­во, що Мус­со­лі­ні то­ді на­віть мав на­мір по­да­ти у від­став­ку, але пар­тій­на ра­да йо­го спи­ни­ла; але сьо­го­дні Пу­тін — уже не Мус­со­лі­ні; йо­го він мав­пу­вав ра­ні­ше, ко­ли пі­ло­ту­вав лі­та­ки, їздив на ко­нях і грав ого­ле­ним тор­сом. Те­пер Пу­тін ко­пі­ює дії та ме­то­ди тов. Ста­лі­на, від­так він став зна­чно під­сту­пні­шим, ци­ні­чні­шим і не­без­пе­чні­шим, аніж ра­ні­ше.

...А яким гран­діо­зним є де­з­ін­фор­ма­цій­не від­лу­н­ня­зу­силь тих, хто «мо­жет ста­вить во­про­сы не­о­фи­ци­аль­но», ко­жен зда­тен пе­ре­ко­на­ти­ся­за до­по­мо­гою Ін­тер­не­ту. Що ж, ні­чо­го но­во­го: ста­лі­нізм на мар­ші. І якщо йо­го си­ло­міць не спи­ни­ти, то сам він не спи­ни­ться. Зу­хва­ле вбив­ство Бо­ри­са Нєм­цо­ва й де­з­ін­фор­ма­цій­ний су­про­від ці­єї акції зай­вий раз під­твер­ди­ли цей ви­сно­вок.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.