«На сві­тли­нах – су­тність усіх по­дій»

У Полтаві за­вер­ши­ла­ся фотовиставка «День»-2014. Але дні «Дня» в мі­сті три­ва­ють: уже зав­тра в На­ціо­наль­но­му пе­да­го­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті від­бу­де­ться дис­ку­сія та пред­став­ле­н­ня Бі­бліо­те­ки на­шо­го ви­да­н­ня

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва, Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

У Полтаві за­вер­ши­ла­ся фотовиставка «День»-2014. Але дні «Дня» в мі­сті три­ва­ють: уже зав­тра в На­ціо­наль­но­му пе­да­го­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті від­бу­де­ться дис­ку­сія та пред­став­ле­н­ня Бі­бліо­те­ки на­шо­го ви­да­н­ня

Май­же мі­сяць пол­тав­ці та го­сті мі­ста ма­ли мо­жли­вість спо­гля­да­ти у ви­став­ко­вій за­лі Пол­тав­сько­го ху­до­жньо­го му­зею (га­ле­реї ми­стецтв) ім. Миколи Яро­шен­ка біль­ше дво­хсот най­кра­щих сві­тлин, зро­бле­них у 2014 ро­ці май­стра­ми фо­то­апа­ра­ту. За цей час ви­став­ку від­ві­да­ло що­най­мен­ше 2,5 ти­ся­чі від­ві­ду­ва­чів. Це бу­ли лю­ди рі­зно­го ві­ку та со­ці­аль­но­го ста­ту­су. При­хо­ди­ли як ве­ли­ки­ми гру­па­ми, так і по­о­дин­ці, роз­по­від­ає Ал­ла ТИ­МО­ШЕН­КО, за­ві­ду­вач від­ді­лу на­у­ко­во-ма­со­вої та ви­став­ко­вої ро­бо­ти Пол­тав­сько­го ху­до­жньо­го му­зею (га­ле­реї ми­стецтв) іме­ні Миколи Яро­шен­ка, член Спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. «Те, що лю­ди ці­кав­ля­ться си­ту­а­ці­єю, — це, бе­зу­мов­но, до­бре. Екс­по­зи­ція у від­ві­ду­ва­чів ви­кли­ка­ла до­во­лі рі­зні по­чу­т­тя, адже в ній пред­став­ле­ні і де­що про­во­ка­тив­ні фо­то­гра­фії, на­при­клад, ті, на яких зо­бра­же­ні одіо­зні пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни і Ро­сії (при вхо­ді бу­ли роз­мі­ще­ні сві­тли­ни із зу­стрі­чі ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Яну­ко­ви­ча та Пу­ті­на. — Авт.). Вза­га­лі пред­став­ле­ні фо­то­гра­фії го­стро­сю­же­тні й ди­на­мі­чні, на мій по­гляд, во­ни ду­же ці­ка­ві. Лю­ди­на, яка при­хо­дить сю­ди на пев­ний час, не в змо­зі оці­ни­ти всі фо­то­сю­же­ти. Ве­ли­ка кіль­кість сві­тлин — це до­бре, але в пам’яті від­ві­ду­ва­чів за­ли­ши­ться ли­ше пев­на ча­сти­на по­ба­че­но­го. Я знаю та­ких лю­дей, які при­хо­ди­ли по 3-5 ра­зів, що­бде­таль­ні­ше озна­йо­ми­ти­ся з ко­жною ро­бо­тою».

Один із пар­тне­рів в ор­га­ні­за­ції «Днів «Дня» в Полтаві», ре­ктор Пол­тав­сько­го на­ціо­наль­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні В.Г.Ко­ро­лен­ка, про­фе­сор Ми­ко­ла СТЕ­ПА­НЕН­КО за­ува­жує: «Ця ви­став­ка — бо­лю­ча від­по­відь на ви­кли­ки дня. Во­на вра­зи­ла сво­їм змі­стом. День тіль­ки-но збіг, а він уже так кра­си­во за­до­ку­мен­то­ва­ний у сві­тли­нах і так емо­цій­но впли­ває на ко­жно­го від­ві­ду­ва­ча, ні­ко­го не за­ли­ша­ю­чи байдужим. Єд­на­н­ня в те­ма­ти­ці сум­но­го, жур­но­го, смер­ті зі сві­тлим і ра­ді­сним, із жи­т­тям... Це вда­ло­ся по­єд­на­ти. То­му, ду­маю, що ця ви­став­ка бу­ла осо­бли­вою в на­шо­му ми­сте­цько­му жит­ті. Про неї го­во­ри­ти­муть ще дов­го, бо ре­зуль­тат її ва­го­мий. На мою дум­ку, во­на впли­ну­ла на сві­до­мість, за­го­стри­ла па­трі­о­тизм, спо­ну­ка­ла до роз­ду­мів на­віть тих лю­дей, які сто­я­ли осто­ронь. Але ко­ли опи­ни­ли­ся в цьо­му ми­сте­цько­му ви­рі, во­ни свою бай­ду­жість роз­по­ро­ши­ли і по­пов­ни­ли ря­ди до­стой­ни­ків, які жи­вуть Укра­ї­ною, у яких во­на в сер­ці».

«Я по­ба­чив на цих фо­то­гра­фі­ях Укра­ї­ну справ­жньою, якою во­на є, — про­дов­жує Ми­ко­ла Іва­но­вич. — На­ша кра­ї­на сьо­го­дні за крок від ве­ли­кої не­без­пе­ки. Укра­ї­на, яка не­се втра­ти, Укра­ї­на, яка ви­бо­рює сво­бо­ду і не­за­ле­жність. Ма­буть, тре­ба так і ді­я­ти, так і го­во­ри­ти, ре­аль­но по­да­ва­ти по­дії без будь-яких при­мен­шень. Нам тре­ба смі­ли­во ди­ви­ти­ся май­бу­тньо­му в очі, що­бзав­тра у нас бу­ла пер­спе­кти­ва і ми зна­ли, як ді­я­ти і як нам бу­ти. Я по­ді­ляю дум­ку одно­го з на­ших ви­кла­да­чів, який за­про­по­ну­вав ство­ри­ти із пев­ної ча­сти­ни сві­тлин по­стій­но ді­ю­чу екс­по­зи­цію у сті­нах на­шо­го уні­вер­си­те­ту. По-пер­ше, ці фото є справ­жні­ми ви­тво­ра­ми ми­сте­цтва, по-дру­ге, во­ни до­ку­мен­ту­ють пев­ний від­ти­нок істо­рії Укра­ї­ни, по-тре­тє, ці знім­ки сво­єю акту­аль­ні­стю ні­ко­ли не збі­дні­ють на­віть у той час, ко­ли у нас на­ста­не пов­ний мир. Якщо це бу­де мо­жли­во, я із за­до­во­ле­н­ням під­три­маю та­ку іні­ці­а­ти­ву і бу­ду вдя­чний го­спо­да­рям, якщо во­ни до­зво­лять це зро­би­ти».

«Ме­не вже май­же мі­сяць су­про­во­джує той ка­тар­сис, який я пе­ре­жив під час від­ві­ду­ва­н­ня ви­став­ки, а я був там не один раз. Лов­лю се­бе на то­му, що дум­ки і кон­це­пти, ви­слов­ле­ні на кру­гло­му сто­лі з пол­тав­ця­ми Ла­ри­сою Ів­ши­ною, я так чи іна­кше ци­тую під час чи­та­н­ня ле­кцій, зу­стрі­чей з ку­ра­тор­ською гру­пою. І зокре­ма кни­гу, яку во­на ме­ні по­да­ру­ва­ла, — «Укра­ї­на Incognita ТОР 25», — ді­ли­ться Гліб КУ­ДРЯ­ШОВ, до­цент ка­фе­дри жур­на­лі­сти­ки Пол­тав­сько­го на­ціо­наль­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні В. Г. Ко­ро­лен­ка. — Спо­сте­рі­гаю, що пі­сля від­ві­ду­ва­н­ня ви­став­ки у сту­ден­тів три­ває вну­трі­шня дис­ку­сія — не по­зір­но­пу­блі­чна, але, мо­жли­во, во­ни да­ють від­по­віді на ті кон­флі­кти, свід­ка­ми яких ми ста­є­мо. Тоб­то це влу­ча­н­ня в кіль­ка ці­лей одно­ча­сно. І в ін­фор­ма­цій­не, і в емо­цій­не по­ле ко­жної лю­ди­ни. Впев­не­ний, що на­ші сту­ден­ти-пе­да­го­ги обов’яз­ко­во по­не­суть но­ві ідеї і дум­ки, що ви­кли­ка­ли в них фо­то­гра­фії, у шкіль­ні кла­си і но­ві ау­ди­то­рії. Ця ви­став­ка ста­ла по­ді­єю обла­сно­го мас­шта­бу. Ду­маю, що зі мною по­го­дя­ться всі пол­тав­ці, які по­ба­чи­ли кра­щі сві­тли­ни ші­стнад­ця­то­го між­на­ро­дно­го фотоконкурсу «Дня», — нам хо­че­ться і сім­над­ця­ту, і ві­сім­над­ця­ту, і всі ін­ші фо­то­ви­став­ки га­зе­ти «День» по­ба­чи­ти в рі­дно­му мі­сті! Я ще раз за­про­шую Ла­ри­су Оле­ксі­їв­ну від іме­ні на­шої уні­вер­си­тет­ської спіль­но­ти при­їха­ти і про­ве­сти кру­глий стіл у сту­дент­ській ау­ди­то­рії».

На­зби­ра­ло­ся й чи­ма­ло но­вих до­пи­сів у кни­зі від­гу­ків. Ось де­я­кі з них:

«Дя­ку­є­мо за ви­став­ку! Во­на зму­си­ла за­ду­ма­ти­ся над на­шим бу­т­тям. Ви­кли­ка­ла рі­зні емо­ції», — на­пи­сав ав­тор, що не за­ли­шив під­пи­су. Зно­ву не­ві­до­мий ав­тор: «До­ро­гі ство­рю­ва­чі ці­єї ви­став­ки! Ви та­ла­но­ви­ті лю­ди, які від­чу­ва­ють по­тре­бу по­ка­за­ти нам, про­стим гро­ма­дя­нам, се­ред ці­єї атмо­сфе­ри, яка є за­раз, вій­ну у всіх її про­я­вах. Ця ви­став­ка є ду­же зво­ру­шли­вою, смі­шною, не­на­ви­сною, ми­лою і щи­рою во­дно­час. Пе­ред ци­ми фото мо­жна і пла­ка­ти, і смі­я­ти­ся, і сер­ди­ти­ся на на­ших по­лі­ти­ків».

А ось що го­во­рять від­ві­ду­ва­чі:

Iн­на ПАЛКАН, сту­ден­тка:

«ВИ­СТАВ­КА ВБИ­ВАЄ БАЙ­ДУ­ЖІСТЬ»

— Фотовиставка про­сто вра­жа­ю­ча. Ми всі зна­є­мо про ті по­дії, які від­бу­ва­ю­ться на схо­ді на­шої кра­ї­ни, але біль­шість лю­дей на­віть не здо­га­ду­ю­ться, на­скіль­ки все це жа­хли­во для ме­шкан­ців, які про­жи­ва­ють без­по­се­ре­дньо там, у зо­ні вій­ни. То­му я вва­жаю, що ця ви­став­ка ду­же по­трі­бна, бо во­на вби­ває бай­ду­жість у сер­цях тих, хто по­ба­чив ці фото. На сві­тли­нах я по­ба­чи­ла Укра­ї­ну та­кою, якою б не хо­ті­ла ні­ко­ли ба­чи­ти.

«ТА­КІ ПРО­Е­КТИ ЄД­НА­ЮТЬ ЛЮ­ДЕЙ»

Те­тя­на ОЛЕФIРЕНКО, го­лов­ний спе­ці­а­ліст від­ді­лу ЗМI де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­ної ді­яль­но­сті та ко­му­ні­ка­цій з гро­мад­ські­стю Пол­тав­ської ОДА:

— Обла­сна дер­жав­на адмі­ні­стра­ція до­по­мо­гла в ор­га­ні­за­ції Днів «Дня» у Полтаві. Ми ба­чи­ли, як «День» пред­став­ляв свою фо­то­ви­став­ку в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни, і бу­ло ці­ка­во по­ба­чи­ти цей про­ект тут. Я впер­ше на та­кій ви­став­ці і в за­хо­плен­ні від неї. За­пам’ята­ла­ся фо­то­гра­фія «Ци­буль­ка» Єв­ге­на Тимченка, бабуся на знім­ку — яскра­вий пер­со­наж. Вза­га­лі, фотовиставка «Дня» вра­жає роз­ма­ї­т­тям: тут го­стрі по­дії і бу­ден­не жи­т­тя, сьо­го­де­н­ня та ми­ну­ле. Та­кі про­е­кти єд­на­ють лю­дей, а за­раз це ду­же ва­жли­во.

Ни­ні лю­ди змі­ню­ю­ться — і не ли­ше у Полтаві, а у ко­жно­му мі­сті. Лю­ди гур­ту­ю­ться за­ра­ди спіль­ної ме­ти. Сьо­го­дні це — пе­ре­мо­га, і не ли­ше зви­тя­га Укра­ї­ни на схо­ді, а й пе­ре­мо­га ко­жної лю­ди­ни над сво­ї­ми сла­бо­стя­ми. Ко­жен по­ви­нен ро­би­ти щось ва­жли­ве для кра­ї­ни. І ва­ша фотовиставка на­ди­хає на це.

«СЮ­ЖЕ­ТИ — ПРО­МО­ВИ­СТІ І НЕ ВИ­МА­ГА­ЮТЬ КО­МЕН­ТА­РІВ»

Iгор ХИТРОВ, ху­до­жник, фо­то­лю­би­тель:

— Тут ба­га­то ре­пор­та­жних сві­тлин. Де­я­кі фо­то­гра­фи ма­ють гар­не чу­т­тя на акту­аль­ний ма­те­рі­ал. Са­мі сю­же­ти про­мо­ви­сті і ча­сто не ви­ма­га­ють окре­мих ко­мен­та­рів. Спо­до­бав­ся зні­мок «Справ­жній роз­мір» Олександра Косарєва з ма­лень­ким бю­стом Ле­ні­на. Вра­жа­ють фо­то­гра­фії із зо­ни АТО. Ситуація на схо­ді Укра­ї­ни — на­ша бі­да, тра­ге­дія для усіх. У та­ких ре­пор­та­жних сві­тли­нах — су­тність по­дій, що від­бу­ва­ю­ться. Історія, в основ­но­му, пи­ше­ться об’єкти­вом. І те­ле­ка­ме­рою, і фо­то­апа­ра­том.

Фо­то­гра­фія — моя най­біль­ша лю­бов. По­до­ба­є­ться зні­ма­ти при­ро­ду: її пси­хо­ло­гію, від­но­си­ни з людиною, гу­мо­ри­сти­чні сцен­ки. На­при­клад, ми­ну­лої ве­сни сфо­то­гра­фу­вав де­ре­во: стов­бур мер­твий, су­хий, але з ньо­го ви бив ся па гін з кві точ кою. Є у ме не фо­то­гра­фія, яку на­звав «Все одно». На сві­тли­ні — де­ре­во, зрі­за­не та­ким чи­ном, на­че у ньо­го є го­ло­ва, і на цій «го­ло­ві» є щі­ли­на, схо­жа на скрив­ле­ний рот. Ви­хо­дить, ні­би глу­зли­ва гри­ма­са, на­че хтось ка­же: «А нам все одно!».

«ТУТ — ТА­КІ ПРЕ­КРА­СНІ ОБЛИЧ­ЧЯ, СПОВ­НЕ­НІ СИ­ЛИ ДУ­ХУ, ВПЕВ­НЕ­НО­СТІ ТА РІ­ШУ­ЧО­СТІ»

Ми­ко­ла КУЛЬЧИЦЬКИЙ, го­ло­ва Пол­тав­сько­го обла­сно­го об’єд­на­н­ня то­ва­ри­ства «Про­сві­та», на­ро­дний де­пу­тат чо­ти­рьох скли­кань:

— Бі­ля ко­жної фо­то­гра­фії я сто­яв по кіль­ка хви­лин і ду­мав, як же че­кав на цей час Ва­силь Стус, Ми­ко­ла Ли­твин, Оле­кса Ти­хий... Як во­ни че­ка­ли та­ко­го під­не­се­н­ня, ге­ро­ї­зму, на­ціо­наль­но­го ду­ху. Во­ни на­о­дин­ці про­ти­сто­я­ли оку­па­цій­ній то­та­лі­тар­ній ма­ши­ні. А тут — та­кі пре­кра­сні облич­чя, спов­не­ні си­ли ду­ху, впев­не­но­сті у сво­їй пра­во­ті та рі­шу­чо­сті. А най­біль­ше ме­не вра­зи­ла фо­то­гра­фія «По­ба­че­н­ня» Тимченка. А та­кож — сві­тлі ди­тя­чі облич­чя. Ді­ти на фо­то­гра­фі­ях див­ля­ться на світ до­ро­слих — і не ро­зу­мі­ють, що від­бу­ва­є­ться. А за­га­лом — Укра­ї­на тут «ін­ша». Укра­ї­на тут та, яку че­ка­ли на­ші му­че­ни­ки всі ці ро­ки ро­сій­ської оку­па­ції на­шої кра­ї­ни. «Дню» — ве­ли­кий уклін.

«ЕКС­ПО­ЗИ­ЦІЯ СИМ­ВО­ЛІ­ЗУЄ: НА­ША КРА­Ї­НА БУ­ДЕ ЄДИ­НОЮ Й НЕПОДІЛЬНОЮ»

Ан­же­ла КО­РО­ТКА, сту­ден­тка пер­шо­го кур­су істо­ри­чно­го фа­куль­те­ту Пол­тав­сько­го на­ціо­наль­но­го пе­да­го­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту:

— Екс­по­зи­ція з най­пер­ших сві­тлин ви­кли­кає ду­же емо­цій­не вра­же­н­ня. Май­дан, АТО... Усі ці по­дії за­ли­ша­ють сум­ний від­би­ток у на­шо­му ро­зу­мі і сер­цях. На жаль, це та­кі укра­їн­ські ре­а­лії, від яких ми ні­ку­ди не мо­же­мо по­ді­ти­ся. Але за­кін­че­н­ня екс­по­зи­ції, — в ін­шо­му кін­ці за­лу, — не­на­че сим­во­лі­зує, що зов­сім ско­ро на­ша кра­ї­на бу­де єди­на і не­по­діль­на, зброя бу­де по­кла­де­на, а мир­не не­бо за­сяє сві­тли­ми бар­ва­ми.

«ЯК ХО­ЧЕ­ТЬСЯ, ЩОБ У ВА­ШІЙ НА­СТУ­ПНІЙ ВИ­СТАВ­ЦІ НЕ БУ­ЛО ФОТО З ВІЙ­НИ»

Сер­гій ЯНАЧИК, сту­дент Пол­тав­сько­го уні­вер­си­те­ту еко­но­мі­ки та тор­гів­лі:

— Я вра­же­ний рів­нем пред­став­ле­них ро­біт. Ні­ко­ли не ду­мав, що фо­то­гра­фії мо­жуть так ба­га­то го­во­ри­ти та на­стіль­ки силь­но пе­ре­да­ва­ти емо­ції. Осо­бли­во від­зна­чив пе­ре­дво­єн­ну та во­єн­ну те­ма­ти­ку. Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, чо­му це від­бу­ло­ся і що бу­де з кра­ї­ною да­лі. Ме­ні та­кож по­до­ба­є­ться са­ма по­бу­до­ва ком­по­зи­ції. Спо­ча­тку пси­хо­ло­гі­чно ней­траль­ні фото, да­лі — Май­дан, по­тім — АТО... Але в се­ре­ди­ні цьо­го жа­хі­т­тя — ді­ти. І ти до­хо­диш до кін­ця ви­став­ки й ро­зу­мі­єш — ми ма­є­мо пе­ре­мог­ти. Як хо­че­ться, щоб у ва­шій на­сту­пній ви­став­ці вже не бу­ло фото з вій­ни...

***

Який же зні­мок най­біль­ше вра­зив пол­тав­ців? Лі­де­ром гля­да­цьких сим­па­тій став зні­мок фо­то­ко­ра «Дня» Миколи Тимченка «Про­во­ди», дру­ге мі­сце — у «Ве­сі­л­ля» Владислава Мусієнка, тре­тє — в «Ба­га­тої на­ре­че­ної» Юр­ка Дячишина.

І хоч фотовиставка за­вер­ши­ла­ся, про­те дні «Дня» в Полтаві три­ва­ють. Адже «су­хим за­ли­шком» їх є но­ві пла­ни і по­ява но­вих пар­тне­рів. Ком­па­нія «Пол­та­ва — Сад» ку­пи­ла кни­ги з Бі­бліо­те­ки дня для 44-х шкіл Пол­та­ви і ра­йо­ну! Уро­чи­сте вру­че­н­ня їх від­бу­де­ться вже ці­єї се­ре­ди. 4 бе­ре­зня Пол­тав­ський на­ціо­наль­ний пе­да­го­гі­чний університет іме­ні В.Г. Ко­ро­лен­ка при­йма­ти­ме редакційний «ін­те­ле­кту­аль­ний де­сант». Ре­да­ктор сто­рін­ки «Укра­ї­на Incognia» Ігор Сюндюков спіл­ку­ва­ти­ме­ться зі сту­ден­та­ми уні­вер­си­те­ту про роль га­зе­ти «День» в очи­щен­ні істо­ри­чної сві­до­мо­сті укра­їн­ців. Та­кож на акції бу­дуть пред­став­ле­ні ви­да­н­ня з Бі­бліо­те­ки га­зе­ти і — най­ці­ка­ві­ше для пол­тав­ців — остан­ній ви­пуск глян­це­во­го до­да­тка «Мар­шрут № 1», при­свя­че­ний Полтаві. По­ча­ток за­хо­ду о 13.00!

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ЛІ­ДЕ­РОМ ГЛЯ­ДА­ЦЬКИХ СИМ­ПА­ТІЙ ЗА РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТА­МИ ГО­ЛО­СУ­ВА­Н­НЯ ПОЛ­ТАВ­ЦІВ СТАВ ЗНІ­МОК ФО­ТО­КО­РА «Дня» МИКОЛИ ТИМЧЕНКА «ПРО­ВО­ДИ»

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО­ВИ­СТАВ­КУ «День»-2014 У ПОЛТАВІ ВІД­ВІ­ДА­ЛИ ЩО­НАЙ­МЕН­ШЕ ДВІ З ПО­ЛО­ВИ­НОЮ ТИ­СЯ­ЧІ ЛЮ­ДЕЙ. ДЛЯ ПОЛ­ТА­ВИ ЦЕ НЕ­АБИ­ЯКА КІЛЬ­КІСТЬ, КА­ЖУТЬ СПІВ­РО­БІ­ТНИ­КИ ХУ­ДО­ЖНЬО­ГО МУ­ЗЕЮ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.