«Укра­ї­на не­о­дмін­но має бу­ти віль­ною...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День» Ва­шинг­тон, Київ

Се­на­тор МАК­КЕЙН роз­по­вів, чим і як мо­жуть до­по­мог­ти Спо­лу­че­ні Шта­ти

Се­на­тор МАК­КЕЙН роз­по­вів, чим і як мо­жуть до­по­мог­ти Спо­лу­че­ні Шта­ти

Се­на­тор Джон Мак­кейн із по­ча­тку цьо­го ро­ку очо­лює ко­мі­тет се­на­ту в спра­вах Зброй­них сил. У ньо­го ду­же на­си­че­ний гра­фік — за­сі­да­н­ня­се­на­ту, по­стій­ні се­нат­ські слу­ха­н­ня в ко­мі­те­ті, офі­цій­ні від­ря­дже­н­ня, однак се­на­тор зна­йшов час, щоб да­ти ін­терв’ ю ко­ре­спон­ден­ту « Дня » . Зро­зумі­ло, що для цьо­го по­трі­бна по­пе­ре­дня­до­мов­ле­ність.

Ці­ка­вим є те, що в бу­дів­лю Russell Senate Office Building у Ва­шинг­то­ні, в якій роз­мі­щу­ю­ться се­нат­ські ко­мі­те­ти й офі­си се­на­то­рів, мо­же зай­ти будь- хто. Для цьо­го не по­трі­бно жо­дних пе­ре­пу­сток, як це за­ве­де­но у на­ших ко­мі­те­тах Вер­хов­ної Ра­ди. То­му я про­сто за­йшов у цей бу­ди­нок, у ме­не ні­хто не пе­ре­ві­ряв до­ку­мен­тів, не пи­тав, чо­го япри­йшов, із ким зби­ра­ю­ся­зу­стрі­тись, ли­ше пе­ре­ві­ри­ли мою сум­ку че­рез ме­та­ло­шу­кач. Як ме­ні по­ясни­ли, та­ка си­сте­ма є свід­че­н­ням від­кри­то­сті на­ро­дних обран­ців, до яких мо­жуть без по­пе­ре­дже­н­ня­за­хо­ди­ти ви­бор­ці, пе­ре­бу­ва­ю­чи у сто­ли­ці.

«ЗА­РАЗ НЕ­МАЄ СТРА­ТЕ­ГІЇ ЩО­ДО ТО­ГО, ЩО РО­БИ­ТИ З ПУ­ТІ­НИМ, КО­ТРИЙ МАЄ НА­МІР ВІД­НО­ВИ­ТИ РО­СІЙ­СЬКУ ІМ­ПЕ­РІЮ»

— Се­на­то­ре Мак­кейн, ви, ма­буть, чи­та­ли ста­т­тю « Це кі­нець НАТО?», в якійі­де­ться про те, що у НАТО і За­хо­ду не­має стра­те­гії що­до ре­ван­шист­ської Ро­сії. Що ви ска­же­те на це?

— Оче­ви­дно, за­раз не­має стра­те­гії що­до то­го, що ро­би­ти з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним, ко­трий має на­мір від­но­ви­ти Ро­сій­ську ім­пе­рію. До то­го ж де­хто пев­ною мі­рою спри­ймає йо­го агре­сію, яка на­га­дує 1930-ті ро­ки.

— Між ін­шим, учо­ра (ін­терв’ю за­пи­су­ва­ло­ся 26 лю­то­го. — Авт.) ста­ло ві­до­мо, що Пу­тін ви­су­нув Укра­ї­ні уль­ти­ма­тум: при­пи­ни­ти бо­роть­бу з під­три­му­ва­ни­ми Ро­сі­єю се­па­ра­ти­ста­ми. Це на­га­дує ви­слов­лю­ва­н­ня пре­зи­ден­та Есто­нії То­о­ма­са Ген­дрі­ка Іль­ве­са що­до ви­бо­ру — « зда­ти Укра­ї­ну чи озбро­ї­ти її » . Що в та­ких умо­вах США не­об­хі­дно зро­би­ти в пер­шу чер­гу?

— По­гляд на­шо­го пре­зи­ден­та на роль Аме­ри­ки у сві­ті кар­ди­наль­но від­рі­зня­є­ться від на­шої тра­ди­цій­ної ролі. Ми ві­ри­мо, що Аме­ри­ка має лі­ди­ру­ва­ти, тоб­то бу­ти пер­шою по­пе­ре­ду. А він вва­жає, що Аме­ри­ка має лі­ди­ру­ва­ти пер­шою по­за­ду. І ми ба­чи­мо на­слід­ки цьо­го у по­ве­дін­ці Ки­таю на Близь­ко­му Схо­ді.

— Це прав­да, але Сунь-цзи по­ясню­вав, як бо­ро­ти­ся з во­ро­га­ми. Спо­ча­тку тре­ба зруй­ну­ва­ти їхню стра­те­гію, по­тім зни­щи­ти їхніх со­ю­зни­ків, а по­тім — їхніх сол­да­тів. Що ви мо­же­те ска­за­ти що­до но­вої стра­те­гії НАТО?

— Ме­не ду­жн не­по­ко­їть ситуація, якщо Пу­тін за­хо­пить Ма­рі­у­поль, вла­штує су­хо­пу­тний про­хід і про­дов­жу­ва­ти­ме ти­сну­ти на Мол­до­ву та кра­ї­ни Бал­тії, за­хо­пить те­ри­то­рію Бал­тій­ських кра­їн, а ми на це не від­ре­а­гу­є­мо — це бу­де кі­нець НАТО.

На­ші вій­сько­ві лі­де­ри в НАТО вже по­пе­ре­джа­ли про та­кі ре­чі. Це ду­же до­бре, та, на жаль, пре­зи­дент Оба­ма від­мов­ля­є­ться ви­зна­ти ре­аль­ність ам­бі­цій Ро­сії, ам­бі­цій Пу­ті­на.

«АМЕ­РИ­КАН­СЬКА ГРО­МАД­СЬКА ДУМ­КА ЗА­КЛИ­КАЄ ПІД­ТРИ­МУ­ВА­ТИ УКРАЇНСЬКИЙ НА­РОД...»

— Як мо­жна змі­ни­ти став­ле­н­ня Оба­ми? Адже за­зви­чай­ка­жуть, що сан­кції по­вин­ні змі­ню­ва­ти роз­ра­хун­ки Пу­ті­на.

— Остан­нім ча­сом Кон­грес ду­же актив­но пра­цю­вав, ми ухва­ли- ли ба­га­то рі­шень. За­раз яшу­каю спо­сіб, як зму­си­ти пе­ре­да­ти Укра­ї­ні зброю. Аме­ри­кан­ська гро­мад­ська дум­ка за­кли­кає під­три­му­ва­ти український на­род, і я ві­рю, що наш пре­зи­дент змі­ни­ться і по­чне по­ста­ча­ти Укра­ї­ні зброю для­її за­хи­сту. Але, як яска­зав у про­гра­мі Face the Nation у су­бо­ту, ме­ні со­ром­но за мою кра­ї­ну, ме­ні со­ром­но за мо­го пре­зи­ден­та, ме­ні со­ром­но за се­бе, бо яне зро­бив біль­шо­го.

— А що ще мо­же зро­би­ти Кон­грес, і як що­до ідеї прийня­ти но­вий­за­кон, який­зму­сив би Оба­му на­да­ти Укра­ї­ні зброю на су­му один мі­льярд до­ла­рів?

— Ду­маю, що дво­пар­тій­ний тиск, у то­му чи­слі і з бо­ку стар­шо­го де­мо­кра­ти­чно­го ке­рів­ни­цтва і се­на­ту, ра­но чи пі­зно ма­ти­ме ефект. Але, че­сно ка­жу­чи, яра­ні­ше ду­мав, що пре­зи­дент змі­ни­ться, а він не змі­нив­ся.

— Се­на­то­ре Мак­кейн, що ви ду­ма­є­те що­до остан­ніх по­дій­пі­сля то­го, як під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю се­па­ра­ти­сти за­хо­пи­ли Де­баль­це­ве? З бо­ку За­хо­ду не бу­ло впро­ва­дже­но жо­дних но­вих сан­кцій­за по­ру­ше­н­ня уго­ди «Мінськ-2». Джон Кер­рі ска­зав, що «якщо ці по­ру­ше­н­ня три­ва­ти­муть, бу­дуть подаль­ші на­слід­ки». А Кемерон за­явив, що «пі­сля ще одно­го Де­баль­це­во­го бу­дуть сан­кції». Чо­му «якщо» за­мість вве­де­н­ня но­вих сан­кцій?

— Як­би це не бу­ло так тра­гі­чно, то бу­ло би смі­шно. Во­ни зно­ву і зно­ву ка­жуть «якщо», і про­дов­жу­ють го­во­ри­ти так пі­сля­за­хо­пле­н­ня­Кри­му, зби­т­тя­лі­та­ка, пі­сля­До­не­цька та подаль­шо­го на­сту­пу на Ма­рі­у­поль. І про­дов­жу­ють го­во­ри­ти одне й те са­ме. Як я вже ска­зав, це со­ром і на­га­ду­ва­н­ня­про 1930-ті ро­ки.

— Ми по­стій­но ба­чи­мо, що ЄС ре­а­гує по­віль­но, пі­зно йне­аде­ква­тно на ро­сій­ську агре­сію. Ви вже якось ко­мен­ту­ва­ли по­ру­ше­н­ня уго­ди «Мінськ-2», що Мер­кель ле­гі­ти­мі­зу­ва­ла ане­ксію укра­їн­ської те­ри­то­рії. Як ви ду­ма­є­те, чо­му так від­бу­ва­є­ться?

— Ду­маю, всі зро­зумі­ли, що єв­ро­пей­ці ні­чо­го не ро­би­ти­муть, по­ки во­ни за­ле­жать від ро­сій­ських енер­го­ре­сур­сів. А ке­рів­ни­цтва Аме­ри­ки не­має. Ду­маю, нам про­сто тре­ба прийня­ти цю ре­аль­ність. Я був у Мюн­хе­ні, й кан­цлер щось ска­за­ла про по­рів­ня­н­ня зі Схі­дною Ні­меч­чи­ною. Але це ж нон­сенс. Схі­дна Ні­меч­чи­на існу­ва­ла за ча­сів хо­ло­дної вій­ни.

— Щоб ви по­ре­ко­мен­ду­ва­ли Єв­ро­пі?

— Щоб во­ни при­ско­ри­ли­сяі вча­сно до­по­мо­гли укра­їн­цям. Між ін­шим, наш вій­сько­вий лі­дер у НАТО (ко­ли йо­го за­пи­та­ли, чи вій­сько­ва до­по­мо­га не спровокує Пу­ті­на) фа­кти­чно ска­зав, що Во­ло­ди­мир Пу­тін обрав свій шлях. І прав­да полягає в то­му, що ще мо­же зро­би­ти Во­ло­ди­мир Пу­тін.

«РУЙ­НУ­ВА­Н­НЯ СВІ­ТО­ВО­ГО ПО­РЯД­КУ, ЯКИЙ ІСНУ­ВАВ УПРО­ДОВЖ СІМДЕСЯТИ РО­КІВ, — ДОВ­ГО­ТРИ­ВА­ЛА НЕ­БЕЗ­ПЕ­КА»

— А що, на ва­шу дум­ку, мо­же зу­пи­ни­ти Пу­ті­на? Но­ві сан­кції?

— Пу­ті­на мо­же зу­пи­ни­ти те, що він за­пла­тить та­ку ці­ну, ко­ли на­род Ро­сії ви­сту­пить про­ти ньо­го. А це озна­чає зда­тність на­ро­ду за­хи­ща­ти се­бе. І якщо укра­їн­ці хо­чуть бо­ро­ти­сяі вми­ра­ти за не­за­ле­жність і сво­бо­ду сво­єї кра­ї­ни, то чо­му б Спо­лу­че­ним Шта­там Аме­ри­ки не на­да­ти їм за­со­би для­до­ся гне­н­ня­ці­єї ме­ти? Упро­довж усі­єї сво­єї істо­рії Спо­лу­че­ні Шта­ти до­по­ма­га­ли на­ро­дам, які бо­ро­ли­ся за сво­бо­ду. А наш пре­зи­дент гру­бо по­ру­шив та­кий під­хід.

— Оче­ви­дно, Пу­тін, зро­бив­ши Укра­ї­ну плац­дар­мом, по­чав гло­баль­ну аван­тю­ру і по­ру­шив сві­то­вий­по­ря­док. За­хід про­ґа­вив від­прав­ну то­чку ці­єї аван­тю­ри. Але як мо­жна за­бло­ку­ва­ти цю аван­тю­ру, що Спо­лу­че­ним Шта­там слід зро­би­ти в ре­гіо­наль­но­му і гло­баль­но­му сен­сах?

— Хо­тів би від­зна­чи­ти два пун­кти. По-пер­ше, ми впер­ше за 70 ро­ків ба­чи­мо, щоб кан­цлер Ні­меч­чи­ни та пре­зи­дент Фран­ції під­три­му­ва­ли роз­чле­ну­ва­н­ня­єв­ро­пей­ської кра­ї­ни. По-дру­ге, цей ви­па­док за­охо­тив ін­ших сві­то­вих грав­ців, вклю­ча­ю­чи Ки­тай та ін­ші кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду. Це ста­ло не­без­пе­чним пре­це­ден­том, який мо­же за­охо­ти­ти Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на до ще біль­шо­го аван­тю­ри­зму.

— І пі­сля всьо­го цьо­го аван­тю­ри­зму Пу­ті­на Мер­кель за­про­по­ну­ва­ла вклю­чи­ти Ро­сію до Єв­ро­а­тлан­ти­чно­го еко­но­мі­чно­го спів­то­ва­ри­ства. Чо­му та­ку про­по­зи­цію ро­блять лю­ди­ні, яка по­ру­ши­ла сві­то­вий­по­ря­док?

— Де­ше­вим сло­вам на­да­ють но­во­го зна­че­н­ня, але це про­сто сло­ва. Між ін­шим, ми з се­на­то­ром Нан­ном пе­ред­ба­чи­ли все, що ро­бить Во­ло­ди­мир Пу­тін. І мо­жу зро­би­ти при­пу­ще­н­ня, що Ма­рі­у­поль бу­де на­сту­пним. Але що має над­зви­чай­но сер­йо­зне зна­че­н­ня, так це руй­ну­ва­н­ня сві­то­во­го по­ряд­ку, який існу­вав упро­довж сімдесяти ро­ків. Це справ­ді дов­го­три­ва­ла не­без­пе­ка, пов’яза­на з агре­сі­єю Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на.

— То, як ви вва­жа­є­те, нам слід ство­рю­ва­ти но­вий­сві­то­вий­по­ря­док чи від­но­ви­ти той, що існу­вав?

— Якщо Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на не зу­пи­ни­ти, то не­мо­жли­во бу­де по­вер­ну­ти­ся­до ста­ро­го сві­то­во­го по­ряд­ку. То­му над­зви­чай­но не­без­пе­чним са­ме по со­бі є те, що на­слід­ки цьо­го для­май­бу­тньо­го бу­дуть ще серйознішими.

«ЩО ДОВ­ШЕ ПУ­ТІ­НУ ВСЕ БУ­ДЕ СХО­ДИ­ТИ З РУК, ТО ДОВ­ШЕ ВІН ПО­ВО­ДИ­ТИ­МЕ­ТЬСЯ ТА­КИМ ЧИ­НОМ»

— Чи є у вас якісь по­пе­ре­дні під­ра­хун­ки що­до тенденції цін на на­фту, як дов­го ще во­ни бу­дуть та­ки­ми низь­ки­ми і що ви мо­же­те ска­за­ти що­до ролі ці­ни на на­фту в по­ве­дін­ці Крем­ля? Для Укра­ї­ни це ва­жли­во з то­чки зо­ру чин­ни­ка впли­ву на Ро­сію.

— Низь­кі ці­ни на на­фту силь­но вда­ри­ли по ро­сій­ській еко­но­мі­ці, але по­пу­ляр­ність Пу­ті­на у йо­го кра­ї­ні ще ду­же ви­со­ка. Істо­рі­я­знає при­кла­ди, ко­ли лі­де­ри за­мі­ню­ва­ли вну­трі­шні про­бле­ми зов­ні­шньою агре­сі­єю, про­во­ку­ю­чи екс­пан­сіо­ніст­ські на­строї, щоб від­во­лі­кти ува­гу лю­дей від про­блем все­ре­ди­ні кра­ї­ни. То­му де­хто вва­жає, що Пу­тін із сер­йо­зни­ми еко­но­мі­чни­ми про­бле­ма­ми в Ро­сії — ще не­без­пе­чні­ший.

Що дов­ше Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну все бу­де схо­ди­ти з рук, то дов­ше він по­во­ди­ти­ме­ться­та­ким чи­ном. Хі­ба що ви­ни­кне но­ва со­лі­дар­ність, то­ді ми змо­же­мо зла­ма­ти йо­го ам­бі­ції. Але яцьо­го не ба­чу. І то­му я та­кий за­сму­че­ний.

— Тоб­то цей­чин­ник, на ва­шу дум­ку, нав­ряд чи змі­нить по­ве­дін­ку Пу­ті­на?

— За де­сять ро­ків спи­сок йо­го ви­гра­шів був зна­чно біль­шим за спи­сок про­гра­шів. Ми за­раз зам’яли спра­ву з Кри­мом, ми вже біль­ше не го­во­ри­мо про зби­тий лі­так, ми ні­як не від­ре­а­гу­ва­ли, ко­ли він по­ру­шив уго­ду про при­пи­не­н­ня во­гню в До­не­цьку. Тож із то­чки зо­ру Пу­ті­на, спра­ви у ньо­го йдуть чу­до­во. І яне ду­маю, що в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му він ві­ді­йде че­рез сан­кції.

— А якщо ці­ни на на­фту під­ні­му­ться?

— В та­ко­му ра­зі в нас бу­дуть про­бле­ми. Так, з еко­но­мі­чної то­чки зо­ру в ро­сі­ян мо­же не бу­ти зна­чних еко­но­мі­чних тру­дно­щів. Я завжди ка­зав, що Ро­сія— це бен­зо­ко­лон­ка, і паль­не ке­рує кра­ї­ною.

Але ми не бу­ли до­сить на­по­ле­гли­ви­ми у то­му, щоб від­ва­ди­ти йо­го від ам­бі­тних ідей ство­ри­ти Но­во­ро­сію. То­му до­по­ки ми не про­ки­не­мо­ся, до­по­ки не зро­зу­мі­є­мо, який Во­ло­ди­мир Пу­тін на­справ­ді та які у ньо­го ам­бі­ції, ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо спо­сте­рі­га­ти подаль­шу агре­сію з бо­ку Ро­сії.

«ЄДИ­НИЙ ШЛЯХ ДЛЯ ЄВ­РО­ПИ НА­СПРАВ­ДІ ПРО­ТИ­СТО­Я­ТИ РО­СІЇ МО­ЖЛИ­ВИЙ ТО­ДІ, КО­ЛИ ЄВ­РО­ПЕЙ­ЦІ ПЕ­РЕ­СТА­НУТЬ ЗА­ЛЕ­ЖА­ТИ ВІД РО­СІЙ­СЬКИХ ЕНЕР­ГО­РЕ­СУР­СІВ»

— А як що­до мо­жли­во­сті ви­ко­ри­ста­н­ня бу­дів­ни­цтва ме­ре­жі на­фто­го­нів Keystone Pipeline для ти­ску на Пу­ті­на?

— Так. Той факт, що Спо­лу­че­ні Шта­ти енер­ге­ти­чно не­за­ле­жні, озна­чає, що єди­ний шлях для Єв­ро­пи на­справ­ді про­ти­сто­я­ти Ро­сії мо­жли­вий то­ді, ко­ли єв­ро­пей­ці пе­ре­ста­нуть за­ле­жа­ти від ро­сій­ських енер­го­ре­сур­сів. До то­го ча­су ма­ло що змі­ни­ться.

Як­би ми про­ве­ли тру­бо­про­від, то мо­гли б до­по­мог­ти по­ста­ча­ти енер­го­ре­сур­си в Укра­ї­ну. Але пре­зи­дент Оба­ма на­клав ве­то на цей за­ко­но­про­ект. Хо­чу за­зна­чи­ти, що пе­ре­ва­жна біль­шість аме­ри­кан­ців під­три­му­ють бу­дів­ни­цтво тру­бо­про­во­ду. І ра­но чи пі­зно во­ни до­ся­гнуть успі­ху.

— Ми те­ри­то­рі­аль­но ближ­че до Ро­сії йчі­тко ба­чи­мо, як во­на ефе­ктив­но екс­пор­тує ко­ру­пцію в Єв­ро­пу, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи її як спе­ци­фі­чну зброю. Чи мо­жуть Спо­лу­че­ні Шта­ти до­по­мог­ти ви­кри­ти це і роз­бу­ди­ти Єв­ро­пу?

— Ми вва­жа­є­мо, що це мо­жли­во, якщо ма­ти лі­де­рів, які го­то­ві зайня­ти та­ку по­зи­цію. А цей пре­зи­дент не го­то­вий. Ме­ні тре­ба йти на се­нат­ські слу­ха­н­ня. До­зволь­те, ящось ска­жу?

«МИ НІ­КО­ЛИ НЕ ЗУ­ПИ­НИ­МО­СЯ, ПО­КИ НЕ ПО­БА­ЧИ­МО ВІЛЬ­НУ, НЕ­ЗА­ЛЕ­ЖНУ, ПРО­ЦВІ­ТА­Ю­ЧУ УКРА­Ї­НУ»

— Зві­сно. Будь-ла­ска. — Хо­чу за­зна­чи­ти одну річ. Се­ред нас не­має тих, хто б не лю­бив Укра­ї­ну, і ми ні­ко­ли не зу­пи­ни­мо­ся, по­ки не по­ба­чи­мо віль­ну, не­за­ле­жну, про­цві­та­ю­чу Укра­ї­ну. Сер­це роз­би­ва­є­ться, див­ля­чись на те, що за­раз від­бу­ва­є­ться. Аме­ри­кан­ський на­род над­зви­чай­но пе­ре­йма­є­тьсяі під­три­мує Укра­ї­ну. За­раз важ­кі ча­си, але язнаю, що Укра­ї­на ні­ко­ли не при­пи­нить бо­ро­ти­ся­за сво­бо­ду і не­за­ле­жність. І во­на не­о­дмін­но має ста­ти віль­ною від до­мі­ну­ва­н­ня­Ро­сії.

— Що ви ска­же­те з при­во­ду на­да­н­ня Укра­ї­ні ста­ту­су основ­но­го со­ю­зни­ка США не чле­на НАТО чи ідеї під­пи­са­н­ня та­ко­го па­кту, як між США та Япо­ні­єю?

— Існує про­гра­ма пар­тнер­ства, яку б ми мо­гли за­сто­су­ва­ти в Укра­ї­ні. Тоб­то тре­ба по­ча­ти зі стан­дар­тно­го ру­ху до член­ства в НАТО. Але і член­ство в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі теж є ду­же ва­жли­вим.

Однак що­до па­кту, все, що при­ймає се­нат, ви­ма­гає лі­дер­ства пре­зи­ден­та. Ме­ні ду­же шко­да, що цьо­го не­має.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО АВ­ТО­РА

СЕ­НА­ТОР МАК­КЕЙН ІЗ ВДЯ­ЧНІ­СТЮ ПРИЙНЯВ ВІД «Дня» ДВА ПО­ДА­РУН­КИ: КНИЖ­КИ З БІ­БЛІО­ТЕ­КИ ГА­ЗЕ­ТИ «День» — «UKRAINE INCOGNITA. TOP 25» АН­ГЛІЙ­СЬКОЮ МО­ВОЮ ПРО МА­ЛО­ВІ­ДО­МІ СТО­РІН­КИ ІСТО­РІЇ УКРА­Ї­НИ ТА «DAY AND ETERNITY OF JAMES MACE»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.