Юрій СЕР­ГЕ­ЄВ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День» Ва­шинг­тон — Київ

По­стій­ний пред­став­ник Укра­ї­ни в ООН:

Укра­ї­на по­ка­за­ла сві­ту, що ми мо­же­мо за­хи­сти­ти се­бе, ми по­ка­за­ли сві­ту, якою є Ро­сія і за­кли­ка­є­мо всіх: зро­біть те­пер свою ча­сти­ну вне­ску в за­галь­ну си­сте­му без­пе­ки — єв­ро­пей­ської і гло­баль­ної. Адже ро­сій­ська агре­сія фа­кти­чно зла­ма­ла і роз­тро­щи­ла весь пі­сля­во­єн­ний устрій, і цей ви­клик не тіль­ки нам, увесь світ сто­їть пе­ред ви­кли­ком

І за­кли­ка­ли всіх: зро­біть те­пер свій вне­сок у на­шу за­галь­ну си­сте­му без­пе­ки

Ми­ну­лої п’ятни­ці в РБ ООН від­бу­ло­ся чер­го­ве, 31 за­сі­дан ня, при свя че не ук ра - їнсь ко му пи тан ню. Йо го особ ли віс тю бу ло те, що йо го зі - бра­ли че­рез рік пі­сля пер­шо­го за­сі дан ня, на яко му роз гля да ло ся пи тан ня те ри то рі аль ної ці ліс но - сті Укра ї ни на тлі ро сійсь кої агре сії, зок ре ма не за кон но го за - хо­пле­н­ня Кри­му. «День» звер­нув­ся до По­стій­но­го пред­став­ни­ка Укра­ї­ни в ООН Юрія СЕРГЄЄВА з про хан ням про ко мен ту ва ти це за сі дан ня і роз по віс ти, чи іс ну - ють шля­хи обме­же­н­ня пра­ва ве­то Ро­сії чи вза­га­лі ви­клю­че­н­ня дер­жа­ви-агре­со­ра з РБ ООН.

«ЯК­БИ РЕ­А­КЦІЯ СВІ­ТУ У БЕ­РЕ­ЗНІ МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ БУ­ЛА ТА­КОЮ, ЯК ЗА­РАЗ, ТО, МО­ЖЛИ­ВО, ЩЕ ТО­ДІ ЦЕ ЯКОСЬ ЗУ­ПИ­НИ­ЛО РО­СІ­ЯН»

— Це бу­ло ру­тин­не за­сі­да­н­ня, яке не пе­ред­ба­ча­ло дис­ку­сій. Ми ви­слу­ха­ли ін­фор­ма­цію, яку пред­ста­ви­ли го­ло­ва мі­сії ОБСЄ в Украї ні Ер­туг рюл Аба кан і член кон - так т ної гру пи Хай ді Те лья ві ні. Во ни зро би ли свої по ві дом лен ня що­до си­ту­а­ції на мі­сці, що­до ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод.

— За ва шою оцін кою, на - скіль ки їх ня до по відь від по ві да - ла дій с нос ті чи ре аль но му ста ну по­дій на Дон­ба­сі?

— Во­ни ви­кла­ли свою то­чку зо­ру. Ска­за­ли, що хо­ті­ли б ма­ти біль­ше ін­фор­ма­ції, що про­цес іде по­віль­но, але міг би бу­ти при­ско­ре­ний. Оскіль­ки в РБ ООН не бу­ло дис­ку­сії, то пі­сля цьо­го за­сі­да­н­ня я зро­бив коментар для ООНів­ської пре­си. Я ска­зав, що ми за­не­по­ко­є­ні у зв’яз­ку з тим, що існує за­гро­за Мін­ським до­мов­ле­но­стям, і під­три­му­ва­ні Ро­сі­єю се­па­ра­ти­сти по- стій­но про­во­ку­ють і на­ма­га­ю­ться зі­рва­ти їх. А сьо­го­дні (27 лю­то­го. — Авт.), ко­ли ві­дбу­ва­ло­ся за­сі­да­н­ня РБ ООН, об­стрі­ли про­дов­жу­ва­ли­ся. Тіль­ки за цю до­бу за­ги­ну­ло двоє і по­ра­не­но се­ме­ро укра­їн­ських солдат. Не­має оче­ви­дних ознак, що те­ро­ри­сти го­то­ві до від­ве­де­н­ня сво­єї тех ні­ки. Ра­зом із тим нас хви­лює, і ми звер­ну­ли ува­гу на це сві­то­вої спіль­но­ти, що по­чи­на­є­ться кон­цен­тра­ція військ у на­прям­ку Ма­рі­у­по­ля. То­му сьо­го­дні ми че­рез пре­су зно­ву за­кли­ка­ли сві­то­вих лі­де­рів та ООН впли­ну­ти на Пу­ті­на, щоб він при­му­сив сво­їх лю­дей в До­не­цьку та Лу­ган­ську ви­ко­ну­ва­ти свою ча­сти­ну зо­бов’язань. От­же, це бу­ло чи­сто ін­фор­ма­цій­не за­сі­да­н­ня, але ми ско­ри­ста­ли­ся тим, що сьо­го­дні фа­кти­чно пе­ред­день пер­шо­го за­сі­да­н­ня РБ, при­свя­че­но­го Укра­ї­ні, яке від­бу­ло­ся рік то­му, 28 лю­то­го. Са­ме то­ді ми по­ча­ли озву­чу­ва­ти фа­кти агре­сії Ро­сії на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. І то­му на сьо­го­дні­шньо­му за­сі­дан­ні, яке ма­ло на­зву «Те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність Укра­ї­ни» і від­бу­ло­ся за уча­стю пер­шо­го за­сту­пни­ка го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрія Па­ру­бія, пред­став­ни­ків дер­жав-чле­нів ООН, по­слів та за­сту­пни­ків по­слів, по­лі­то­ло­гів, лі­де­рів укра­їн­ської гро­ма­ди, го­во­ри­ло­ся про те, що рік то­му на­ша кра­ї­на опи­ни­ла­ся під оку­па­ці­єю. Ча­сти­на те­ри­то­рії ане­ксо­ва­на, існує за­гро­за подаль­шої еска­ла­ції, подаль­шо­го за­хо­пле­н­ня. Го­лов­ний мо­тив ви­сту­пів по­ля­гав у то­му, що ми спро­бу­ва­ли все, що від нас за­ле­жить, ми по­ка­за­ли сві­ту, що ми мо­же­мо за­хи­сти­ти се­бе, ми по­ка­за­ли сві­ту, хто та­ка Ро­сія, й за - кли­ка­ли всіх: зро­біть те­пер свою ча­сти­ну вне­ску в на­шу за­галь­ну си­сте­ми без­пе­ки єв­ро­пей­ської і гло­баль­ної. Адже ро­сій­ська агре­сія фа­кти­чно зла­ма­ла і роз­тро­щи­ла все, що бу­ло пі­сля Ял­ти і По­тс­да­ма, тоб­то весь пі­сля­во­єн­ний устрій, і це — ви­клик не тіль­ки нам, що­до нас він кон­кре­тний, а й весь світ сто­їть пе­ред ви­кли­ком.

— Ви пра­виль­но ска­за­ли: що­до Ро­сії не мо­же бу­ти по­лі­ти­ки уми­ро­тво­ре­н­ня. А мо­же­те ска­за­ти, за­га­лом, якою є тен­ден­ція в ре­а­кції ООН на ро­сій­ську агре­сію що­до Укра­ї­ни, яка три­ває вже рік?

— Во­на не та­ка, як би нам хо­ті­лось, і як­би ре­а­кція сві­ту в бе­ре­зні ми­ну­ло­го ро­ку бу­ла та­кою, як за­раз, то, мо­жли­во, це ще то­ді якось би зу­пи­ни­ло ро­сі­ян. Але ми пам’ята­є­мо, що сан­кції бу­ли по­сту­по­ви­ми, де­я­кі з них ви­кли­ка­ли на­віть жар­ти, але по­тім сан­кції по­ча­ли на­ро­ста­ти і зро­би­ли свою спра­ву. Втім, усі ро­зу­мі­ють, що во­ни є бо­лю­чи­ми для Ро­сії, але не ви­рі­шаль­ни­ми у то­му, щоб зу­пи­ни­ти її. Адже там, у Ро­сії, є за­пас тер­пи­мо­сті, а якщо то­чні­ше, за­пас раб­ства, ко­ли лю­ди бу­дуть го­то­ві йти на все — не їсти, не пи­ти, — якщо во­ни чи­мось об’єд­на­ні. Зга­да­є­мо, що в Ра­дян­сько­му Со­ю­зі об’єд­ну­ю­чим фа­кто­ром завжди був зов­ні­шній во­рог, кра­ї­на в не­без­пе­ці.

«ТОЙ РІ­ВЕНЬ ПІД­ТРИМ­КИ, ЯКИЙ МАЄ ПУ­ТІН ВІД НА­СЕ­ЛЕ­Н­НЯ, НЕ­БЕЗ­ПЕ­ЧНИЙ ДЛЯ ВСІХ»

— Але ж ми зна­є­мо, що ча­сто за во ди чи фаб ри ки го рі ли че рез те, що ко­че­гар чи хтось ін­ший за­снув на ро­бо­ті, а все одно го­во­ри­лось у ЗМІ, що це спра­ва зов­ні­шньо­го во­ро­га.

— Справ ді, спо чат ку зов ніш - ній во рог, а по тім зна хо дить ся вну­трі­шній, це вза­є­мо­пов’яза­но, по чи на ють ни щи ти тих і тих, про дов жу ю чи по яс ню ва ти лю - дям: ди віть ся, все ще є во рог. І пи тан ня в то му, що той рі вень під трим ки, яку от ри мує Пу тін від на се лен ня, не без печ ний для всіх. То­му що йо­му по­стій­но тре­ба під три му ва ти цей рі вень. Але не­має ін­шо­го ме­ха­ні­зму, як це ро­би ти, як тіль ки про дов жу ва ти агре­сію. Оце про­бле­ма.

— Па­не по­сол, а яка пер­спе­кти­ва по­зба­ви­ти Ро­сію пра­ва ве­то хо ча б під час го ло су ван ня з де - яких пи­тань? — Це ма­ло­ймо­вір­но. — Але де які ЗМІ ци ту ва ли вас, що це мо­жли­во.

— Ні, ні, то ци ту ва ли ті, хто не зро­зу­мів, що я мав на ува­зі. Я мав на ува­зі обійти пра­во ве­то. А по­зба­ви­ти Ро­сію пра­ва ве­то пра­кти­чно не­мо­жли­во.

— Чо­му?

— Річ у то­му, що ті ме­ха­ні­зми, які за­кла­де­ні про­це­ду­рою ООН, пов­ні­стю за­хи­ща­ють по­стій­них чле­нів РБ ОНН. Тоб­то є ста­т­тя27, пункт 3, де го­во­ри­ться, якщо кра­ї­на є сто­ро­ною кон­флі­кту, во­на не має пра­ва го­ло­су­ва­ти з пи­та­н­ня­там, де во­на при­су­тня. Тоб­то пункт є, але для­то­го, щоб РБ ООН ухва­ли­ла та­ке рі­ше­н­ня, во­на ( ця­кра­ї­на) має го­ло­су­ва­ти. А Ро­сі­я­має пра­во ве­то, та­ким чи­ном — це не­про­хі­дна те­ма.

«ІСНУЄ ТЕ­О­РЕ­ТИ­ЧНА МО­ЖЛИ­ВІСТЬ ВИ­ГНА­ТИ РО­СІЮ, ЯКА НЕ ЗОВ­СІМ ЛЕ­ГІ­ТИМ­НО ЗДО­БУ­ЛА СВОЄ ЧЛЕН­СТВО В РБ І В ООН»

— Тоб­то ви­хо­ду з ці­єї си­ту­а­ції не­має?

— Так, не має. У цьо му кон - текс­ті це не спра­цює. При­чо­му не спра­цює не тіль­ки що­до Ро­сії. Бо за кла да ю чи та кий прин цип, де - які чле­ни РБ ма­ли і се­бе на ува­зі, що ні­хто нас не за­че­пить. То­му це склад на те ма, так са мо як іс нує те­о­ре­ти­чна мо­жли­ва, але нав­ряд чи про­хі­дна, те­ма ви­гна­ти Ро­сію, яка не зов­сім ле­гі­тим­но отри­ма­ла своє член­ство і в Ра­ді Без­пе­ки, і в ООН. Мо­жна на­віть ска­за­ти, зов - сім не­ле­гі­тим­но. — По­ясніть це? — Ста­тут ООН го­во­рить про те, що но­вих чле­нів, а Ро­сія бу­ла но­вим чле­ном, оби­ра­ють шля­хом ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня Ра­ди Без­пе­ки і го­ло­су­ва­н­ня Ге­не­раль­ної Асам­блеї ООН. Ро сія не прой ш ла весь цей шлях. А Сер­бія, яка опи­ни - лась у та ко му са мо му ста ту сі, — про­йшла. І то­му по­рів­ню­ю­чи, мо­жна це все екс­плу­а­ту­ва­ти. Але чи по­го­ди­ться, вре­шті-решт, ко­ли це пи­та­н­ня зно­ву по­вер­не­ться на роз­гляд до Ге­не­раль­ної Асам­блеї, весь світ ви­клю­чи­ти Ро­сію за по­ру­ше­н­ня, це ве­ли­ке пи­та­н­ня.

— Щось мо­же­те ска­за­ти кон­крет не що до від ряд жен ня ми ро - твор ців в Укра ї ну, зва жа ю чи на те, що у по­не­ді­лок в ООН із ві­зи­том був мі ністр за кор дон них справ Пав­ло Клім­кін?

— Він при їж д жав для то го, щоб про­ве­сти кон­суль­та­ції й шу­ка­ти ме­ха­ні­зми фор­му­ва­н­ня май­бу­тньо­го ман­да­та. Тоб­то від­бу­ва­ли ся ли ше кон суль та ції, як це мо же бу ти, в якій фор мі, в якій ком­бі­на­ції, але це пи­та­н­ня— на дов­ший час.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.