Ве­сня­ний старт не роз­ча­ру­вав

В Укра­ї­ні від­був­ся пер­ший пі­сля «зи­мо­вих ка­ні­кул» тур Прем’єр-лі­ги з фут­бо­лу

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Лі­де­ри гон­ки пе­ре­мож­ців про­де­мон­стру­ва­ли, що тре­ну­валь­ні збо­ри про­ве­ли плі­дно — «Ша­хтар», «Дні­про» та «Ди­на­мо» впев­не­но пе­ре­мо­гли сво­їх су­пер­ни­ків. Так, у Дні­про­пе­тров­ську в ма­тчі 15-го ту­ру «Дні­про» при­ймав лу­цьку «Во­линь» й роз­гро­мив су­пер­ни­ків із ра­хун­ком 5:0 (го­ли — Ко­но­плян­ка, 17; Ксенз, 45; Ка­ли­нич, 51; Бли­зни­чен­ко, 81; Зозуля, 90 ). До­не­цький «Ша­хтар» роз­по­чав ве­сня­ну ча­сти­ну се­зо­ну та­кож із пе­ре­кон­ли­вої пе­ре­мо­ги. У Льво­ві, де до­не­цький клуб про­дов­жує про­во­ди­ти до­ма­шні зу­стрі­чі, матч про­ти пол­тав­ської «Вор­скли» за­вер­шив­сяз ра­хун­ком 3:0 (Шевчук, 26; Ко­ста, 49; Тей­шей­ра, 69). А лі­дер чем­піо­на­ту сто­ли­чне «Ди­на­мо» та­кож із ра­хун­ком 3:0 на НСК «Олім­пій­ський» обі­гра­ло хар­ків­ський «Ме­та­ліст» (Бе­лан­да, 52; Бу­яль­ський, 79; Чу­мак, 90). До ре­чі, від­кри­т­тям ту­ру ста­ли са­ме мо­ло­ді ди­на­мів­ські фут­бо­лі­сти. Ві­та­лій Бу­яль­ський, за­бив­ши «Ме­та­лі­сту», став ав­то­ром дру­го­го по­спіль м’яча за свій клуб. На­га­да­є­мо, що він напередодні та­кож за­бив ва­жли­вий гол у Лі­зі Єв­ро­пи, де «Ди­на­мо» пе­ре­мо­гло фран­цузь­кий «Ген­гам» А тре­тій гол за «Ди­на­мо» у про­ти­сто­ян­ні з хар­ків’яна­ми вза­га­лі за­бив де­бю­тант — 19-рі­чний Єв­ген Чу­мак. Утім, окри­ле­ний успіх «ди­на­мів­ців» за­сму­тив той факт, що су­пер­ник грав пра­кти­чно дру­гим скла­дом. Основ­ні грав­ці хар­ків­сько­го «Ме­та­лі­ста» ви­рі­ши­ли бой­ко­ту­ва­ти старт ве­сня­ної ча­сти­ни чем­піо­на­ту Укра­ї­ни че­рез не­ви­ко­на­н­ня­клу­бом кон­тра­ктних зо­бов’язань пе­ред ни­ми. Лист-звер­не­н­ня­до ке­рів­ни­цтва клу­бу та вбо­лі­валь­ни­ків під­пи­са­ли Едмар, Го­ме­нюк, Го­ря­ї­нов, Пше­ни­чних, Шуст, Кра­сно­пьо­ров, Шар­пар, Ре­бе­нок, Ко­бін, Бе­ре­зов­чук, Да­ви­дов, Хав’єр, Ко­стюк, Бол­бат, Кулаков, Ві­лья­гра, Па­па, Мо­ле­до. У клу­бі обі­ця­ють вла­дна­ти си­ту­а­цію.

У тур­нір­ній та­бли­ці за­раз про­дов­жує лі­ди­ру­ва­ти «Ди­на­мо» — 39 очок, у до­не­цько­го «Ша­хта­ря» — 34, у дні­про­пе­тров­сько­го «Дні­пра» — 31. Лу­ган­ська «Зо­ря» (24) обі­йшла хар­ків­ський «Ме­та­ліст» (22) і ви­йшла на че­твер­те мі­сце.

До ре­чі, напередодні два укра­їн­ські клу­би, що про­йшли до 1/8 фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи, «Ди­на­мо» та «Дні­про» ді­зна­ли­ся­сво­їх су­пер­ни­ків. У швей­цар­сько­му Ньо­ні, де від­бу­ло­ся­же­реб­ку­ва­н­ня, ки­я­нам ви­па­ло бо­ро­ти­ся з лі­вер­пуль­ським «Евер­то­ном» (пер­ший матч на ви­їзді), а су­пер­ни­ком дні­про­пе­тров­ців став ам­стер­дам­ський «Аякс» (пер­ший матч пі­до­пі­чні Ми­ро­на Мар­ке­ви­ча про­ве­дуть на до­ма­шній аре­ні). Ігри від­бу­ду­ться12 бе­ре­зня.

«На цій ста­дії Лі­ги Єв­ро­пи, на­пев­но, вже не­має слаб­ких су­пер­ни­ків, — про­ко­мен­ту­вав ре­зуль­та­ти же­реб­ку­ва­н­ня­го­лов­ний тре­нер «Ди­на­мо» Сер­гій Ре­бров. — Я не мо­жу ска­за­ти, яку ко­ман­ду хо­тів би отри­ма­ти в су­пер­ни­ки. Якщо нам вда­сться­прой­ти «Евер­тон», то­ді, на­пев­но, мо­жна бу­де ска­за­ти, що ця­ко­ман­да бу­ла прі­о­ри­те­тною для­нас. За­раз до всіх ігор по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся, ана­лі­зу­ва­ти су­пер­ни­ка та ру­ха­ти­ся­да­лі. На­ра­зі у нас матч із «Зо­рею» на Ку­бок Укра­ї­ни, по­тім по­єди­нок із «Олім­пі­ком», і ли­ше то­ді ду­ма­ти­ме­мо про «Евер­тон».

ФОТО UKRINFORM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.