В Ко­мі­сії — дру­га «жов­та кар­тка»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Екс­пер­ти: При­зна­че­н­ня ди­ре­кто­ра Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро мо­же бу­ти оскар­же­не в су­ді

Сьо­го­дні стар­тує дру­гий тур від­бо­ру на по­са­ду го­ло­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни ( НАБУ). До ньо­го про­йшов 21 кан­ди­дат. Від­по­від­не рі­ше­н­ня ухва­ли­ли на за­сі­дан­ні кон­кур­сної ко­мі­сії (КК) з обра­н­ня­кан­ди­да­тів на по­са­ду ди­ре­кто­ра НАБУ 28 лю­то­го.

Згі­дно з рі­ше­н­ням Ко­мі­сії, в на­сту­пний тур спів­бе­сі­ди про­хо­ди­ли кан­ди­да­ти, які отри­ма­ли по­зи­тив­ний ви­сно­вок трьох або біль­ше її чле­нів. При цьо­му 67 кан­ди­да­тів не отри­ма­ли жо­дно­го го­ло­су і 18 — один або два го­ло­си.

Утім пред­став­ни­ки ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­ні­за­цій не за­до­во­ле­ні тим як пра­цює сьо­го­дні кон­кур­сна ко­мі­сія. Рі­ше­н­ня з від­бо­ру го­ло­ви НАБУ мо­жна бу­де оскар­жи­ти в су­ді, ствер­джу­ють во­ни.

Річ у тім, що під час від­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ду ди­ре­кто­ра НАБУ, КК роз­гля­дає до­ку­мен­ти уча­сни­ків, які не мо­жуть на неї пре­тен­ду­ва­ти, ствер­джу­ють екс­пер­ти. Так, на­при­клад, кан­ди­дат на по­са­ду Ди­ре­кто­ра, ко­ли­шній гру­зин­ський по­са­до­вець, Да­від Са­ква­ре­лі­дзе під час пер­шо­го ту­ру спів­бе­сід на по­са­ду ди­ре­кто­ра НАБ, не під­твер­див своє во­ло­ді­н­ня­укра­їн­ською мо­вою, що є одні­єю з ви­мог до ди­ре­кто­ра Бю­ро, від­по­від­но до укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. Про­те кон­кур­сна ко­мі­сі­я­ро­згля ну­ла йо­го кан­ди­да­ту­ру та обра­ла йо­го до спи­ску пре- тен­ден­тів на дру­гий тур спів­бе­сід.

«У ра­зі, якщо він ста­не одним із трьох кан­ди­да­тів, які про­по­ну­ва­ти­му­ться­Ко­мі­сі­єю Пре­зи­ден­ту, існує ве­ли­кий ри­зик оскар­же­н­ня рі­ше­н­няу су­ді, ствер­джує го­ло­ва прав­лі­н­ня«Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лій Ша­бу­нін. — Ми вже ма­є­мо пре­це­дент в Укра­ї­ні з від­бо­ру ди­ре­кто­ра «Укр­за­лі­зни- ці», ко­ли один з пре­тен­ден­тів оскар­жив рі­ше­н­ня­че­рез не­зна­чне по­ру­ше­н­ня­за­ко­но­дав­ства в Дні­про­пе­тров­сько­му окру­жно­му адмі­ні­стра­тив­но­му су­ді, за­бло­ку­вав­ши кон­курс та всі при­зна­че­н­ня. Ко­мі­сі­я­по­вин­на ро­зу­мі­ти свою від­по­від­аль­ність та ри­зик, який не­се за та­ке, на­віть не­зна­чне по­ру- ше­н­ня­за­ко­но­дав­ства, да­ю­чи мо­жли­вість оскар­жи­ти та за­бло­ку­ва­ти при­зна­че­н­ня­Ди­ре­кто­ра НАБ ко­жно­му з 176 кан­ди­да­тів».

Слід від­зна­чи­ти та­кож, що всі го­ло­су­ва­н­ня­Кон­кур­сної ко­мі­сії, від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства, ма­ють бу­ти оприлюднені в про­то­ко­лі по­і­мен­но­го го­ло­су­ва­н­ня­на сай­ті Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та, чо­го на ра­зі не від­бу­ва­є­ться.

«Чле­ни ко­мі­сії, під час про­ве­де­н­няін­терв’ю, став­лять со­бі в сво­їх за­пи­сах ба­ли, які по­тім окре­мо пу­блі­чно не озву­чу­ю­ться. — ствер­джує член прав­лі­н­ня­Transparency International Укра­ї­на Яро­слав Юр­чи­шин. — Так, на­при­клад, в Ко­мі­сії існу­ва­ли сер­йо­зні пи­та­н­ня до де­кла­ра­ції про­ку­ро­ра Ана­то­лія Ма­ті­о­са. Тим не мен­ше, він про­йшов до 2 ту­ру, хо­ча ко­мі­сі­я­не озву­чи­ла по­і­мен­но, хто са­ме з її чле­нів під­три­мав цю кан­ди­да­ту­ру. Гро­мад­сько­сті бу­ло б ду­же ці­ка­во зна­ти та ба­чи­ти пу­блі­чно, як цьо­го ви­ма­гає за­ко­но­дав­ство, хто са­ме під­три­мав кан­ди­да­ту­ру з сут­тє­ви­ми за­ува­же­н­ня­ми до «про­ку­рор­ської» де­кла­ра­ції та ре­ко­мен­ду­вав для «шор­тлі­сту» кан­ди­да­тів».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.