Ві­сім за­ко­но­про­е­ктів-кло­нів

Па­ці­єнт­ські ор­га­ні­за­ції про­сять пар­ла­мент про­го­ло­су­ва­ти за до­ку­мен­ти їх ав­тор­ства, які га­ран­ту­ють швид­ку та без­ко­ру­пцій­ну за­ку­пів­лю лі­ків для хво­рих

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­дов­го ра­ді­ли гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції, ко­ли спіль­но з Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я роз­ро­би­ли та за­ре­є­стру­ва­ли у пар­ла­мен­ті два за­ко­но­про­е­кти (№№2150, 2151) про за­ку­пів­лю лі­ків для­хво­рих че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції — ВООЗ та ЮНІСЕФ. Іде­ться про при­дба­н­ня­ме­ди­ка­мен­тів на­пря­му, без по­се­ре­дни­ків, за ниж­чи­ми ці­на­ми, швид­ши­ми тем­па­ми та з вча­сною до­став­кою до па­ці­єн­тів. Однак у той же день на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди з’яви­лись ще шість аль­тер­на­тив­них за­ко­но­про­е­ктів — на ту ж те­му, але тро­хи ін­шо­го змі­сту. Ав­то­ра­ми є де­пу­та­ти, що ма­ють вла­сні фар­ма­цев­ти­чні ком­па­нії. У БФ «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни», екс­пер­ти яко­го бра­ли актив­ну участь у роз­роб­ці за­ко­но­дав­чих актів, вва­жа­ють та­ку си­ту­а­цію не­без­пе­чною, бо та­ка кіль­кість про­е­ктів з одно­го то­го ж пи­та­н­ня­бло­кує і про­цес го­ло­су­ва­н­ня, і пе­ре­да­чу фун­кції за­ку­пів­лі від МОЗ до між­на­ро­дних стру­ктур. До ре­чі, за­галь­на су­ма, на яку пла­ну­є­ться пе­ре­да­ти за­ку­пів­лі лі­ків, ста­но­вить при­бли­зно 1,1 мі­льяр­да гри­вень.

Як­би гро­мад­ську ідею де­пу­та­ти під­три­ма­ли хо­ча б у бе­ре­зні, то вже влі­тку па­ці­єн­ти бу­ли б із лі­ка­ми. Якщо від­кла­сти, по­вто­ри­ться­си­ту­а­ці­я­ми­ну­ло­го ро­ку, ко­ли де­я­кі гру­пи хво­рих ли­ши­лись вза­га­лі без ме­ди­ка­мен­тів. У Цен­трі про­ти­дії ко­ру­пції та­ке за­тя­гу­ва­н­ня ча­су вва­жа­ють теж не­без­під­став­ним: це дасть мо­жли­вість за­ли­ши­ти всі ко­ру­пцій­ні схе­ми, які існу­ють у Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’япід час про­ве­де­н­ня­тен­де­рів.

Від іме­ні па­ці­єнт­ських та ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­ні­за­цій до го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми- ра Грой­сма­на на­ді­йшло від­кри­те звер­не­н­ня, у яко­му екс­пер­ти по­ясню­ють си­ту­а­цію та про­сять спі­ке­ра « по­ста­ви­ти в по­ря­док ден­ний се­сії за­ко­но­про­е­кти 2150 і 2151 та не допу­сти­ти зри­ву пе­ре­да­чі за­ку­пі­вель лі­ків мі­жна­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям. Від цьо­го за­ле­жить жи­т­тя­со­тень ти­сяч укра­їн­ських па­ці­єн­тів та ді­тей, а та­кож за­ку­пів­ля­ва­кцин, яка бу­ла про­ва­ле­на ми­ну­ло­го ро­ку » . Учо­ра та­кі ж звер­не­н­ня­о­три­ма­ли лі­де­ри де­пу­тат­ських фра­кцій та Пре­зи­дент Укра­ї­ни.

— Па­ці­єн­ти го­то­ві ви­хо­ди­ти на акції, щоб до­мог­ти­ся­го­ло­су­ва­н­ня­на­шо­го па­ке­ту за­ко­но­про­е­ктів. Ар­гу­мен­ти ав­то­рів-де­пу­та­тів нам ві­до­мі, во­ни не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го з кон­стру­кти­вом. Строк дії ре­є­стра­ції та тер­мі­ни по­ста­ча­н­ня­пре­па­ра­тів в аль- тер­на­тив­них за­ко­но­про­е­ктах обме­жу­ю­ться2015 ро­ком, що зно­ву ж та­ки ро­бить цей про­ект та­ким, що не мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­ний. Це про­сто за­тя­гу­ва­н­ня­про­це­су, — ко­мен­тує Оль­га Сте­фа­ни­ши­на, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор БФ «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни». — Їхні за­ко­но­про­е­кти про­сто ко­пі­ю­ють на­ші, якщо го­во­ри­ти про за­ко­но­про­ект За­гу­рія-Тре­тя­ко­ва, у роз­ді­лі «Вла­сти­во­сті фай­лу» на­пи­са­но ім’яна­шо­го юри­ста. Во­ни про­сто йо­го взя­ли, вне­сли де­я­кі прав­ки... Про су­ті, ці до­ку­мен­ти не ма­ють жо­дно­го юри­ди­чно­го під­ґрун­тя, але під­ри­ва­ють за­ко­но­дав­чу ді­яль­ність. Якщо на­ші за­ко­но­про­е­кти де­таль­но про­пи­су­ють, як їх впро­ва­ди­ти, то в де­пу­тат­ських про­сто ви­да­ли­ли пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня, щоб вза­га­лі вся схе­ма за­ку­пів­лі за­ва­ли­ла­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.