Спро­ба вла­ди уни­кну­ти кри­ти­ки. Не­вда­ла

Ек­сперт: «Вій­на не мо­же бу­ти під­ста­вою для по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни і фун­да­мен­таль­них пра­во­вих ка­те­го­рій»

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Сер­йо­зний резонанс в су­спіль­стві ви­кли­кав за­ко­но­про­ект «що­до за­хи­сту та збе­ре­же­н­ня­ав­то­ри­те­ту дер­жа­ви» чле­на фра­кції «На­ро­дний фронт» Ко­стян­ти­на Ма­тей­чен­ка. Де­пу­тат за­про­по­ну­вав ка­ра­ти «кри­ти­ків вла­ди» ви­прав­ни­ми ро­бо­та­ми на строк до двох ро­ків, аре­штом до 6 мі­ся­ців або по­збав­ле­н­ням во­лі на строк до трьох ро­ків. В до­ку­мен­ті зга­ду­є­ться­та­ка ді­яль­ність «по­за за­ко­ном»: «су­спіль­но не­без­пе­чні про­ти­прав­ні ді­я­н­ня, що по­ся­га­ють на ав­то­ри­тет Укра­ї­ни, на­ру­га, осквер­не­н­ня­чи ін­ші дії, спря­мо­ва­ні на під­рив ав­то­ри­те­ту ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди, що в подаль­шо­му мо­же тя­гну­ти за со­бою по­ру­ше­н­ня­со­ці­аль­них норм й дер­жав­но­го ла­ду» і т.ін.

Ініціатива Ма­тей­чен­ка ви­кли­ка­ла ви­бух у со­цме­ре­жах та в екс­пер­тних ко­лах. Так, гро­мад­ський акти­віст Та­рас Ша­май­да на сво­їй сто­рін­ці у Facebook на­пи­сав: «Ша­нов­ні де­пу­та­ти, мі­ні­стри і про­сто пар­тєй­ци з «На­ро­дно­го фрон­ту»: а хтось із Вас мо­же по­пу­ляр­но по­ясни­ти депутату Ма­тей­чен­ку, що йо­го іде­я­са­ди­ти на три ро­ки лю­дей за «...дії спря­мо­ва­ні на під­рив ав­то­ри­те­ту ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди...» — це ди­кта­тор­ська ма­я­чня в кра­щих тра­ди­ці­ях Яну­ко­ви­ча і за­ко­нів 16 сі­чня?!.»

Не за­ба­ри­лись із ре­а­кці­єю у са­мо­му «На­ро­дно­му фрон­ті» — член фра­кції Ві­кто­рі­я­Сю­мар за­зна­чи­ла у со­цме­ре­жі: «Кри­мі­наль­не по­ка­ра­н­ня­за будь-яку кри­ти­ку не­при­пу­сти­ме. Ко­стян­тин Ма­тей­чен­ко — бо­йо­вий ко­ман­дир, який ба­га­то до­клав до за­хи­сту кра­ї­ни ще від по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії, але ці ре­чі бу­де­мо йо­му по­ясню­ва­ти і переконувати від­кли­ка­ти йо­го за­ко­но­про­ект, аби за­бра­ти нор­му про кри­мі­наль­не по­ка­ра­н­ня...»

«Вій­на не мо­же бу­ти під­ста­вою для­по­ру­ше­н­ня­прав лю­ди­ни і фун­да­мен­таль­них пра­во­вих ка­те­го­рій. Кри­ти­ку­ва­ти вла­ду ні­ко­ли не мо­же бу­ти за­бо­ро­не­но, — ді­ли­тьсяз «Днем» го­ло­ва Цен­тру по­лі­ти­ко-пра­во­вих ре­форм Ігор КО­ЛІ­У­ШКО. — Якщо по­ді­бні за­ко­ни все ж по­чнуть при­йма­ти, то та­ка тен­ден­ція— при­від на­сто­ро­жи­тись, адже вла­да за­мість про­ве­де­н­ня­ре­форм утвер­джу­ва­ти­ме се­бе шля­хом обме­же­н­ня­прав лю­ди­ни». На дум­ку Ко­лі­у­шка, стру­ктур­ні ре­фор­ми ор­га­ні­за­ції вла­ди важ­ко про­во­ди­ти будь-ко­ли, і для­них по­трі­бне пев­не ві­кно мо­жли­во­стей, яке уряд май­же оста­то­чно втра­тив, що ви­кли­кає спра­ве­дли­ве не­за­до­во­ле­н­ня.

«Це при­клад то­го, як з’яв­ля­ю­ться­аб­со­лю­тно без­глу­зді за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви не­аде­ква­тних де­пу­та­тів, які одра­зу від­би­ва­ю­ться су­спіль­ством, — ко­мен­тує «Дню» ме­ді­а­екс­перт Отар ДОВ­ЖЕН­КО. — В цій си­ту­а­ції спра­цю­вав ефе­ктив­ний ме­ха­нізм су­спіль­но­го ре­зо­нан­су та спро­ти­ву. Це той фільтр, який аб­со­лю­тно не пра­цю­вав за Яну­ко­ви­ча. Щоб ска­су­ва­ти «за­ко­ни 16 сі­чня», зна­до­би­ло­ся 10 днів, пов­ста­н­ня­та де­кіль­ка жертв. За­раз же ви­ста­чає ли­ше де­кіль­ка до­пи­сів на Facebook та коментарі пе­ред ка­ме­ра­ми». Про­те, на дум­ку Дов­жен­ка, ва­жли­во, щоб цей ме­ха­нізм не мав аб­со­лю­тної вла­ди, адже про­тест мо­жна ін­сце­ну­ва­ти, «про­те­сту­валь­ни­ків» найня­ти. Ме­ді­а­екс­перт ро­бить ви­сно­вок: «На фо­ні всіх скла­дно­щів, які від­бу­ва­ю­тьсяв кра­ї­ні, вла­да не­до­ста­тньо ко­му­ні­кує з лю­дьми та не по­яснює, що са­ме ко­ї­ться, де цьо­му кі­нець. Це про­бле­ма і тих лю­дей, які за­йма­ю­ться­їх ко­му­ні­ка­ці­єю із су­спіль­ством». — за­вер­шує Отар Дов­жен­ко.

P.S. Вчо­ра, ко­ли го­ту­вав­ся­но­мер, з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про від­кли­ка­н­ня­Ко­стя нти­ном Ма­тей­чен­ком йо­го за­ко­но­про­е­кту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.