Фран­ція ви­тра­тить мі­льярд єв­ро на бо­роть­бу з те­ро­ри­змом

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Фран­ці­я­ви­тра­тить май­же мі­льярд єв­ро на бо­роть­бу з те­ро­ри­змом пі­сля­низ­ки те­ро­ри­сти­чних актів. Про це за­явив мі­ністр фі­нан­сів кра­ї­ни Мі­шель Са­пен в ін­терв’ю ра­діо­стан­ції RTL. За сло­ва­ми уря­дов­ця, по­си­ле­н­ня за­хо­дів без­пе­ки ко­шту­ва­ти­ме Фран­ції близь­ко 940 млн єв­ро. Як від­зна­чив мі­ністр, пі­сля­сі­чне­вих те­ра­ктів у Па­ри­жі, під по­си­ле­ну охо­ро­ну бу­ло взя­то ре­лі­гій­ні за­кла­ди, ма­га­зи­ни, гро­мад­ський транс­порт та ре­да­кції, що, в свою чер­гу, ви­ма­гає по­си­ле­ної мо­бі­лі­за­ції по­лі­ції та вій­сько­вих. «Всі оприлюднені осін­ню рі­ше­н­ня­по бо­роть­бі з те­ро­ри­змом, та­кі як збіль­ше­н­ня під­роз­ді­лів по­лі­ції, за­лу­че­н­ня но­вих спе­ці­а­лі­стів для­ве­де­н­ня­о­блі­ку те­ро­ри­стів та їхніх дже­рел фі­нан­су­ва­н­ня, ство­ре­н­ня до­да­тко­вих під­роз­ді­лів у по­лі­ції або в ар­мії та но­вої ци­віль­ної слу­жби, ко­шту­ва­ти­муть бю­дже­ту 940 млн єв­ро», — ска­зав Са­пен. Як на­го­ло­сив мі­ністр, «всі ці но­ві ви­тра­ти бу­дуть ком­пен­со­ва­ні за ра­ху­нок зро­ста­н­ня­но­вих ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті». На­га­да­є­мо, жер­тва­ми те­ро­ри­сти­чних атак у Фран­ції з 7 по 9 сі­чня­ста­ли 17 лю­дей.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.