Кер­рі по­гро­жує Ро­сії не­га­тив­ни­ми на­слід­ка­ми за не­до­три­ма­н­ня пе­ре­мир’я

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі при­гро­зив Ро­сії на­слід­ка­ми, які не­га­тив­но від­обра­зя­ться на її еко­но­мі­ці, якщо пе­ре­мир’я на схо­ді Укра­ї­ни не бу­де до­три­му­ва­ти­ся. Про це він ска­зав на пре­скон­фе­рен­ції за ре­зуль­та­та­ми зу­стрі­чі з гла­вою МЗС РФ Сер­гі­єм Лав­ро­вим у Же­не­ві, по­ві­дом­ляє Reuters. За сло­ва­ми Кер­рі, уго­да про при­пи­не­н­ня­во­гню має до­три­му­ва­ти­ся­на всіх ді­лян­ках фрон­ту, вклю­ча­ю­чи Де­баль­це­ве і Ма­рі­у­поль. « Якщо цьо­го не ста­не­ться, якщо бу­де про­дов­же­н­ня не­до­три­ма­н­ня... то­ді бу­дуть не­ми­ну­чи­ми подаль­ші на­слід­ки, які важ­ким тя­га­рем ля­жуть на і без то­го не­ста­біль­ну ро­сій­ську еко­но­мі­ку», — ска­зав держ­се­кре­тар США. Він та­кож до­дав, що по­ки мін­ські домовленості ви­ко­ну­ю­ться­не пов­ні­стю.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.