На ви­бо­рах у Есто­нії пе­ре­мо­гли лі­бе­ра­ли

Den (Ukrainian) - - День Планети -

В Есто­нії про­йшли пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, пе­ре­мож­цем яких ста­ла Пар­ті­я­ре­форм. Всьо­го на ви­бо­рах в Рій­гі­ко­гу (пар­ла­мент) про­го­ло­су­ва­ло 63,7% ви­бор­ців. Лі­бе­раль­на Пар­ті­я­ре­форм, пред­став­ник якої Та­а­ві Рий­вас за­ймає пост прем’єр-мі­ні­стра, отри­ма­ла май­же 158 тис. 885 го­ло­сів (27,7%) і 30 з 101 мі­сцяв естон­сько­му пар­ла­мен­ті. На дру­го­му мі­сці опи­ни­ла­ся­Цен­трист­ська пар­ті­я­на чо­лі з ме­ром Тал­лі­на Едга­ром Са­ві­са­а­ром, яка отри­ма­ла 142 ти­ся­чі го­ло­сів (24,8%) та 27 місць в Рій­гі­ко­гу. Цен­трист­ська пар­ті­я­ра­ні­ше укла­ла до­го­вір про спів­пра­цю з « Єди­ною Ро­сі­єю». По­рів­ня­но з ви­бо­ра­ми 2011 ро­ку цен­три­сти отри­ма­ли на 1,5% го­ло­сів біль­ше. Лі­дер цен­три­стів Са­ві­са­ар в ми­ну­ло­му ро­ці під­дав­ся­кри­ти­ці з бо­ку пред­став­ни­ків ін­ших пар­тій у зв’яз­ку зі сво­єю по­зи­ці­єю з при­во­ду по­дій нав­ко­ло Укра­ї­ни. Зокре­ма, він на­звав ле­гі­тим­ним псев­до­ре­фе­рен­дум у Кри­му. Тре­тє мі­сце зайня­ли пар­тне­ри ре­фор­мі­стів по ко­а­лі­ції — Со­ці­ал­де­мо­кра­ти­чна пар­ті­яз 87 тис. го­ло­сів ( 15,2%) і 15 мі­сця­ми в Рій­гі­ко­гу. Всьо­го пар­ла­мен­ту про­йшли шість пар­тій: Пар­ті­я­ре­форм ( 27,7%), Цен­трист­ська пар­тія( 24,8%), Со­ці­ал- де­мо­кра­ти­чна пар­тія( 15,2%), Со­юз Ві­тчи­зни і Res Publica ( 13,7%), Віль­на пар­ті­я­Есто­нії ( 8,7%) і Кон­се­рва­тив­на на­ро­дна пар­тія Есто­нії (8,1%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.