«Крах на­дій на де­мо­кра­тію»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Пі­дго­ту­вав Ігор САМОКИШ, «День»

Убив­ство ро­сій­сько­го опо­зи­цій­но­го по­лі­ти­ка Бо­ри­са Нєм­цо­ва спри­чи­ни­ло шок і ско­ли­хну­ло Ро­сію та сві­то­ву гро­мад­ськість. За­хі­дні мас-ме­діа кри­ти­чно від­ре­а­гу­ва­ли на цю тра­ге­дію, про­ро­ку­ю­чи Ро­сії подаль­ше спов­за­н­няв прір­ву то­та­лі­та­ри­зму та ре­пре­сій про­ти іна­ко­дум­ців. Про­по­ну­є­мо на­шим чи­та­чам огляд ви­слов­лю­вань сві­то­вих ви­дань що­до не­що­дав­ніх по­дій у РФ.

Аме­ри­кан­ський жур­нал New Yorker за­пи­тує: Так чо­му ж уби­ли Нєм­цо­ва? «Не зна­ю­чи, хто від­дав цей на­каз, мо­жна при­пу­сти­ти, що це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки ни­ні­шньо­му по­лі­ти­чно­му клі­ма­ту. За остан­ній рік під впли­вом ане­ксії Кри­му і вій­ни в схі­дній Укра­ї­ні в Ро­сії ви­ро­би­ла­ся­но­ва, на­ба­га­то гру­бі­ша і більш до­гма­ти­чна по­лі­ти­чна мо­ва. Під час пер­шо­го де­ся­ти­лі­т­тя пу­тін­сько­го прав­лі­н­ня­Кремль зма­льо­ву­вав сво­їх опо­нен­тів фри­ка­ми або ідіо­та­ми, але за­раз їх ха­ра­кте­ри­зу­ють як на­ту­раль­них во­ро­гів сво­єї ба­тьків­щи­ни», — пи­ше ви­да­н­ня.

«Крах на­дій на де­мо­кра­тію» — під та­ким за­го­лов­ком ви­йшла га­зе­та The Wall Street Journal. «Це вбивст- во — най­більш ре­зо­нан­сне по­лі­ти­чне вбив­ство пу­тін­ської до­би — на­га­да­ло про жор­сто­кі роз­пра­ви 1990-х ро­ків, ко­ли пан Нєм­цов до­сяг вер­ши­ни сво­єї по­лі­ти­чної кар’єри. Про­те во­но та­кож ста­ло від­обра­же­н­ням но­вої ре­аль­но­сті пу­тін­ської Ро­сії, де дер­жав­ні ЗМІ на­зи­ва­ють та­ких опо­зи­ціо­не­рів, як пан Нєм­цов, зра­дни­ка­ми за їхню кри­ти­ку вій­ни на Укра­ї­ні і на­ві­шу­ють на них га­не­бний яр­лик «п’ятої ко­ло­ни», го­то­вої зни­щи­ти ба­тьків­щи­ну», — пи­ше ви­да­н­ня.

У ре­да­кцій­ній стат­ті бри­тан­ської га­зе­ти The Times го­во­ри­ться: «У ста­лін­ські ча­си во­ро­гам уря­ду хо­ча б вла­што­ву­ва­ли по­ка­зо­ві про­це­си. У пу­тін­ські ча­си їх про­сто роз­стрі­лю­ють на ву­ли­ці». Убив­ство Бо­ри­са Нєм­цо­ва, мо­жли­во, ні­ко­ли й не бу­де роз­кри­то, але во­но «з оги­дною то­чні­стю під­твер­джує, що Ро­сі­яв XXI сто­літ­ті опи­ни­ла­ся­під вла­дою про­па­ган­ди так са­мо, як і в сто­літ­ті XX», вва­жає га­зе­та.

Во­ло­ди­мир Пу­тін ствер­джує, що вбив­ство Нєм­цо­ва бу­ло «про­во­ка­ці­єю». «Це обра­зли­вий ре­флекс лю­ди­ни, яка не­спро­мо­жна за­зна­ва­ти до­ко­рів сум­лі­н­няі яка пе­ре­тво­ри­ла Ро­сію на дер­жа­ву ганг­сте­рів», — за- зна­чає ви­да­н­ня. І Ро­сія не змі­ни­ться до­ти, до­ки Пу­тін не пі­де, ре­зю­мує Times.

The Independent пу­блі­кує ста­т­тю на ту са­му те­му під за­го­лов­ком «Убив­ство Бо­ри­са Нєм­цо­ва — жа­хли­вий зло­чин і чер­го­вий до­каз по­лі­ти­чної амо­раль­но­сті Ро­сії». Той факт, що де­ся­тки ти­сяч осіб ви­йшли на ву­ли­ці Мо­скви і Пе­тер­бур­га вша­ну­ва­ти пам’ять Нєм­цо­ва, до­во­дить, що на­віть в атмо­сфе­рі гні­тю­чо­го кон­фор­мі­зму існує й ін­ша Ро­сія, яка від­мов­ля­є­ться слі­по спо­від­у­ва­ти те, що крем­лів­ська пре­са ци­ні­чно на­зи­ває на­ціо­наль­ни­ми ін­те­ре­са­ми, пи­ше Independent.

Ви­да­н­ня The Guardian пи­ше, що ку­лі, які вби­ли Бо­ри­са Нєм­цо­ва, «сим­во­лі­зу­ють по­во­ро­тний мо­мент». У пу­тін­ській Ро­сії бу­ли й ін­ші по­лі­ти­чні вбив­ства. Спи­сок жертв на­про­чуд ве­ли­кий, за­зна­чає га­зе­та. Але вбив­ство Нєм­цо­ва ста­ло по­во­ро­тним мо­мен­том, то­му що це пер­ше по­лі­ти­чне вбив­ство з ті­єї ми­ті, як Во­ло­ди­мир Пу­тін ви­рі­шив пе­ре­тво­ри­ти Ро­сію на «іре­ден­тист­ську, екс­пан­сіо­ніст­ську дер­жа­ву», що ство­рює сер­йо­зну за­гро­зу без­пе­ці Єв­ро­пи.

ФОТО ВА­СИ­ЛЯ СТЕЦЮКА

1 БЕ­РЕ­ЗНЯ 2015 РО­КУ. США. УКРА­ЇН­ЦІ ЧИ­КА­ГО ПРО­ВЕ­ЛИ АКЦІЮ НА ПІД­ТРИМ­КУ НЕ­ЗА­КОН­НО ЗААРЕШТОВАНОЇ В РО­СІЇ ЛЬО­ТЧИ­ЦІ НА­ДІЇ САВ­ЧЕН­КО ТА ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ РО­СІЙ­СЬКО­ГО ОПО­ЗИ­ЦІО­НЕ­РА БО­РИ­СА НЄМ­ЦО­ВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.