Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО: «Нєм­цов був ве­ли­ким дру­гом Укра­ї­ни...»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Іван КАПСАМУН, «День»

Він ви­сту­пав ка­те­го­ри­чно про­ти вій­ни Крем­ляз Укра­ї­ною. І про це пу­блі­чно за­яв­ляв, го­стро кри­ти­ку­ю­чи ро­сій­ську вла­ду. Бо­ри­са Нєм­цо­ва вби­ли за лю­бов до сво­бо­ди, а зна­чить за Укра­ї­ну. На тра­ур­но­му мар­ші йо­го пам’яті в Ро­сії бу­ло чи­ма­ло укра­їн­ських пра­по­рів. Яким був сигнал са­мих укра­їн­ців? Як ми від­ре­а­гу­ва­ли на вбив­ство ві­до­мо­го ро­сій­сько­го опо­зи­цій­но­го по­лі­ти­ка?

«Де­кіль­ка ти­жнів то­му ямав з ним роз­мо­ву, як бу­ду­ва­ти від­но­си­ни між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю, — за­явив Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО. — Та­ким чи­ном, як ми хо­ті­ли б їх ба­чи­ти. Бо­рис за­де­кла­ру­вав, що має опри­лю­дни­ти пе­ре­кон­ли­ві до­ка­зи уча­сті ро­сій­ських Зброй­них сил в Укра­ї­ні. Хтось ду­же цьо­го бо­яв­ся. Бо­рис не бо­яв­ся, ка­ти бо­я­ли­ся. Во­ни йо­го вби­ли. Нєм­цов був ве­ли­ким дру­гом Укра­ї­ни і ве­ли­ким па­трі­о­том Ро­сії, людиною, яка як міст пов’язу­ва­ла на­ші дер­жа­ви, ви­бу­до­ву­ва­ла ті сто­сун­ки між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю, які хо­ті­ли б ба­чи­ти укра­їн­ці. Пер­шо­го бе­ре­зня­він мав ви­хо­ди­ти на марш на чо­лі ба­га­то­ти­ся­чно­го мі­тин­гу, щоб про­де­мон­стру­ва­ти, що є ін­ша Ро­сія, яка лю­бить Укра­ї­ну, по­ва­жає пра­ва лю­ди­ни, дляя кої сво­бо­да — не пу­стий звук. І за­ра­ди сво­бо­ди і де­мо­кра­тії він був го­то­вий від­да­ти своє жи­т­тя».

«Па­трі­от Ро­сії і, во­дно­час, ве­ли­кий друг Укра­ї­ни. Та­ким був і са­ме та­ким за­ли­ши­тьсяв на­шій пам’яті Бо­рис Нєм­цов», — на­пи­сав в Твіт­тер прем’єр­мі­ністр Ар­се­нійЯЦЕ­НЮК .

«Спів­чу­т­тя­рі­дним та близь­ким Бо­ри­са Нєм­цо­ва. Я йо­го до­бре знав. Бо­рис був не­ор­ди­нар­ною, смі­ли­вою та від­вер­тою людиною. Та­ким він і за­ли­ши­тьсяв на­шій пам’яті. Ро­сі­яв­тра­ти­ла ще одну ви­да­тну осо­би­стість, яка від­мо­ви­лась жи­ти на ко­лі­нах», — ци­тує сло­ва се­кре­та­ря РНБО Олександра ТУР­ЧИ­НО­ВА.

«Ре­а­кці­я­укра­їн­ців — гро­мад­ських акти­ві­стів, жур­на­лі­стів, по­лі­ти­ків — бу­ла ду­же ре­зо­нан­сною та со­лі­дар­ною, — ко­мен­тує «Дню» по­лі­то­лог Во­ло­ди­мир ФЕ­СЕН­КО. — Ця­по­зи­ція про­де­мон­стру­ва­ла, що мо­ва йшла не про­сто про спів­чу­т­тя­жер­тві пу­тін­сько­го ре­жи­му, не про­сто про кри­ти­чну ре­а­кцію на те, що від­бу­ва­є­тьсяв Ро­сії, з якою ми зна­хо­ди­мось в ста­ні не­ого­ло­ше­ної вій­ни. Це щи­ра ре­а­кці­я­лю­дей на за­ги­бель ве­ли­ко­го дру­га Укра­ї­ни. На пре­ве­ли­кий жаль, це не пер­ша жер­тва цьо­го ре­жи­му та вну­трі­шньо­по­лі­ти­чної агре­сії Ро­сії. Тре­ба зга­да­ти й Ан­ну По­лі­тков­ську й ці­лу низ­ку ро­сій­ських жур­на­лі­стів, гро­мад­ських акти­ві­стів, по­лі­ти­ків. Фа­кти­чно, ми ви­яви­ли со­лі­дар­ність зі здо­ро­вою ча­сти­ною ро­сій­сько­го су­спіль­ства, про­ре­а­гу­вав­ши на смерть Бо­ри­са Нєм­цо­ва як на смерть сво­єї лю­ди­ни в пов­но­му по­зи­тив­но­му сен­сі цьо­го тер­мі­ну. Ду­маю, так са­мо ми б про­ре­а­гу­ва­ли, як­би від рук пу­тін­сько­го ре­жи­му за­ги­нув ві­до­мий укра­ї­нець».

«На жаль, ін­ко­ли, спо­сте­рі­га­ю­чи за ін­фор­му­ва­н­ням укра­їн­ських ка­на­лів про вбив­ство Бо­ри­са Нєм­цо­ва, ябу­ла про­сто вра­же­на. Чи­ма­ло ка­дрів та ко­мен­та­рів — про де­та­лі вбив­ства, — ко­мен­тує «Дню» ви­ко­нав­чий­ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ма­со­вої ін­фор­ма­ції Окса­на РО­МА­НЮК. — Це, зви­чай­но, ва­жли­во. Але шок від та­ких ві­део-сю­же­тів «за­смі­чу­вав» ін­фор­ма­цію про при­чи­ни вбив­ства, на­слід­ки ці­єї тра­ге­дії, зре­штою український кон­текст. Пи­та­н­ня­до жур­на­лі­стів — що во­ни хо­ті­ли по­ка­за­ти? Де­я­кі ка­на­ли на­ма­га­ли­ся­пі­дня ти те­му при­чин вбив­ства по­лі­ти­ка, зокре­ма, по­ві­дом­ля­ли про це ву­ста­ми екс­пер­тів, апе­лю­ва­ли до йо­го за­яв на під­трим­ку Укра­ї­ни. Але шо­ку­ю­чий ві­део­ряд від­во­лі­кав від сприйня­т­тя ау­ди­то­рі­єю су­ті про­бле­ми. Якщо го­во­ри­ти за­га­лом, то ме­ні бра­ку­ва­ло ана­лі­ти­чної яко­сті в сю­же­тах та за­га­лом гли­бо­кої оцін­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.