На що го­то­ва вла­да, щоб отри­ма­ти гро­ші від МВФ?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Учо­ра від­бу­ло­ся­по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня­пар­ла­мен­ту, на яко­му де­пу­та­ти роз­гля­ну­ли па­кет за­ко­но­про­е­ктів, прийня­т­тя яких до­зво­лить Укра­ї­ні отри­ма­ти чер­го­вий транш від МВФ. Йде­ться­про вне­се­н­ня­змін до Бю­дже­тно­го, По­да­тко­во­го і Ми­тно­го ко­де­ксів, а та­кож про­е­кти змін до за­ко­но­дав­ства про пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня. Усьо­го — сім за­ко­но­про­е­ктів, які вра­хо­ву­ють, як ствер­джу­ють пред­став­ни­ки укра­їн­ської вла­ди, всі по­ба­жа­н­ня­мі­жна­ро­дно­го кре­ди­то­ра.

Вар­то за­зна­чи­ти, що до­ку­мен­ти для роз­гля­ду пі­дго­ту­ва­ли до­сить швид­ко — про­тя­гом ви­хі­дних за­ко­но­про­е­кти роз­гля­ну­ли та до­о­пра­цю­ва­ли май­же в усіх не­об­хі­дних для­цьо­го ко­мі­те­тах. І тіль­ки в по­не­ді­лок де­пу­та­ти отри­ма­ли змо­гу обго­во­ри­ти на фра­кцій­них за­сі­да­н­нях за­про­по­но­ва­ні уря­дом змі­ни.

По­спіх про­ди­кто­ва­но тим, що вже 11 бе­ре­зня, як по­ві­дом­ля­ють в уря­ді,

І го­лов­не: на­скіль­ки це від­по­від­ає дер­жав­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни — у ко­мен­та­рях на­ро­дних де­пу­та­тів

від­бу­де­ться­за­сі­да­н­ня­ра­ди ди­ре­кто­рів МВФ, на яко­му і ви­рі­ши­ться, чи отри­має Укра­ї­на не­об­хі­дні гро­ші.

Як ві­до­мо, у п’ятни­цю Укра­ї­на під­пи­са­ла ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю із Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом. «Це є план змін, який мо­ні­то­рять на­ші за­хі­дні пар­тне­ри. Ми ви­ко­ну­ва­ли про­тя­гом 2014 ро­ку два та­ких ме­мо­ран­ду­ми. За пун­кта­ми ко­жна ре­фор­ма, якої по­тре­бу­ва­ла кра­ї­на, бу­ла ви­ко­на­на. Са­ме то­му МВФ роз­ши­рив про­гра­му з Укра­ї­ною на чо­ти­ри ро­ки. І нам за­раз вда­ло­ся­до­мо­ви­ти­сяз за­хі­дни­ми пар­тне­ра­ми про без­пре­це­ден­тний об­сяг фі­нан­со­вої під­трим­ки для кра­ї­ни, яка пе­ре­бу­ває у ста­ні вій­ни», — по­яснив Ар­се­ній Яце­нюк.

В уря­ді роз­ра­хо­ву­ють отри­ма­ти в пер­шо­му тран­ші до 60% від за­галь­но­го об­ся­гу мо­жли­во­го фі­нан­су­ва­н­ня. «На­ша по­зи­ція— щоб най­біль­шу мо­жли­ву су­му ми пер­шим тран­шем одер­жа­ли. За­га­лом за пер­ший рік ми мо­же­мо отри­ма­ти не більш 60% усі­єї су­ми, тоб­то між 10 і 11 мі­льяр­да­ми до­ла­рів», — за­яви­ла мі­ністр фі­нан­сів На­та­лі­я­Яре­сько.

За ці ко­шти вла­да хо­че «уни­кну­ти де­фол­ту» — ви­ко­на­н­ня­зов­ні­шніх до­мов­ле­но­стей і по­пов­не­н­ня­зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів НБУ. «За­галь­ний об­сяг про­гра­ми — 25 мі­льяр­дів до­ла­рів США, з них 17,5 мі­льяр­да до­ла­рів дасть МВФ. Гро­ші ви­да­ють ви­ня­тко­во для за­по­бі­га­н­ня де­фол­ту, для­ви­ко­на­н­ня­зов­ні­шніх до­мов­ле­но­стей і для­по­пов­не­н­ня­зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів НБУ. Ми бу­де­мо ро­би­ти все, що­би до бан­ків­ської си­сте­ми від­но­ви­ла­ся­до­ві­ра», — по­яснив Яце­нюк.

Утім, чи при­зве­де та­кий по­спіх і в прийнят­ті ва­жли­вих дер­жав­них рі­шень до по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів? Та й вза­га­лі, не вар­то за­бу­ва­ти про те, що МВФ — перш за все, фі­нан­со­ва ор­га­ні­за­ція. І основ­на її ме­та в Укра­ї­ні — не ли­ше до­по­мог­ти фі­нан­со­во, а й ство­ри­ти та­кі умо­ви для­без­пе­ре­шко­дно­го по­вер­не­н­ня­вкла­де­них ко­штів. І ще — ме­ха­ні­зми, які при цьо­му ви­ко­ри­сто­ву­ють екс­пер­ти Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду, усю­ди більш менш стан­дар­ті, утім си­ту­а­ці­яв Укра­ї­ні сьо­го­дні да­ле­ко не стан­дар­тна.

На що і чо­му го­то­ва пі­ти укра­їн­ська вла­да, щоб отри­ма­ти гро­ші від МВФ, та чи від­по­від­ає це на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам Укра­ї­ни? Від­по­віді — читайте ниж­че в ко­мен­та­рях «Дню» на­ро­дних де­пу­та­тів.

«НАС ПО­ЗБАВ­ЛЯ­ЮТЬ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ БУ­ТИ ПАР­ЛА­МЕН­ТА­РЯ­МИ»

Ігор ЛУ­ЦЕН­КО, на­ро­дний де­пу­тат, «Ба­тьків­щи­на», член ко­мі­те­ту з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції:

— На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, ли­ше в не­ді­лю цей па­кет за­ко­но­про­е­ктів на­ді­йшов у ко­мі­те­ти на опра­цю­ва­н­ня. В на­шо­му ко­мі­те­ті жо­ден із цих за­ко­нів не роз­гля­дав­ся. То­му я не ба­чу, яким чи­ном мо­жна го­ло­су­ва­ти за ці за­ко­но­про­е­кти. В уря­ду бу­ло два мі­ся­ці для то­го, щоб ви­пра­ви­ти всі по­мил­ки, які, як їм зда­ва­ло­ся, бу­ли допу­ще­ні на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку. Для чо­го зно­ву та­кий ра­пто­вий по­спіх — ме­ні не­зро­зумі­ло.

По фра­кції у нас по­зи­ція та­ка: за пен­сій­ні ре­фор­ми, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, біль­шість го­ло­су­ва­ти не го­то­ва. Це, ма­буть, най­більш кон­флі­ктне пи­та­н­ня.

Те, що за­раз від­бу­ва­є­ться, — нас по­збав­ля­ють мо­жли­во­сті бу­ти пар­ла­мен­та­ря­ми. Вчо­ра тіль­ки на­ді­йшли до­ку­мен­ти в ко­мі­те­ти, а сьо­го­дні вже по­трі­бно го­ло­су­ва­ти.

« ...МИ СА­МІ ТАК ДО­ВЕ­ДЕ­МО УКРА­Ї­НУ ДО ДЕ­ФОЛ­ТУ»

Ві­ктор ЧУ­МАК, на­ро­дний де­пу­тат, «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»:

— Я ро­зу­мію, що кра­ї­на — у скла­дно­му ста­но­ви­щі й по­тре­бує сер­йо­зних за­со­бів для лі­ку­ва­н­ня, в то­му чи­слі — й еко­но­мі­ка. І в цьо­му па­ке­ті за­ко­но­про­е­ктів йде­ться про за­тя­гу­ва­н­ня по­ясів — збіль­ше­н­ня та­ри­фів, змен­ше­н­ня де­фі­ци­ту Пен­сій­но­го фон­ду то­що. Але, на мій по­гляд, ра­зом із та­ки­ми за­ко­на­ми по­трі­бно ухва­лю­ва­ти до­ку­мен­ти, які да­ють бі­зне­су мо­жли­вість пра­цю­ва­ти.

Якщо ми бу­де­мо змен­шу­ва­ти жит­тє­вий рі­вень гро­ма­дян, — це при­зве­де до ста­гна­ції в еко­но­мі­ці. Зни­же­н­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня по­гро­жує зни­же­н­ням спо­жив­чо­го по­пи­ту. А це, в свою чер­гу, при­зво­дить до ско­ро­че­н­ня ви­ро­бни­цтва то­що. То­му, якщо ми не бу­де­мо при­йма­ти жо­дних змін у по­да­тко­вій по­лі­ти­ці що­до бі­зне­су чи де­ре­гу­ля­ції, ми са­мі так до­ве­де­мо Укра­ї­ну до де­фол­ту. У нас за два остан­ні мі­ся­ці жо­дна ком­па­нія ма­ло­го чи се­ре­дньо­го бі­зне­су не отри­ма­ла кре­ди­тів. У нас кре­ди­ту­ють сьо­го­дні тіль­ки ве­ли­ких сіль­го­спви­ро­бни­ків та ре­фі­нан­су­ють бан­ки. А без де­ше­вих кре­ди­тів жо­ден бі­знес не бу­де пра­цю­ва­ти.

Я хо­чу по­чу­ти від уря­ду аль­тер­на­ти­ву. На­при­клад, сьо­го­дні про­по­ну­є­ться за­кон, який ска­со­вує пен­сії для чо­ти­рьох ка­те­го­рій спе­цпен­сіо­не­рів, які одно­ча­сно пра­цю­ють і отри­му­ють пен­сію. Це — на­ро­дні де­пу­та­ти (їх сьо­го­дні в Ра­ді пра­цює близь­ко 20 осіб), про­ку­ро­ри (біль­ше ти­ся­чі), суд­ді і держ­слу­жбов­ці. Та­ка нор­ма змен­шить на­ван­та­же­н­ня на Пен­сій­ний фонд при­бли­зно на 240 міль­йо­нів гри­вень. Але ж у нас вза­га­лі 18 спе­цка­те­го­рій пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів. І весь фонд скла­дає по­над 5 мі­льяр­дів гри­вень. І як на­пов­ню­ва­ти ін­шу ча­сти­ну Пен­сій­но­го фон­ду, ко­ли бі­знес не пра­цює? По-мо­є­му, уряд десь не там шу­кає гро­ші.

Ті ме­ха­ні­зми, які про­по­ну­ють сьо­го­дні, — це теж шлях. Але я хо­чу ба­чи­ти ме­ха­ні­зми, які б за­пу­ска­ли ре­аль­ні змі­ни в еко­но­мі­ці, бу­ли більш со­ці­аль­но орі­єн­то­ва­ні. Бо то­го, що про­по­нує уряд сьо­го­дні, — не­до­ста­тньо!

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ГО­ЛО­ВА НБУ ВА­ЛЕ­РІЯ ГОН­ТА­РЕ­ВА (НА ФОТО — ПРА­ВО­РУЧ) У ВЧО­РА­ШНЬО­МУ ІН­ТЕРВ’Ю ПОР­ТА­ЛУ «УКРА­ЇН­СЬКА ПРАВ­ДА»: «ГА­ДАЮ, ЖО­ДНА ЛЮ­ДИ­НА З ТИХ, ХТО СЬО­ГО­ДНІ ПРИ ВЛА­ДІ, НЕ ПО­ГО­ДИ­ЛА­СЯ Б ПЕ­РЕ­БУ­ВА­ТИ ХОЧ НА ОДНІЙ ПО­СА­ДІ, ЯК­БИ ЗНА­ЛА ПРО УСІ МАЙ­БУ­ТНІ ПРО­БЛЕ­МИ. ЖО­ДНА ПО­ЛІ­ТИ­ЧНА ЕЛІ­ТА НЕ ПЕ­РЕ­ЖИ­ВА­ЛА НІ­ЧО­ГО СХО­ЖО­ГО...»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.