«Бі­знес біль­ше не мо­же че­ка­ти на ефе­ктив­ні ре­фор­ми»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ко­ру­пцій­ні схе­ми за­ли­ши­ли­ся та­ки­ми ж, як і за по­пе­ре­дньо­го «ре­жи­му», — екс­пер­ти

Мін­фін зма­га­є­тьсяв тем­пах втра­ти сво­го ав­то­ри­те­ту в укра­їн­ців із Нац­бан­ком, хо­ча остан­ній у цьо­му на­ра­зі без­пе­ре­чний лі­дер. Ке­рів­ни­цтву фі­скаль­ної слу­жби вза­га­лі по­ка­за­ли чер­во­ну кар­тку і ви­ве­ли з гри. Про­те ві­дом­ство На­та­лії Яре­сько на­ма­га­є­ться­бу­ти по­пе­ре­ду в сфе­рі яв­но « ма­ні­лов­ських » пе­ред­ба­чень. « Ми че­ка­є­мо че­рез те, що бу­ло прийня­то на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку за­кон, який сто­су­вав­ся ле­га­лі­за­ції фон­ду за­ро­бі­тної пла­тні ( шля­хом зни­же­н­ня­ста­вок єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску. — Авт.), що цьо­го ро­ку 11 мі­льяр­дів гри­вень бу­де ле­га­лі­зо­ва­но фон­ду за­ро­бі­тної пла­тні — це май­же до 10% від мо­жли­вої ті­ньо­вої зар­пла­тні», — до­сить не­згра­бно обна­ді­ю­вав ми­ну­ло­го ти­жня­на­ро­дних де­пу­та­тів за­сту­пник мі­ні­стра фі­нан­сів Во­ло­ди­мир Ма­твій­чук. Пи­та­н­ня: чи був він сам упев­не­ний, що цю обі­цян­ку бу­де ви­ко­на­но, чи сві­до­мо « ві­шав ло­кши­ну » на ву­ха на­ро­дним обран­цям?

Тим ча­сом для­укра­їн­сько­го бі­зне­су тут не­має жо­дних пи­тань. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Спіл­ки під­при­єм­ців ма­лих, се­ре­дніх і при­ва­ти­зо­ва­них під­при­ємств Укра­ї­ни В’ яче­слав Би­ко­вець на­зи­ває обі­ця­не за­ко­ном зни­же­н­ня­ЄСВ « миль­ною буль­ба­шкою». І за­зна­чає, що ве­ли­че­зна біль­шість під­при­ємств не змо­же змен­ши­ти свій ЄСВ, як це пе­ред­ба­че­но за­ко­ном. Він за­зна­чає, що в кра­ї­ні, нав­па­ки, йде не ле­га­лі­за­ція, а подаль­ша ті­ні­за­ція бі­зне­су. Оскіль­ки, за йо­го сло­ва­ми, ши­ро­ко роз­ре­кла­мо­ва­ні ре­фор­ми не да­ли по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів. Не ста­ють ре­аль­ні­стю, за йо­го сло­ва­ми, й обі­цян­ки де­ре­гу­ля­ції.

Ек­сперт за­зна­чає, що ма­лий і се­ре­дній бі­знес біль­ше не мо­жуть че­ка­ти на ефе­ктив­ні ре­фор­ми. Ба­га­то хто го­то­вий пе­ре­ве­сти свій бі­знес з Укра­ї­ни до ін­ших кра­їн. А якщо він сьо­го­дні ще якось ви­жи­ває, то ви­клю­чно зав­дя­ки мо­ра­то­рі­є­ві на пе­ре­вір­ки. Та все ж Би­ко­вець упев­не­ний, що бі­знес змо­же зму­си­ти вла­ду при­слу­ха­ти­ся­до йо­го го­ло­су. Під­при­єм­ця­на­ди­хає, що бі­знес сьо­го­дні мо­же спер­ти­ся­на здо­ро­ві си­ли в укра­їн­ській ВР. Зокре­ма, у спів­пра­ці з ним за­ці­кав­ле­ний про­філь­ний пар­ла­мент­ський ко­мі­тет, де вже зна­йшов схва­ле­н­ня за­ко­но­про­ект про дер­жав­ну під­трим­ку ма­ло­го та се­ре­дньо­го під­при­єм­ни­цтва.

Ві­це- пре­зи­дент УСПП Юлія Дра­го­воз щой­но по­вер­ну­ла­сяз по­їзд­ки на За­хі­дну Укра­ї­ну. Її вра­же­н­ня­про те, як ви­жи­ває там ма­лий, се­ре­дній, та й ве­ли­кий бі­знес, гні­тю­чі. Всі про­ха­ють по­ра­ди: як бу­ти, як ря­ту­ва­ти під­при­єм­ства та їхні ко­ле­кти­ви. Во­на на­га­дує про усу­не­н­няз по­стів ке­рів­ни­ків Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби і за­пи­тує, хто не­сти­ме від­по­від­аль­ність за фі­нан­со­ву та по­да­тко­ву по­лі­ти­ку, яка, як і за ко­ли­шньо­го уря­ду, ве­ла­ся в не­про­зо­рій фор­мі та на шко­ду ві­тчи­зня­но­му бі­зне­со­ві. Во­на та­кож за­пи­тує у прем’ єра, чи го­то­вий він осо­би­сто від­по­від­а­ти за те, що всі до­ку­мен­ти уря­ду при­йма­ю­ться­не­про­зо­ро, без кон­суль­та­цій з екс­пер­тним спів­то­ва­ри­ством. Дра­го­воз роз­по­від­ає, що прем’єр про­сто- та­ки ди­ву­вав­ся, на­ві­що по­трі­бні екс­пер­ти, якщо « у нас та­кі ква­лі­фі­ко­ва­ні за­ко­но­про­е­кти». Ми­ну­ло зов­сім не­ба­га­то ча­су і ста­ло зро­зумі­ло, що за­ко­ни, прийня­ті 28 гру­дня, ве­дуть, за сло­ва­ми Дра­го­воз, « до пов­но­го обва­лу укра­їн­ської еко­но­мі­ки».

Во­на роз­по­від­ає, що на сьо­го­дні По­да­тко­вий ко­декс ре­а­лі­зу­є­ться­пе­ре­ва­жно в ру­чно­му ре­жи­мі, для­чо­го ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ли­сти ке­рів­ни­цтва ФСУ, які частенько су­пе­ре­чать один одно­му. «І як пра­цю­ва­ти пла­тни­кам, щоб не під­да­ва­ти­ся­по­да­тко­вим сан­кці­ям?», — за­пи­тує Ю. Дра­го­воз. Осо­бли­во обу­рює її ме­то­ди­ка прийня­т­тя до­да­тко­во­го ім­порт­но­го збо­ру, який за­про­ва­ди­ли, ого­ло­сив­ши про за­кін­че­н­ня­про­це­ду­ри кон­суль­та­цій з ЄС, не по­ці­ка­вив­шись дум­кою ві­тчи­зня­но­го бі­зне­су. Пи­та­н­ням № 1 до уря­ду ек­сперт на­зи­ває йо­го не­ба­жа­н­ня­ба­чи­ти про­бле­ми бі­зне­су, втра­ту кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю фі­скаль­них ор­га­нів, збе­ре­же­н­ня всіх ко­ру­пцій­них схем, які ді­ста­ли­ся­від ми­ну­ло­го ре­жи­му.

Бі­знес, на дум­ку Дра­го­воз, зни­щу­є­ться­за­про­ва­дже­ни­ми уря­дом ПДВ-ра­хун­ка­ми, то­ді як ро­зре­кла­мо­ва­на еле­ктрон­на зві­тність пра­кти­чно не пра­цює. Сьо­го­дні бі­знес, за її сло­ва­ми, вже й не знає, чо­го йо­му че­ка­ти від уря­ду. « Вну­трі­шні ін­ве­сто­ри ті­ка­ють, — го­во­рить во­на, — вла­сни­ків не сти­му­лю­ють, а пра­кти­чно ви­га­ня­ють до ін­ших кра­їн.

« До­ки тов­стий сху­дне, ху­дий...», — цю при­каз­ку ви­ко­ри­сто­вує для­ха­ра­кте­ри­сти­ки си­ту­а­ції з ма­лим бі­зне­сом у сто­ли­ці го­ло­ва гро­мад­ської спіл­ки «Асо­ці­а­ці­я­вла­сни­ків ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су м. Ки­є­ва » Ру­слан Со­боль. За йо­го сло­ва­ми, з по­ча­тку цьо­го ро­ку в сто­ли­ці за­кри­ло­ся20% під­при­ємств. Ін­ші зби­ра­ю­ться­ви­во­ди­ти їх до ін­ших кра­їн або за­мо­ро­зи­ли ро­бо­ту і че­ка­ють на кра­щі ча­си. Ек­сперт вва­жає, що по­лі­ти­ка вла­ди орі­єн­то­ва­на « на ви­ни­щу­ва­н­ня­ма­ло­го бі­зне­су » . За йо­го сло­ва­ми, її прин­цип та­кий: ви пла­ти­те всі податки, а ми ко­лись по­ду­ма­є­мо, як зро­би­ти, щоб ви мо­гли ви­жи­ва­ти... «Йдіть!» — за­кли­кає під­при­є­мець уря­дов­ців, не­спро­мо­жних вни­кну­ти в про­бле­ми бі­зне­су, і за­зна­чає, що між на­ро­дом і уря­дом « зно­ву утво­ри­ла­ся прір­ва, і не­має на­віть міс­тка дляв­за­є­мо­ро­зу­мі­н­ня».

Со­боль ба­чить ви­хід для­Укра­ї­ни в то­му, щоб пе­ре­тво­ри­ти її на віль­ну еко­но­мі­чну зо­ну з ли­ше одним по­да­тком для­бі­зне­су — на при­бу­ток. Він на­рі­кає на те, що уря­дов­ці жо­дних по­рад не слу­ха­ють і ли­ше від­ма­ху­ю­ться. Про­те, ра­дить ство­ри­ти в кра­ї­ні спе­ці­аль­ний ор­ган, який міг би ста­ти своє­рі­дним ко­му­ні­ка­то­ром ро­зу­мі­н­ня­між уря­дом і су­спіль­ством, до­зво­лив би бі­зне­со­ві до­мов­ля­ти­сяз уря­дом, про­по­нує на 3—5 ро­ків звіль­ни­ти бі­знес від усі­ля­ких пе­ре­ві­рок, і то­ді дер­жа­ві мо­жна бу­ло б га­ран­ту­ва­ти якусь по­стій­ну кіль­кість ро­бо­чих місць у цій сфе­рі. Якщо цьо­го не зро­би­ти, то, на дум­ку під­при­єм­ця, « в кра­ї­ні бу­де со­ці­аль­ний ви­бух».

Не схва­лює тих бі­зне­сме­нів, які за­кри­ва­ють свій бі­знес і ті­ка­ють із кра­ї­ни, го­лов­ний ек­сперт гру­пи «По­да­тко­ва ре­фор­ма» «Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм» Іл­ля­Не­схо­дов­ський. Він вва­жає, що на­справ­ді це слаб­кі бі­зне­сме­ни, і, мо­жли­во, кра­ї­ні во­ни й не по­трі­бні. Він за­кли­кає бі­знес від­сто­ю­ва­ти свої пра­ва. Во­дно­час ек­сперт ствер­джує, що по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня­на бі­знес в Укра­ї­ні не­на­ба­га­то біль­ше, аніж у ін­ших кра­ї­нах. « На­ша про­бле­ма в ко­ру­пції», — го­во­рить ек­сперт, і на під­твер­дже­н­ня­на­во­дить факт, ко­ли уря­дов­ці в одно­му з укра­їн­ських міст ви­га­да­ли по­да­ток для­бі­зне­су на до­що­ву во­ду, яка сті­кає з да­хів бу­дин­ків, в яких роз­мі­ще­но їхні під­при­єм­ства. « Ви ду­ма­є­те, но­вий ім­порт­ний збір хтось пла­ти­ти­ме?», — за­пи­тує Несходовський і за­зна­чає, що на­ші кор­до­ни фа­кти­чно від­кри­ті для­кон­тра­бан­ди, для­сі­рих і чор­них схем. «Не­на­че Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті й не бу­ло » , — під­кре­слює він. «Прем’єр за рік про­ки­нув­сяі про­сить бі­знес під­ка­за­ти йо­му, хто і де ре­а­лі­зує ці схе­ми, — го­во­рить ек­сперт і до­дає: — Так він же і сам все пре­кра­сно знає. І всі це зна­ють, ко­му по­трі­бно. До чо­го ці актор­ські ігри?»

Несходовський про­по­нує, щоб фі­скаль­ні слу­жби кра­ї­ни ке­ру­ва­ла­ся­но­вою іде­о­ло­гі­єю, де го­лов­не — від­по­від­аль­ність за зайня­тість у кра­ї­ні. По­да­тків­ці, на йо­го дум­ку, по­вин­ні від­по­від­а­ти, якщо в їхньо­му ре­гіо­ні або на­се­ле­но­му пун­кті за­кри­ва­є­ться­бі­знес. На йо­го дум­ку, за­раз це тра­пля­є­ться­го­лов­ним чи­ном то­му, що во­ни зо­рі­єн­то­ва­ні не на зайня­тість, а ви­клю­чно на на­пов­не­н­ня бю­дже­ту, на­пов­не­н­ня­будь-я ким шля­хом, прав­дою й неправдою. Во­ни ли­шень че­ка­ють мо­жли­во­сті на­ра­ху­ва­ти штра­фні сан­кції. То­му Несходовський на­по­ля­гає на то­му, щоб за­про­ва­ди­ти ма­те­рі­аль­ну від­по­від­аль­ність уря­дов­ців (не з бю­дже­ту, а з вла­сної ки­ше­ні) пе­ред під­при­єм­ця­ми. Вла­да, на йо­го дум­ку, має ди­ви­ти­ся­на бі­знес, як на го­ду­валь­ни­ка. А оскіль­ки во­на цьо­го не ро­бить, а тіль­ки й ду­має, у ко­го б це зна­йти гро­ші, то еко­но­мі­ка па­дає. «За­будь­те про та­кий під­хід, — за­кли­кає вла­ду акти­віст, — іна­кше втра­ти­те кра­ї­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.