На­фто­га­зу до­зво­лять про­да­ва­ти бор­ги і... «не ре­фор­му­ва­тись»

Екс­пер­ти оці­ни­ли уря­до­вий ва­рі­ант ста­бі­лі­за­ції фі­нан­со­во­го ста­ну клю­чо­го грав­ця га­зо­во­го рин­ку Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Мі­жна­ро­дний ва­лю­тний фонд за­про­по­ну­вав «На­фто­га­зу» про­да­ти бор­ги йо­го клі­єн­там на ау­кціо­ні. Про це на за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань ПЕК по­ві­до­мив за­сту­пник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Ігор Ді­ден­ко, ін­фор­мує РБК-Укра­ї­на. «МВФ ба­чить за на­ле­жне пе­ре­йти до си­сте­ми ау­кціон­но­го про­да­жу цих бор­гів», — ска­зав він, пред­став­ля­ю­чи про­ект за­ко­ну «Про вне­се­н­ня­змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до ста­бі­лі­за­ції фі­нан­со­во­го ста­ну НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни».

Він за­зна­чив, що за­галь­на за­бор­го­ва­ність пе­ред НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» ста­но­вить 34 млрд грн. «Се­ред бор­жни­ків НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» і до­чір­ньої ком­па­нії НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» є май­же всі під­при­єм­ства ПЕК. Та­кож ве­ли­че­зні бор­ги ма­ють хі­мі­ки», — за­зна­чив він.

На­га­да­є­мо, дер­жа­ва ми­ну­ло­го ро­ку ви­тра­ти­ла 110 млрд гри­вень на під­трим- ку «На­фто­га­зу», цьо­го ро­ку за­пла­но­ва­но на­да­н­ня­ком­па­нії з бю­дже­ту близь­ко 30 мі­льяр­дів гри­вень.

Ми­ну­ло­го ти­жня­у­ря д вніс на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди за­ко­но­про­ект №2214 «Про вне­се­н­ня­змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до ста­бі­лі­за­ції фі­нан­со­во­го ста­ну «На­фто­га­зу Укра­ї­ни». Тож екс­пер­ти вже ма­ли змо­гу озна­йо­ми­ти­ся з «но­во­вве­де­н­ня­ми», які пе­ред­ба­чає цей до­ку­мент і на­віть да­ти оцін­ку. Во­на да­ле­ко не та­ка одно­зна­чна, як у мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Іго­ря­Ді­ден­ка. Да­лі — пря­мою мо­вою.

КОМЕНТАР

Юрій КО­РОЛЬ­ЧУК, член спо­сте­ре­жної ра­ди Ін­сти­ту­ту енер­ге­ти­чних стра­те­гій:

— Бо­роть­ба з бор­га­ми справ­ді є кри­ти­чно не­об­хі­дним кро­ком для«На­фто­га­зу». Ста­ном на по­ча­ток 2015 ро­ку за­бор­го­ва­ність спо­жи­ва­чів пе­ред «На­фто­га­зом » за при­ро­дний газ ста­но­ви­ла 29,6 млрд грн. Із них під­при­єм­ства те­пло­ко­мун­енер­го за­бор­гу­ва­ли 16,1 млрд грн, а під­при­єм­ства про­ми­сло­во­го та енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксів — 11,2 млрд грн.

Во­дно­час ана­ліз за­ко­но­про­е­кту №2214 свід­чить, що за кра­си­ви­ми сло­ва­ми і га­сла­ми при­хо­ву­є­ться­ци­ні­чний роз­ра­ху­нок за­ці­кав­ле­них бі­знес-груп, які ни­ні ото­чу­ють вла­ду.

За­ко­но­про­ект №2214 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до ста­бі­лі­за­ції фі­нан­со­во­го ста­ну «На­фто­га­зу Укра­ї­ни» пе­ред­ба­чає вне­се­н­ня­змін до за­ко­ну «Про за­са­ди фун­кціо­ну­ва­н­ня­рин­ку при­ро­дно­го га­зу».

Вла­сне, уряд про­по­нує до­пов­ни­ти ста­т­тю 18 ча­сти­ною два­над­цять що­до мо­жли­во­сті про­да­жу на ко­ристь тре­тіх осіб пра­ва ви­мо­ги що­до за­бор­го­ва­но­сті спо­жи­ва­чів при­ро­дно­го га­зу пе­ред «На­фто­га­зом» та її до­чір­нім під­при­єм­ством. Іна­кше ка­жу­чи, «На­фто­газ» про­да­ва­ти­ме бор­ги.

Про­те, це не при­зве­де до по­лі­пше­н­ня фі­нан­со­во­го ста­ну ком­па­ній. Нав­па­ки, ли­ше по­зба­вить їх до 70% дже­рел над­хо­джень ко­штів та ста­не під­ста­вою для­здій­сне­н­ня­по­кри­т­тяв­тра­че­ної ви­го­ди (до 11 млрд грн) за ра­ху­нок ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни.

Але біль­шою про­бле­мою є те, що мо­жли­вість про­да­жу пра­ва ви­мо­ги тре­тім осо­бам із дис­кон­том до 70% ав­то­ма­ти­чно під­ви­щує ри­зик ко­ру­пцій­ної скла­до­вої як з бо­ку «На­фто­га­зу» та її до­чір­ньо­го під­при­єм­ства, так і з бо­ку під­при­ємств те­пло­ко­мун­енер­го.

За­крі­пле­на на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні мо­жли­вість про­да­ва­ти де­бі­тор­ську за­бор­го­ва­ність із дис­кон­том до 70% є най­силь­ні­шим сти­му­лом для­ке­рів­ни­цтва «На­фто­га­зу» та її до­чір­ньо­го під­при­єм­ства в ро­бо­ті, спря­мо­ва­ній на пе­ре­да­чу «дру­жнім стру­кту­рам» най­більш лі­кві­дної де­бі­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті «На­фто­га­зу».

Як ре­зуль­тат ми ста­не­мо свід­ка­ми «рей­дер­ських» за­хо­плень під­при­ємств та не­за­кон­но­го ти­ску на фі­зи­чних осіб.

Все це нав­па­ки не поліпшить фі­нан­со­вий стан «На­фто­га­зу», а ство­рить но­ву ко­ру­пцій­ну го­дів­ни­чку в енер­ге­ти­чній га­лу­зі. От­же — при­зве­де до по­си­ле­н­ня­кри­зо­во­го ста­ну «На­фто­га­зу», йо­го до­чір­ніх під­при­ємств та під­при­ємств те­пло­ко­мун­енер­го.

ЮРІЙ КО­РОЛЬ­ЧУК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.