Чо­му до­рож­ча­ють укра­їн­ські про­до­воль­чі то­ва­ри?

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Аграр­не мі­ні­стер­ство ба­чить озна­ки змо­ви, а ви­ро­бни­ки за­кли­ка­ють зу­пи­ни­ти па­ді­н­ня

ВУкра­ї­ні до­рож­ча­ють про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня. Цу­кор, му­ка, кру­пи, олі­яз ко­жним днем тіль­ки до­да­ють у вар­то­сті. Ці­ни по­пов­зли до го­ри, ко­ли укра­їн­ці по­ча­ли «змі­та­ти» з при­лав­ків про­ду­кти, що­би за­стра­ху­ва­ти свої га­ман­ці від де­валь­ва­ції грив­ні. Від­так за кіль­ка днів, на­при­клад, кі­ло­грам цукру ко­шту­вав вже не 9 гри­вень, а 14. В де­яких сто­ли­чних су­пер­мар­ке­тах на­віть за­про­ва­ди­ли обме­же­н­ня на про­даж так зва­них со­ці­аль­но чу­тли­вих про­ду­ктів.

При­чи­ни зро­ста­н­ня­цін чи­нов­ни­ки та уча­сни­ки рин­ку на­зи­ва­ють рі­зні.

«Не­до­ста­чі про­до­воль­ства в Укра­ї­ні не­має. За­па­си зер­на, цукру і круп, ін­ших про­ду­ктів більш ніж до­ста­тні. В нинішній си­ту­а­ції вин­ні пев­ні осо­би, які пра­гнуть отри­ма­ти над­при­бу­тки. Сьо­го­дні бу­де розширене за­сі­да­н­ня­у­ря ду, і япі­дні­му це пи­та­н­ня, зокре­ма в ді­а­ло­зі з Мі­н­еко­но­мі­ки, щоб Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет зайняв­ся роз­слі­ду­ва­н­ням», — го­во­рить, на­тя­ка­ю­чи на ва­рі­ант змо­ви, мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Оле­ксій Павленко.

Бе­зу­мов­но, тре­ба пе­ре­ві­ри­ти роз­дрі­бні ме­ре­жі, тор­гів­лю і по­се­ре­дни- ків на пре­дмет мар­жі, по­го­джу­є­ться з мі­ні­стром пре­зи­дент Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції (УАК), на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, го­ло­ва Аграр­но­го об’єд­на­н­няу ВРУ Ле­о­нід Ко­за­чен­ко. «Якщо є зло­вжи­ва­н­ня, то тре­ба по­ка­ра­ти. За­раз не­об­хі­дно ду­же й ду­же при­скі­пли­во під­хо­ди­ти до цьо­го», — по­яснив він. Втім, го­лов­ну при­чи­ну зро­ста­н­ня­цін Ко­за­чен­ко ба­чить в різ­кій де­валь­ва­ції грив­ні. «Все, що ви­ро­бля­є­ться із за­сто­су­ва­н­ням ім­порт­ної си­ро­ви­ни чи яко­гось ре­сур­су, до­рож­чає. А вже ви­ро­бле­на про­ду­кці­я­стає за­ру­чни­цею си­ту­а­ції», — ка­же він. Якщо взя­ти, на­при­клад, гре­чку, про­дов­жує де­пу­тат, то її ви­ро­бник зму­ше­ний під­ні­ма­ти за­ку­пі­вель­ну ці­ну, бо ве­сною не ма­ти­ме за що сі­я­ти.

«Це не кар­тель­на змо­ва, а ре­зуль­тат па­ні­ки на­се­ле­н­ня, яка пі­ді­грі­ва­є­ться­па­ді­н­ня м ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті», — на­то­мість переконує в роз­мо­ві з «Днем» го­ло­ва Аграр­ної пар­тії Укра­ї­ни Ві­та­лій Ско­цик. «Якщо по­ди­ви­мо­ся­на ста­ти­сти­ку, то під­став для­де­фі­ци­ту хар­чів в Укра­ї­ні не­має. Ми дій­сно ви­ро­бля­є­мо до­ста­тньо про­ду­кції. І го­лов­на про­бле­ма — ку­пі­вель­на спро­мо­жність на­се­ле­н­ня: за остан­ній мі­сяць се­ре­дня за­ро­бі­тна пла­та впа­ла на 500 гри­вень», — по­яснює він «Дню». Хо­ча в окре­мих ре­гіо­нах мо­жуть ви­ни­ка­ти про­бле­ми з не­ста­чею за­па­сів. «Не­що­дав­но зу­стрі­чав­сяз одним із най­біль- ших ви­ро­бни­ків хлі­ба, і він ка­же, що про­до­воль­чої пше­ни­ці на те­ри­то­рії Хмель­ни­цької та Тер­но­піль­ської обла­стей за­ли­ши­ло­ся­на 1,5 мі­ся­ця», — до­дає він.

На дум­ку опи­та­них екс­пер­тів, подаль­ше зро­ста­н­ня­цін на про­до­воль­ство ціл­ком і пов­ні­стю за­ле­жить від НБУ й уря­ду, в ру­ках яких — до­ля грив­ні. Якщо во­на де­валь­вує вдві­чі, про­гно­зує Ле­о­нід Ко­за­чен­ко, то ці­ни ви­ро­стуть на 10%. «Якщо курс бу­де ста­біль­ним, то по­до­рож­ча­н­ня­п­одаль­шо­го не бу­де», — під­су­мо­вує він.

А от «га­лу­зе­вий» мі­ністр ви­сло­вив­ся­о­дно­зна­чно. По­до­рож­ча­н­ня­не­ми­ну­че, пе­ре­ко­на­ний Павленко, бо со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва всіх ви­дів про­ду­кції зро­стає. «Мо­жли­ве по­ета­пне по­до­рож­ча­н­ня, то­му що всі ми ба­чи­мо по­лі­ти­ку Нац­бан­ку, Адмі­ні­стра­ції (Пре­зи­ден­та. — Авт.), яка на­ра­зі ви­ни­кла че­рез курс грив­ні. Але спо­ді­ва­є­мо­сяі ві­ри­мо, і зна­є­мо, що за на­яв­но­сті ко­штів Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду (а ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що пер­ший транш бу­де вже в пер­ші ти­жні бе­ре­зня) з’яви­ться мо­жли­вість ста­бі­лі­зу­ва­ти ва­лю­тно-фі­нан­со­ву си­сте­му, а та­кож ре­фі­нан­су­ва­ти ре­зер­ви та ста­бі­лі­зу­ва­ти бан­ків­ську си­сте­му», — за­явив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Оле­ксій Павленко. Ні­якої па­ні­ки що­до про­ду­кто­вої без­пе­ки не має бу­ти, за­пев­няє мі­ністр.

Втім у агра­рі­їв свої від­чу­т­тя, які по­си­лює без­гро­шів’яна пе­ре­до­дні по­сів­ної. З но­во­го ро­ку єди­ний по­да­ток для­сіль­сько­го­спод ар­ських під­при­ємств зріс у 21 раз — до 2 мі­льяр­дів гри­вень, став­ка орен­дної пла­ти за сіль­сько­го­спо­дар­ські зем­лі — на 25%, роз­по­від­ає про сьо­го­дні­шні ре­а­лії ви­ро­бни­ків агро­про­ду­кції пре­зи­дент асо­ці­а­ції «Український клуб аграр­но­го бі­зне­су» (УКАБ) Алекс Ліс­сі­тса. До­дай­те не­від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ під час екс­пор­ту зер­но­вих та олій­них куль­тур, ка­же він, і на ви­хо­ді бу­де змен­ше­н­ня­ва­ло­во­го збо­ру вро­жаю на 30,3% та втра­та 2,8 мі­льяр­да до­ла­рів. А по­пе­ре­ду по­сів­на кам­па­нія, а біль­шість ре­сур­сів для неї — ім­порт­ні... То­му або шу­кай­те гро­ші на кре­ди­ти для­а­гра­рі­їв, або го­туй­те­ся­до по­до­рож­ча­н­ня, ка­жуть екс­пер­ти.

Не­ста­ча фі­нан­сів в агро­се­кто­рі, за оцін­ка­ми Оле­ксі­я­Пав­лен­ка, — 11 мі­льяр­дів гри­вень, то­ді як бан­ків­ські за­па­си ста­нов­лять май­же 60 мі­льяр­дів гри­вень. При цьо­му фі­нан­си­сти про­сять не мен­ше 30% рі­чних за свої кре­ди­ти. Який агро­бі­знес змо­же під­ня­ти та­кі став­ки? Дер­жа­ва обіцяє по­спри­я­ти. У за­про­по­но­ва­них змі­нах до бю­дже­ту на 2015 рік пе­ред­ба­че­но 300 міль­йо­нів гри­вень на ком­пен­са­цію кре­ди­тних ста­вок. Зви­чай­но, це не ви­рі­шить про­бле­ми. Але, при­найм­ні, змо­же стри­ма­ти зро­ста­н­ня­скла­до­вих для­по­сів­ної на пев­ний час.

«Укра­ї­на — єди­на у сві­ті дер­жа­ва, де май­же тре­ти­на ва­ло­вої вар­то­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції від­би­ра­є­ться­на «до­нор­ський вне­сок» су­спіль­ству. При цьо­му са­мі се­ля­ни ма­ють най­гір­ше со­ці­аль­не за­без­пе­че­н­ня­та най­ко­ро­тшу три­ва­лість жи­т­тя. Си­ту­а­цію по­трі­бно не­гай­но змі­ню­ва­ти на кра­ще, бо в ін­шо­му ра­зі се­ла не бу­де», — до­сить емо­цій­но окре­слює май­бу­тнє се­ла без під­трим­ки дер­жа­ви пре­зи­дент УАК Ле­о­нід Ко­за­чен­ко.

ФОТО РЕЙТЕР

ПРО­ДУ­КТО­ВИЙ АЖІ­О­ТАЖ В УКРА­Ї­НІ НЕ ВЩУ­ХАЄ. ЛЮ­ДИ НЕР­ВО­ВО СТЕ­ЖАТЬ ЗА КУР­СОМ ДО­ЛА­РА І ГА­РЯ­ЧКО­ВО СКУ­ПО­ВУ­ЮТЬ ПРО­ДУ­КТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.