Ми­тни­ки по­пе­ре­джа­ють про збіль­ше­н­ня кон­тра­бан­ди

А еко­но­мі­сти очі­ку­ють роз­ви­тку вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва від до­да­тко­во­го збо­ру на ім­порт

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ка­бмін за­про­ва­див до­да­тко­вий збір на ім­порт­ну про­ду­кцію. Це за­крі­пле­но роз­по­ря­дже­н­ням № 119-р від 16 лю­то­го, опу­блі­ко­ва­ним не­що­дав­но на сай­ті уря­ду. На­га­да­є­мо, що де­пу­та­ти в кін­ці 2014 ро­ку під­три­ма­ли іні­ці­а­ти­ву прем’єра Яце­ню­ка і вне­сли змі­ни в За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня­змін до Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни», аби ста­бі­лі­зу­ва­ти пла­ті­жний ба­ланс кра­ї­ни.

«Вра­хо­ву­ю­чи різ­кий рух кур­су, якнай­швид­ша йо­го ім­пле­мен­та­ці­я­сьо­го­дні ва­жли­ва», — го­во­рить «Дню» го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ро­ман На­сі­ров. За йо­го оцін­ка­ми, в дер­жав­ну скар­бни­цю зав­дя­ки цьо­му мо­же на­ді­йти близь­ко 17 мі­льяр­дів гри­вень. Однак пер­шо­чер­го­ве зав­да­н­ня­вве­де­н­ня­цьо­го збо­ру все ж зни­зи­ти по­пит на ім­порт і ва­лю­ту.

Від­так, до­да­тко­вих 10% вже спла­чу­ють ім­пор­те­ри го­то­вих хар­чо­вих про­ду­ктів, ал­ко­голь­них і без­ал­ко­голь­них на­по­їв, тю­тю­ну і йо­го за­мін­ни­ків, про­ду­ктів, жи­рів та олії тва­рин­но­го і ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня­та оцту. Ре­шта ім­пор­ту по­тра­пить під 5% опо­да­тку­ва­н­ня. В до­ку­мен­ті та­кож про­пи­са­ні «жит­тє­во не­об­хі­дні » про­ду­кти, які не об­кла­да­ю­ться­збо­ром. Це еле­ктро­енер­гія, ву­гі­л­ля, газ, на­фта і на­фто­про­ду­кти, де­я­кі ви­ди фар­ма­цев­ти­чної про­ду­кції (для­про­ве­де­н­ня­ге­мо­ді­а­лі­зу та лі­ку­ва­н­ня­он­ко­ло­гі­чних хво­рих) та бла­го­дій­на до­по­мо­га.

Згі­дно з да­ни­ми Держ­ста­ту, в 2014 ро­ці ми ім­пор­ту­ва­ли то­ва­рів на 54,38 мі­льяр­да до­ла­рів, що на 28,3% мен­ше, ніж в 2013 ро­ці. Ско­ро­тив­ся та­кож і екс­порт — 13,5% (до 53,91 мі­льяр­дів до­ла­рів). Тоб­то спо­жив­чий по­пит на ім­порт­ні то­ва­ри змен­шу­є­ться. Чи збе­ре­же­ться тен­ден­ція? І чи не ри­зи­кує Укра­ї­на, за­про­ва­див­ши но­вий збір, отри­ма­ти сан­кції від СОТ та ін­ших між­на­ро­дних тор­го­вель­них ор­га­ні­за­цій? І го­лов­не — чи ви­ста­чить в укра­їн­ських ви­ро­бни­ків ре­зер­вів, аби за­кри­ти вну­трі­шній по­пит укра­їн­ськи­ми де­шев­ши­ми то­ва­ра­ми? Про це «День» за­пи­ту­вав екс­пер­тів. Про все по по­ряд­ку.

Пі­сля­три­ва­лих пе­ре­го­во­рів уряд по­го­див з Єв­ро­пей­ською Ко­мі­сі­єю вве­де­н­ня­збо­ру. Те­пер на чер­зі СОТ. «СОТ не мо­же за­пе­ре­чи­ти, то­му що Укра­ї­на діє згі­дно із 12 стат­тею Ге­не­раль­ної уго­ди з та­ри­фів і тор­гів­лі. Ця­ста­т­тя­пе­ре­дба­чає, що у ви­пад­ку про­блем з пла­ті­жним ба­лан­сом чи ре­зер­ва­ми, кра­ї­на мо­же за­про­ва­джу­ва­ти до­да­тко­вий ім­порт­ний збір. То­му СОТ мо­же хі­ба що зі­бра­ти Ко­мі­тет пла­ті­жно­го ба­лан­су (це мо­же від­бу­де­ти­ся­десь на­при­кін­ці кві­тня) і роз­гля­ну­ти це пи­та­н­ня. А за­про­ва­джу­ва­ти сан­кції у да­но­му ви­пад­ку СОТ не мо­же», — за­явив « Дню » ра­дник прем’ єр- мі­ні­стра з пи­тань ста­бі­лі­за­ції ім­пор­ту, екс-за­сту­пник го­ло­ви Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни Ва­ле­рій Пя­тни­цький. За йо­го сло­ва­ми, в кві­тні екс­пер­ти СОТ ана­лі­зу­ва­ти­муть по­да­ні Укра­ї­ною до­ку­мен­ти про при­чи­ни вве­де­н­няім­порт­но­го збо­ру, їх еко­но­мі­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня, а та­кож звіт МВФ про стан пла­ті­жно­го ба­лан­су, пер­спе­кти­ви і тер­мі­ни дії збо­ру. Якщо екс­пер­ти зна­йдуть не­від­по­від­ність про­це­ду­рам і уго­да­ми СОТ, то за­яв­лять про них. Якщо ні — мо­жуть на­да­ти уря­ду ре­ко­мен­да­ції, як по­лі­пши­ти пла­ті­жний ба­ланс. « Але ні сан­кції, ні ін- ших обме­жу­валь­них дій Ко­мі­тет іні­ці­ю­ва­ти не мо­же», — по­яснює Пя­тни­цький і до­дає, що це пра­во окре­мих кра­їн-уча­сниць СОТ. На дум­ку ра­дни­ка прем’єр-мі­ні­стра з пи­тань ста­бі­лі­за­ції ім­пор­ту, не вар­то че­ка­ти спро­ти­ву чле­нів СОТ, бо в Укра­ї­ні є ва­го­мі під­ста­ви це зро­би­ти. Се­ред них — від’єм­ний фі­нан­со­вий і по­то­чний ра­хун­ки та зна­чне ско­ро­че­н­ня­ва­лю­тних ре­зер­вів.

Окрім цьо­го, по­яснює Пя­тни­цький, вве­де­н­ня­збо­ру мо­же по­лі­пши­ти пла­ті­жний ба­ланс кра­ї­ни, і ко­ли ре­зуль­тат ста­не від­чу­тним, то уряд змо­же йо­го від­мі­ни­ти ще до кін­ця­ро­ку.

Втім, не всі до­три­му­ю­ться­та­кої дум­ки. Збір нав­ряд чи до­по­мо­же ви­рі­ши­ти си­ту­а­цію з пла­ті­жним ба­лан­сом, го­во­рить «Дню» пер­ший за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки Ан­дрій Жур­жій. «Ім­порт і на­діл ско­ро­чу­ва­ти­ме­ться, і то­ді мо­же зро­сти кон­тра­бан­да... Ці 5-10% бу­дуть до­да­тко­вим сти­му­лом для­ро­сту кон­тра­бан­ди», — по­яснив він. За сло­ва­ми Жур­жія, в гру­пі пер­шо­чер­го­во­го ри­зи­ку пер­ши­ми опи­ня­ться про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня.

Про не­га­тив­ні на­слід­ки та­ко­го кро­ку уряд по­пе­ре­джа­ли й ми­та­рі. То­чку зо­ру фі­ска­лів не вра­ху­ва­ли, ко­ли при­йма­ли це рі­ше­н­ня, за­явив ра­ні­ше на одно­му з за­сі­дань по­да­тко­во­го ко­мі­те­ту за­сту­пник го­ло­ви Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни Ана­то­лій Ма­ка­рен­ко. То­ді він озву­чив де­пу­та­там мо­жли­ві на- слід­ки та­ко­го кро­ку: «Зна­чне ско­ро­че­н­няім­пор­ту, кон­тра­бан­ди­сти апло­ду­ють сто­я­чи, бо во­ни бу­дуть отри­му­ва­ти по­тен­цій­них клі­єн­тів... На­ша по­зи­ція— це не бу­де ін­стру­мен­том для­о­три­ма­н­ня­до­да­тко­вих над­хо­джень». Ма­ка­рен­ко при­га­дав 2009 рік, ко­ли Ка­бмін за­про­ва­див 13% став­ку на ім­порт ав­то­мо­бі­лів і одра­зу зі­штов­хнув­сяз різ­ким змен­ше­н­ня­ав­то­мо­бі­лів і по­явою від­по­від­них схем їх за­ве­зе­н­ня. Се­ред них — роз­бір ав­то­мо­бі­ля­на де­та­лі. Го­лов­ний ми­тник кра­ї­ни за­пев­няв, що отри­ма­ти не­об­хі­дні уря­ду 17 мі­льяр­дів мо­жна і без до­да­тко­во­го ім­порт­но­го збо­ру.

На дум­ку го­ло­ви « Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни» Ан­дрі­я­Но­ва­ка, си­ту­а­ці­я­зі збо­ром — дво­я­ка. З одно­го бо­ку — за­гро­за кон­тра­бан­ди, з ін­шо­го — до­да­тко­вий шанс на роз­ви­ток вну­трі­шньо­го ви­ро­бни­цтва. «Укра­їн­ське виробництво че­рез по­до­рож­ча­н­няім­порт­них то­ва­рів мо­же на­ро­сти­ти виробництво. Але не все. Ба­га­то ви­ро­бни­ків ви­ко­ри­сто­ву­ють пе­ре­ва­жно ім­порт­ні енер­го­ре­сур­си і обла­дна­н­ня. Де­валь­ва­ція при­зве­ла до їх по­до­рож­ча­н­ня, що від­би­ло­ся­на ці­ні. Хто мо­же ви­гра­ти? Пе­ре­мож­ців не­ба­га­то: хар­чо­ва про­ми­сло­вість, фар­ма­цев­ти­ка і ри­нок вну­трі­шніх по­слуг», — по­яснив він. В ін­ших се­гмен­тах, за йо­го сло­ва­ми, па­нує ім­порт­ний то­вар, то­му очі­ку­ва­ти ди­ва пе­ре­ви­ро­бни­цтва не вар­то. За­га­лом же, пе­ре­ко­на­ний ек­сперт, та­кий крок при­зве­де до ско­ро­че­н­ня­спо­жив­чо­го по­пи­ту і змен­ше­н­ня­тем­пів ВВП.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.