«Газ­пром» про­дов­жує по­ру­шу­ва­ти умо­ви «зи­мо­во­го па­ке­ту»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ВАТ «Газ­пром» про­дов­жує по­ру­шу­ва­ти умо­ви «зи­мо­во­го па­ке­ту» по­ста­чань ро­сій­сько­го га­зу до Укра­ї­ни і в бе­ре­зні, по­ві­до­ми­ла вчо­ра прес­слу­жба НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни». «У лю­то­му уго­да бу­ла по­ру­ше­на ро­сій­ською сто­ро­ною. У лю­то­му спла­че­ний на­ми газ не­до­по­ста­ча­ли. Опе­ра­ці­я­про­дов­жує по­ру­шу­ва­ти­сяі в бе­ре­зні. Во­че­видь, що це по­ру­ше­н­ня­по­вин­не при­зве­сти до збіль­ше­н­ня­по­ста­чань до Укра­ї­ни з ЄС. Те­хні­чна мо­жли­вість для істо­тно­го збіль­ше­н­ня­по­ста­чань є вже сьо­го­дні — че­рез ін­тер­кон­не­ктор між Укра­ї­ною і Сло­вач­чи­ною», — ци­ту­ю­тьсяв по­ві­дом­лен­ні сло­ва го­ло­ви НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрі­я­Ко­бо­лє­ва. За йо­го сло­ва­ми, Укра­ї­на виконує взя­ті на се­бе зо­бов’яза­н­ня в рам­ках брюс­сель­ських до­мов­ле­но­стей у пов­но­му об­ся­зі. «Зи­мо­вий па­кет умов по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу до Укра­ї­ни, який був під­пи­са­ний пред­став­ни­ка­ми Укра­ї­ни, Ро­сії і ЄС, був ком­про­мі­сним рі­ше­н­ням для ко­жної сто­ро­ни. Свою ча­сти­ну опе­ра­ції ми ви­ко­на­ли пов­ні­стю», — за­зна­чив гла­ва НАК. У держ­хол­дин­гу на­га­ду­ють, що ви­ко­на­н­ня до­мов­ле­но­стей про по­ста­ча­н­ня­ро­сій­сько­го га­зу на те­ри­то­рію Укра­ї­ни в зи­мо­вий пе­рі­од, зокре­ма, по­ру­ше­н­ня­у­го­ди ро­сій­ською ком­па­ні­єю і фор­мат подаль­шої вза­є­мо­дії сто­рін обго­во­рю­ва­ти­ме­тьсяв рам­ках три­сто­рон­ньої зу­стрі­чі у фор­ма­ті Укра­ї­на — ЄС — РФ 2 бе­ре­зняв Брюс­се­лі. Обго­во­ре­н­ня­та­кож мо­же тор­кну­ти­ся­пер­спе­ктив по­ча­тку три­сто­рон­ніх кон­суль­та­цій що­до по­ста­ча­н­нях ро­сій­сько­го га­зу до Укра­ї­ни пі­сля за­вер­ше­н­ня зи­мо­во­го па­ке­ту. Де­ле­га­цію Єв­ро­ко­мі­сії на пе­ре­мо­вах очо­лить ві­це-пре­зи­дент ЕК з пи­тань Енер­ге­ти­чно­го Со­ю­зу Ма­рош Ше­фчо­вич. Укра­їн­ську сто­ро­ну пред­став­ля­ти­муть мі­ністр енер­ге­ти­ки та ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті Во­ло­ди­мир Дем­чи­шин і го­ло­ва прав­лі­н­ня­НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрій Ко­бо­лєв. Зі сто­ро­ни РФ очі­ку­є­ться­у­часть мі­ні­стра енер­ге­ти­ки РФ Олександра Но­ва­ка та го­ло­ви прав­лі­н­ня­ВАТ «Газ­пром» Оле­ксі­я­Міл­ле­ра. У пе­рі­од з 22 по 26 лю­то­го «Газ­пром» жо­дно­го ра­зу не виконав за­яв­ку на по­ста­ча­н­ня при­ро­дно­го га­зу до Укра­ї­ни в пов­но­му об­ся­зі. НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» по­дав ВАТ «Газ­пром» за­яв­ку на по­ста­ча­н­ня 27 і 28 лю­то­го по 54,9 млн куб.м при­ро­дно­го га­зу на до­бу, а в пе­рі­од з 1 по 5 бе­ре­зня— по 10 млн куб. м на до­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.