Ні­меч­чи­на до­зво­лить ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти гі­дро­ро­зрив для ви­до­бу­тку слан­це­во­го га­зу

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Очі­ку­є­ться, що уряд Ні­меч­чи­ни до 25 бе­ре­зня обна­ро­дує за­ко­но­про­ект, який до­зво­ляє ви­до­бу­ток слан­це­во­го га­зу в кра­ї­ні ме­то­дом гі­драв­лі­чно­го роз­ри­ву пла­стів (ГРП). За­ко­но­про­ект ви­зна­чить умо­ви про­ве­де­н­ня гі­дро­ро­зри­вів з ме­тою ви­до­бу­тку га­зу і, в ра­зі за­твер­дже­н­ня, від­мі­нить мо­ра­то­рій на про­е­кти з роз­роб­ки ро­до­вищ із ви­ко­ри­ста­н­ням ці­єї те­хно­ло­гії в Ні­меч­чи­ні. В да­ний час згі­дно із за­ко­ном гі­дро­ро­зри­ви те­о­ре­ти­чно до­зво­ле­ні за умо­ви від­по­від­но­сті гір­сько­му пра­ву та пра­ву во­до­ко­ри­сту­ва­н­ня. Про­те на пра­кти­ці че­рез мо­ра­то­рій жо­ден ор­ган вла­ди не мо­же да­ти від­по­від­ний до­звіл. «Ми пла­ну­є­мо про­во­ди­ти обов’яз­ко­вий ана­ліз ко­жно­го ви­пад­ку за­сто­су­ва­н­ня­гі­дро­ро­зри­вів на пре­дмет впли­ву на еко­ло­гію. Ми ма­є­мо на­мір до­зво­ли­ти їх ви­ко­ри­ста­н­ня­на обме­же­ній кіль­ко­сті свер­дло­вин. Щоб ма­ти мо­жли­вість оці­ни­ти ре­зуль­та­ти но­вої про­це­ду­ри, ми ство­ри­мо екс­пер­тну гру­пу», — за­явив у бун­де­ста­зі пред­став­ник Хри­сти­ян­сько-де­мо­кра­ти­чно­го со­ю­зу Ні­меч­чи­ни (ХДС) Свен-Олаф Хе­кель. За но­вим за­ко­но­дав­ством, де­я­кі обла­сті все одно бу­дуть пов­ні­стю ви­клю­че­ні з про­гра­ми. Гі­дро­ро­зри­ви та­кож бу­дуть за­бо­ро­не­ні на гли­би­ні мен­ше трьох ти­сяч ме­трів за умо­ви, якщо екс­пер­тна гру­па не ви­дасть осо­бли­вий до­звіл. Про­те по­ді­бні до­зво­ли не бу­дуть обов’яз­ко­ви­ми для вла­стей, за яки­ми за­ли­ша­є­ться­о­стан­нє сло­во. Ухва­ле­н­ня­да­но­го за­ко­но­про­е­кту не­о­дно­ра­зо­во від­кла­да­ло­ся­за остан­ні де­кіль­ка мі­ся­ців, а да­та йо­го пу­блі­ка­ції пе­ре­но­си­ла­ся­чо­ти­ри ра­зи. За ін­фор­ма­ці­єю Фе­де­раль­но­го ін­сти­ту­ту зем­ле­знав­ства і ко­ри­сних ко­па­ли­ни Ні­меч­чи­ни, у кра­ї­ні є ви­до­був­ні за­па­си га­зу, які ся­га­ють 2,3 трлн ку­бо­ме­трів. Шість із 16 ре­гіо­нів Ні­меч­чи­ни, ймо­вір­но, ма­ють не­тра­ди­цій­ні га­зо­ві ре­сур­си, вклю­ча­ю­чи гу­сто­на­се­ле­ний ра­йон Пів­ні­чний Рейн-Вес­тфа­лія, ке­рів­ни­цтво яко­го різ­ко ви­сту­пи­ло про­ти ви­да­чі до­зво­лів на ви­до­бу­ток ме­то­дом гі­дро­ро­зри­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.