Ре­є­стра­ція і кон­троль обі­гу лі­ків не бу­дуть об’єд­на­ні в одно­му ор­га­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ре­є­стра­ці­я­та кон­троль обі­гу лі­кар­ських за­со­бів не бу­дуть об’єд­на­ні в єди­ний ор­ган, по­ві­до­мив мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’яОле­ксандр Кві­та­шві­лі. «Ре­є­стра­ці­я­та кон­троль яко­сті лі­кар­ських за­со­бів ні в яко­му ра­зі не ма­ють бу­ти під­по­ряд­ко­ва­ні одній ор­га­ні­за­ції. Має бу­ти агент­ство, яке ре­є­струє, і агент­ство, яке кон­тро­лює якість то­ва­рів. Ні­чо­го мі­ня­ти­ся не бу­де, но­ві стру­кту­ри ство­рю­ва­ти не бу­де­мо», — ска­зав він у ін­терв’ю га­зе­ті «Бі­знес». На­га­да­є­мо, у сі­чні на сай­ті МОЗ був обна­ро­ду­ва­ний за­ко­но­про­ект про змі­ни до за­ко­ну «Про лі­кар­ські за­со­би», від­по­від­но до яких дер­жав­ну ре­є­стра­цію лі­кар­ських за­со­бів, а та­кож кон­троль у сфе­рі обі­гу лі­ків здій­сню­ва­ти­ме єди­ний на­ціо­наль­ний упов­но­ва­же­ний ор­ган, ана­ло­гі­чний Дер­жав­ній слу­жбі з лі­кар­ських за­со­бів (Дер­жлі­кслу­жба). У сі­чні та лю­то­му Єв­ро­пей­ська Бі­знес Асо­ці­а­ці­я­ви­сту­пи­ла з кри­ти­кою ці­єї іні­ці­а­ти­ви та звер­ну­ла­ся­до прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­ні­я­Яце­ню­ка з про­ха­н­ням не ви­но­си­ти на роз­гляд уря­ду цей за­ко­но­про­ект.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.