ВО­НИ ЗА­ГИ­НУ­ЛИ ЗА НАС

Den (Ukrainian) - - Пам’ять -

Вій­на три­ває. Що­дня— сум­ні но­ви­ни про за­ги­блих бій­ців. Хоч як би нам хо­ті­ло­ся, а по­вер­ну­ти їх не­мо­жли­во. На­то­мість тре­ба ро­би­ти все, що в на­ших си­лах, щоб змен­ши­ти кіль­кість смер­тей, — до­по­ма­га­ти во­лон­те­рам, ме­ди­кам, пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти ко­шти на те­пло­ві­зо­ри, ку­пу­ва- ти лі­ки то­що. А за­ги­блим Ге­ро­ям — від­да­ва­ти ша­ну та пам’ята­ти їх. А ще — до­по­ма­га­ти їхнім ро­ди­нам та ні­ко­ли не за­бу­ва­ти, що во­ни бу­ли, жи­ли, ра­ді­ли, а по­тім за­ги­ну­ли на цій вій­ні. Зокре­ма, і за нас з ва­ми.

«День» про­дов­жує пу­блі­ку­ва­ти істо­рії Ге­ро­їв. Сьо­го­дні — це істо­рі­я­про 38-рі­чно­го бій­ця­до­бро­воль­чо­го ба­таль­йо­ну «Дон­бас» Ва­ди­ма Ан­то­но­ва, який за­ги­нув під Іло­вай­ськом. Істо­рія32-рі­чно­го Ан­дрі­я­Ре­у­ти, який за­ги­нув під Ву­гле­гор­ськом на­при­кін­ці сі­чня. Істо­рі­я­мі­но­ме­тни­ка Олександра Бой­ка, який при­кри­вав «кі­бор­гів» і за­ги­нув від ар­ти­ле­рії бо­йо­ви­ків. Та істо­рі­я­Оле­ксан­дра За­хар­чу­ка, який про­йшов Май­дан, був во­лон­те­ром, а на по­ча­тку гру­дня­за­ги­нув на Лу­ган­щи­ні... Ві­чна пам’ять...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.