«У нас — най­кра­щі лю­ди»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ман­дрів­ник із Пол­та­ви Пав­ло був так вра­же­ний фо­то­ви­став­кою «Дня» у рі­дній Полтаві, що ще кіль­ка ра­зів при­во­див ту­ди сво­їх дру­зів. «По­ло­ви­на жи­те­лів мі­ста не ро­зу­мі­ють, що в кра­ї­ні вій­на. Ви­став­ка на­ла­што­вує на усві­дом­ле­н­ня цьо­го, — роз­по­від­ає Пав­ло. — На ви­став­ці «Дня» — біль, тут пред­став­ле­но знім­ки-ра­ни. Ба­га­то лю­дей про­йшли че­рез Май­дан, ба­га­тьох ми втра­ти­ли, то­му це бо­лі­сно. Але ви­став­ка ши­кар­на. Я ба­чив зо­бра­же­не на сві­тли­нах без­ліч ра­зів у ре­аль­но­сті, бо жи­ву цим. То­му ме­не при­ва­блю­ють мир­ні, яскра­ві знім­ки».

«День» по­зна­йо­мив­ся з пол­тав­ча­ни­ном Пав­лом, яко­го на­ша фотовиставка на­ди­хну­ла пе­ред­пла­ти­ти га­зе­ту та при­дба­ти на­ші книж­ки. А ще — кіль­ка ра­зів по­спіль при­ве­сти на ви­став­ку сво­їх дру­зів

Пі­сля то­го, як по­тра­пив на фо­то­ви­став­ку, Пав­ло за­ці­ка­вив­ся га­зе­тою «День» та її про­е­кта­ми. «Ра­ні­ше для ме­не не бу­ло рі­зни­ці між рі­зни­ми укра­їн­ськи­ми ви­да­н­ня­ми, — зі­зна­є­ться Пав­ло. — З «Днем» по­зна­йо­мив­ся два-три ти­жні то­му. Ба­чу, що тут скон­цен­тро­ва­но ін­фор­ма­цій­ні «вер­шки», по­трі­бні, щоб лю­ди­на іден­ти­фі­ку­ва­ла се­бе як укра­їн­ця». За­раз ман­дрів­ник пе­ред­пла­тив укра­їн­ську та ан­глій­ську вер­сії ви­да­н­ня, щоб ді­зна­ва­ти­ся но­ве і ви­вча­ти мо­ви.

За фа­хом Пав­ло ін­же­нер-бу­ді­вель­ник, але п’ять ро­ків ли­ше по­до­ро­жує, зде­біль­шо­го ав­то­сто­пом. Був у Та­ї­лан­ді, Ту­реч­чи­ні, Шрі-Лан­ці, Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тах, об’їхав нав­ко­ло Чор­но­го мо­ря. По­за­то­рік Пав­ло хо­тів де­кіль­ка ро­ків по­до­ро­жу­ва­ти кра­ї­на­ми Пів­ден­но-Схі­дної Азії. Вже по­чав ман­дрів­ку, але Май­дан змі­нив за­ду­ми. Рів­но рік то­му чо­ло­вік по­вер­нув­ся до Укра­ї­ни з Банг­ко­ку. Ва­жли­во бу­ло зро­зу­мі­ти, що ко­ї­ться в Укра­ї­ні. Го­лов­ні по­дії Май­да­ну вже ми­ну­ли, але по­чав­ся кон­флікт на схо­ді. Те­пер Пав­ло — во­лон­тер, до­по­ма­гає вій­сько­вим. Пол­та­вець упев­не­ний, що всі омрі­я­ні по­до­ро­жі — ще по­пе­ре­ду.

По­ки Пав­ло їздить ли­ше Укра­ї­ною і су­то у спра­вах. Не­що­дав­но за­ві­тав до Ки­є­ва. За­ра­зом за­йшов до ре­да­кції «Дня» і при­дбав «Під­рив­ну лі­те­ра­ту­ру». «Ку­пив би все, але гро­шей не ви­ста­чи­ло», — смі­є­ться пол­та­вець. Пав­лу по­до­ба­є­ться, що се­ред ав­то­рів збір­ки — «кла­си­ка, яку тре­ба зна­ти всім», зокре­ма, Ва­силь Стус, Юрій Ше­ве­льов, Ми­хай­ло Гру­шев­ський, Лі­на Ко­стен­ко. Де­я­кі тво­ри Пав­ло вже чи­тав ра­ні­ше, те­пер він змо­же по­ши­рю­ва­ти які­сне се­ред зна­йо­мих.

«Якщо ко­жен ві­зьме від­по­від­аль­ність за своє жи­т­тя на се­бе, по­чне сам змі­ню­ва­тись, все та­кож змі­ни­ться. Адже в нас ши­кар­на кра­ї­на і най­кра­щі лю­ди», — під­су­мо­вує він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.