Укра­їн­ці за­пла­тять за... збе­ре­же­н­ня олі­гар­ха­ту

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ЮЗИЧ, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Ек­сперт: «Кре­дит від МВФ – це не ре­фор­ми, а тим­ча­со­ве від­тер­мі­ну­ва­н­ня де­фол­ту, який є ре­зуль­та­том існу­ва­н­ня ко­рум­по­ва­ної си­сте­ми «роз­по­ді­лу» при вла­ді»

Ек­сперт: «Кре­дит від МВФ — це не ре­фор­ми, а тим­ча­со­ве від­тер­мі­ну­ва­н­ня де­фол­ту, який є ре­зуль­та­том існу­ва­н­ня ко­рум­по­ва­ної си­сте­ми «роз­по­ді­лу» при вла­ді»

Вер­хов­на Ра­да прийня­ла «МВФів­ський» па­кет за­ко­нів. До пів­но­чі по­не­діл­ка за осно­ву та в ці­ло­му де­пу­та­ти про­го­ло­су­ва­ли шість із се­ми за­ко­но­про­е­ктів. На дру­ге чи­та­н­ня за­ли­ши­ли ли­ше за­кон що­до ста­бі­лі­за­ції фі­нан­со­во­го ста­ну НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» (№ 2214).

За­га­лом же, пар­ла­мен­та­рі пе­ре­гля­ну­ли по­ка­зни­ки в бю­дже­ті. Згі­дно зі змі­на­ми, до­хо­ди по­вин­ні ви­ро­сти одра­зу на 37%. При­чи­на — де­валь­ва­ція грив­ні й ін­фля­ція. Та­кож збіль­ши­ти над­хо­дже­н­ня пла­ну­є­ться за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня рен­тної пла­ти за ви­до­бу­ток при­ро­дно­го га­зу з гли­бин мен­ше 5000 ме­трів — з 20% до 70%.

Збіль­ше­ні до­хо­ди бу­дуть ви­тра­че­ні на по­га­ше­н­ня дер­жав­но­го бор­гу, який та­ко­ж­зна­чно зріс че­рез де­валь­ва­цію грив­ні. Окрім цьо­го, не­за­мо­жним гро­ма­дя­нам при­зна­чу­ють адре­сні суб­си­дії на опла­ту по­слуг ЖКГ. На­га­да­є­мо, що збіль­ше­н­ня ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня — одна із го­лов­них ви­мог МВФ, і, во­дно­час, не­об­хі­дна умо­ва для ско­ро­че­н­ня де­фі­ци­ту бю­дже­ту «На­фто­га­зу».

Втім, най­більш ди­ску­сій­ним ви­явив­ся ін­ший за­ко­но­про­ект — «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня » ( № 2212 від 23.02.2015 ро­ку). Йо­го де­пу­та­ти прийня­ли ажз 5 спро­би.

Згі­дно із ним, ви­пла­ти пра­цю­ю­чим пен­сіо­не­рам ско­ро­чу­ю­ться на 15%, якщо во­ни пе­ре­ви­щу­ють 1423 грив­ні. А ма­кси­маль­ний роз­мір пен­сії для ко­ли­шніх спів­ро­бі­тни­ків дер­жор­га­нів — про­ку­ро­рів, суд­дів, по­да­тків­ців то­що, вста­нов­лю­є­ться на рів­ні 10 про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів для не­пра­це­зда­тної осо­би. Тоб­то — май­же 9,5 ти­ся­чі гри­вень. Окрім цьо­го, спів­ро­бі­тни­кам кон­тро­лю­ю­чих ор­га­нів не бу­дуть ви­пла­чу­ва­ти одно­ра­зо­ву до­по­мо­гу у ра­зі смер­ті (ра­ні­ше во­на скла­да­ла 10 рі­чних за­ро­бі­тних плат), отри­ман­ні важ­ких (5 рі­чних зар­плат) або лег­ких (1 рі­чна зар­пла­та) ті­ле­сних ушко­джень під час ви­ко­на­н­ня слу­жбо­вих обов’яз­ків. Та­кож під­ви­щу­є­ться на 5 ро­ків по­ріг не­об­хі­дно тру­до­во­го ста­жу для до­стро­ко­во­го ви­хо­ду на пен­сію.

Втім, прийня­ті «на ко­лі­ні» за­ко­ни, хо­ча й до­по­мо­жуть Укра­ї­ні отри­ма­ти гро­ші від МВФ, не ви­рі­шать на­галь­ні про­бле­ми в еко­но­мі­ці і кра­ї­ні за­га­лом, вва­жа­ють са­мі де­пу­та­ти. «На жаль, ні­чо­го по­зи­тив­но­го не мо­жна ска­за­ти про укра­їн­ські про­бле­ми. Їх з мі­сця не зру­ши­ли. Ве­ли­че­зний де­фі­цит бю­дже­ту, від­су­тність без­пе­чних дже­рел йо­го фі­нан­су­ва­н­ня в на­яв­них роз­мі­рах — з цих пи­тань Уряд так і не на­ва­жив­ся зро­би­ти рі­шу­чо­го кро­ку по їх ви­рі­шен­ню», — кон­ста­ту­вав на­ро­дний де­пу­тат (БПП) Ві­ктор Пин­зе­ник.

«Оче­ви­дно, що той прин­цип, про який Уряд до­мо­вив­ся з МВФ і який він ре­а­лі­зу­вав у сво­їх за­ко­но­про­е­ктах змін до Дер­жав­но­го бю­дже­ту, — на­пев­но, гір­ший з тих, які бу­ли в ін­ших кра­ї­нах, які отри­му­ва­ли до­по­мо­гу Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. Фа­кти­чно, та­кий прин­цип при- зво­дить до пе­ре­тво­ре­н­ня укра­їн­ців на су­спіль­ство бі­дно­сті», — вва­жає за­сту­пник го­ло­ви фра­кції БПП у Вер­хов­ній Ра­ді Ми­ко­ла Томенко.

«День» за­пи­тав у екс­пер­тів та де­пу­та­тів про те, як вла­ді уни­кну­ти не­га­тив­ної ре­а­кції су­спіль­ства на ви­му­ше­ні «но­во­вве­де­н­ня» та чи існує їм аль­тер­на­ти­ва?

КОМЕНТАРI Сер­гій ТА­РУ­ТА, на­ро­дний де­пу­тат, по­за­фра­кцій­ний:

— Крім по­пу­лі­зму і спро­би до­го­ди­ти МВФ ні­яко­го сен­су в цих змі­нах не­має. Ми з ті­єю жса­мою ри­то­ри­кою, з ти­ми жар­гу­мен­та­ми в пе­ре­дно­во­рі­чну ніч при­йма­ли бю­джет і роз­по­від­а­ли, що це по­с­при­яє нам отри­ма­ти до­по­мо­гу від Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. До сьо­го­дні­шньо­го дня ми ці ко­шти не отри­ма­ли. У ме­не ве­ли­кий до­свід пе­ре­го­во­рів із МВФ, і я то­чно впев­не­ний, що ми змо­гли б до­мо­ви­ти­ся і пе­ре­ко­на­ти їх, що за­раз не час для та­кої шо­ко­вої те­ра­пії. Во­на не для то­го по­трі­бна. Але не­об­хі­дно про­зо­ро і від­вер­то по­ча­ти ве­сти з ни­ми діа­лог.

По-дру­ге, ми біль­ше втра­ча­є­мо від кур­со­вих стриб­ків. Втра­ти від сьо­го­дні­шньої де­валь­ва­ції грив­ні на­стіль­ки істо­тні, що за­би­ра­ти у пен­сіо­не­рів ті ко­пій­ки, які у них є, аб­со­лю­тно не­гу­ман­но. Якщо у нас є 2— 3% по­га­них си­ло­ви­ків і чи­нов­ни­ків, то чо­му ін­ші 95% по­вин­ні страждати? У всьо­му сві­ті чи­нов­ни­ків спо­ку­ша­ють хо­ро­шим со­цпа­ке­том і пен­сі­я­ми, а ми ці пен­сії бе­ре­мо й урі­за­є­мо. Лю­ди ба­га­то пра­цю­ва­ли в цій сфе­рі са­ме то­му, що бу­ли впев­не­ні у змо­зі за­без­пе­чи­ти свою ста­рість. За­раз їх цьо­го по­зба­ви­ли.

Перш за все нам по­трі­бно шу­ка­ти вну­трі­шні ре­зер­ви, щоб пра­цю­ва­ла еко­но­мі­ка. За­раз же ні­хто не за­про­шує про­ми­слов­ців, агра­рі­їв, бі­знес до обго­во­ре­н­ня то­го, що ро­бить прем’єр. Про­бле­ми, та­кі як за­раз, у нас вже бу­ли до цьо­го дві­чі. Впер­ше — на по­ча­тку 2000-х, ко­ли про­ми­слов­ці пе­ре­жи­ва­ли по­ді­бні скла­дно­сті, й уряд їм до­по­ма­гав. Я пам’ятаю кри­зу 2008 ро­ку, ко­ли бу­ли зі­бра­ні про­ми­слов­ці... За­раз же вза­га­лі ні­хто не за­йма­є­ться ре­аль­ним се­кто­ром. Ми отри­ма­є­мо кре­дит МВФ на про­їда­н­ня, на но­ві бор­ги? Ні­хто від­по­від­ей не дає. За­те нас шан­та­жу­ють — якщо ми не про­го­ло­су­є­мо, ні­хто кре­ди­тів не дасть.

Ан­дрій НО­ВАК, го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни:

— Сьо­го­дні в Укра­ї­ні вве­де­но зов­ні­шнє фі­нан­со­ве управ­лі­н­ня з бо­ку МВФ. І в по­не­ді­лок не уряд по­да­вав змі­ни до за­ко­но­дав­ства, і не пар­ла­мент їх го­ло­су­вав. Все це — рі­ше­н­ня го­ло­ви мі­сії МВФ в Укра­ї­ні, яка в уль­ти­ма­тив­ній фор­мі по­ста­ви­ла пи­та­н­ня пе­ред укра­їн­ською вла­дою: або ви при­йма­є­те змі­ни, або не отри­му­є­те тран­ші в най­ближ­чий пе­рі­од.

Ми в пов­ній фі­нан­со­вій за­ле­жно­сті від МВФ. Бо від ці­єї спів­пра­ці за­ле­жать на­ші сто­сун­ки і з ін­ши­ми кредиторами, і з ін­ве­сто­ра­ми. То­му, в прин­ци­пі, до­бре, що ці за­ко­но­дав­чі акти ухва­ле­но.

Ін­ше пи­та­н­ня, що український уряд та НБУ як дві най­ви­щі еко­но­мі­чні ін­сти­ту­ції вла­ди фа­кти­чно ні­чо­го не ро­би­ли для то­го, щоб ви­мо­ги, які нам ви­став­ляє МВФ, не ускла­дню­ва­ти для гро­ма­дян. То­му що неви- рі­ше­н­ня про­бле­ми де­фі­ци­ту «На­фто­га­зу» — ба­га­то­рі­чна про­бле­ма, якою ді­ю­чий уряд теж не за­ймав­ся на­ле­жним чи­ном. Те ж са­ме — де­фі­цит Пен­сій­но­го фон­ду, проб ле­ми дер жав - них мо­но­по­лі­стів.

На жаль, за­раз укра­їн­ська вла­да не до­сить аде­ква­тно ви­ко­ри­сто­вує пе­рі­од вій­ни і спи­сує на неї всі свої грі­хи — від де­валь­ва­ції, за ра­ху­нок якої з’яви­ли­ся но­ві мі­льяр­де­ри, до не­кон­тро­льо­ва­них ви­трат із бю­дже­ту на АТО, обо­ро­ну, Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни.

На в а н т а жен - ня, яке по­трі­бно втри­ма­ти че­рез вій­ну та еко­но­мі­чну не­ста­біль­ність, укра­їн­ська еко­но­мі­чна вла­да пе­ре­кла­ла на про­стих лю­дей, на­віть пен­сіо­не­рів. І ви­хо­дить так, що опо­да­тку­ва­ти пен­сіо­не­рів вла­да зна­хо­дить ін­стру­мен­ти, а опо­да­тку­ва­ти олі­гар­хів — ні. А ми пе­ре­бу­ва­є­мо в та­кій си­ту­а­ції, ко­ли не мо­же­мо про­те­сту­ва­ти, то­му що це грає на ру­ку во­ро­гу. І, на їхню дум­ку, по­вин­ні схи­ли­ти го­ло­ву і при­йма­ти всі ті «но­ва­тор­ства», які ухва­лив уряд на ви­мо­гу МВФ... Але вар­то зва­жа­ти на те, що МВФ не ви­ма­гає кон­кре­тно під­ня­ти та­ри­фи чи про­дов­жи­ти пен­сій­ний вік. Він ви­ма­гає ли­ше зба­лан­со­ва­но­сті до­хі­дної та ви­тра­тної ча­стин Дер­жав­но­го бю­дже­ту. І під­ка­зує, де є най­більш про­блем­ні мі­сця. А те, що у нас са­ме та­кі про­бле­ми, — це вже на­ша вну­трі­шня про­ви­на за те, що ми їх не ви­рі­шу­ва­ли.

Ігор БУ­РА­КОВ­СЬКИЙ, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­чних до­слі­джень та по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій:

— У по­не­ді­лок де­пу­та­ти прийня­ли ба­га­то змін, які ще не зов­сім зро­зумі­ло, як бу­дуть на­пи­са­ні, то­му що за­ко­ни ухва­лю­ва­ли фа­кти­чно «на ко­лі­ні».

Але сьо­го­дні укра­їн­ська еко­но­мі­ка — в кри­зі, яка від­бу­ва­є­ться на тлі вій­сько­вих по­дій та про­блем із ане­ксо­ва­ним Кри­мом. То­му за та­ких умов го­лов­не пи­та­н­ня, яке сто­їть пе­ред Укра­ї­ною, — в пло­щи­ні еко­но­мі­чно­го ви­жи­ва­н­ня.

І за та­ких умов важ­ко оці­ню­ва­ти рі­ше­н­ня, які б, ска­жі­мо, пря­мо впли­ва­ли на під­ви­ще­н­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів і ви­рі­ше­н­ня про­блем, які сьо­го­дні є аб­со­лю­тно ві­до­ми­ми. То­му в цьо­му сен­сі прийня­ті в по­не­ді­лок за­ко­ни — це ті жса­мі не­по­пу­ляр­ні рі­ше­н­ня, ко­ли за­ра­ди збе­ре­же­н­ня кра­ї­ни та еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті тре­ба обме­жу­ва­ти і від­по­від­ні ви­тра­ти, і мо­жли­во­сті бі­зне­су.

І я ду­маю, в мі­ру то­го, як ситуація ста­бі­лі­зу­ва­ти­ме­ться, пев­ні обме­же­н­ня мо­жуть бу­ти зня­ті. Але для то­го, щоб це ро­би­ти, по­трі­бно по­вер­та­ти­ся до пи­та­н­ня ре­форм. То­му що над­зви­чай­ні за­хо­ди да­ють ко­ро­тко­стро­ко­вий ефект на кіль­ка мі­ся­ців. А ті змі­ни, які прийня­ли в пар­ла­мен­ті, — не ре­фор­ми, а про­сто ав­раль­не ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми.

Ан­дрій ДЛІ­ГАЧ, спів­за­снов­ник Гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми «Но­ва Кра­ї­на», ко­ор­ди­на­тор Іні­ці­а­ти­ви «Пер­ший про­фе­сій­ний уряд ре­форм»:

— Ухва­ле­н­ня за­зна­че­них за­ко­нів — це зно­ву ла­та­н­ня ді­рок, а не про­ве­де­н­ня ре­форм. На­род кра­ї­ни ви­три­мав би тим­ча­со­ве по­гір­ше­н­ня со­ці­аль­них стан­дар­тів ли­ше за умо­ви про­ве­де­н­ня рі­шу­чої й швид­кої мо­дер­ні­за­ції еко­но­мі­ки. На­то­мість кра­ї­на знов отри­ма­ла за­тя­гу­ва­н­ня па­сків без будь-яких пер­спе­ктив.

Кре­дит від МВФ — це не ре­фор­ми, а тим­ча­со­ве від­тер­мі­ну­ва­н­ня де­фол­ту, який є ре­зуль­та­том по­лі­ти­ки збе­ре­же­н­ня олі­гар­хі­чно-ко­рум­по­ва­ної си­сте­ми роз­по­ді­лу при вла­ді.

Вла­да ма­ла б бу­ду­ва­ти про­зо­рі від­но­си­ни з су­спіль­ством, по­ка­зу­ва­ти рі­шу­чість у про­ве­ден­ні ре­форм. Але все, що во­на ро­бить, — це про­во­кує збіль­ше­н­ня со­ці­аль­ної на­пру­ги.

То­му, на мою дум­ку, не­об­хі­дно, по-пер­ше, ре­фор­му­ва­ти вла­сне Ка­бмін для про­ве­де­н­ня швид­ких га­лу­зе­вих ре­форм. По- дру­ге, про­ве­сти ре­аль­ну де­ре­гу­ля­цію. По- тре­тє, здій­сни­ти по­да­тко­ву ре­фор­му, яка та­кож­с­при­я­ла б по­кра­щен­ню бі­знес- клі­ма­ту. По- че­твер­те, по­трі­бно ре­фор­му­ва­ти си­сте­му спра­ве­дли­во­сті. За­хист прав ін­ве­сто­рів має під­три­му­ва­ти­ся відновленням до­ві­ри до су­до­вої си­сте­ми. Окрім цьо­го, не­об­хі­дно швид­ко про­ве­сти про­зо­рі дер­жав­ні за­ку­пів­лі, та й са­мій вла­ді на­ре­шті ви­яви­ти про­зо­рість у ко­му­ні­ка­ції з гро­ма­дян­ським су­спіль­ством.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛIПАЧУКА / «День»

ІГОР БУ­РА­КОВ­СЬКИЙ

АН­ДРІЙ НО­ВАК

СЕР­ГІЙ ТА­РУ­ТА

АН­ДРІЙ ДЛІ­ГАЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.