МАР­ШРУТ № 1

На Львів­щи­ні збе­ріг­ся храм, у яко­му слу­жив отець Ми­хай­ло Вербицький

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Йо­сип МАРУХНЯК

Сьо­го­дні ав­то­ро­ві му­зи­ки до Дер­жав­но­го Гім­ну Укра­ї­ни Ми­хай­лу Вер­би­цько­му ми­нає 200 ро­ків

У се­лі Стріл­ки Ста­ро­сам­бір­сько­го ра­йо­ну на Львів­щи­ні збе­ре­гла­ся цер­ква, в якій слу­жив ав­тор Дер­жав­но­го Гім­ну «Ще не вмер­ла Укра­ї­ни» Ми­хай­ло Вербицький. Цей храм має рід­кі­сну на­зву — свя­то­го Єв­ста­хія, на­зва­ний так на че­стьримсь ко­го воє­на­чаль­ни­ка, який за­ги­нув за хри­сти­ян­ську ві­ру — ра­зом із дру­жи­ною і дво­ма си­на­ми. Цер­ква вша­но­вує пам’ятьць ого свя­то­го 3 жов­тня. Як по­яснив нинішній па­рох Стрі­лок оте­цьВо­ло­ди­ми­ра Па­ра­щи­нець, та­ку на­зву хра­мо­ві се­ля­ни да­ли чи­сто з пра­кти­чних мір­ку­вань: до цьо­го ча­су вже за­кін­чу­ва­ли­ся основ­ні по­льо­ві ро­бо­ти, і се­ля­ни ма­ли змо­гу по­пра­зни­ку­ва­ти і по­яр­мар­ку­ва­ти, бо ко­ли­сьна хра­мо­ві пра­зни­ки у цих се­лах від­бу­ва­ли­ся ве­ли­кі тор­го­ви­ці. Про те, що в цьо­му хра­мі слу­жив ав­тор гім­ну «Ще не вмер­ла Укра­ї­ни», вка­зує ва­жли­вий цер­ков­ний до­ку­мент — «Ше­ма­тизм Пе­ре­ми­ської єпар­хії», який уклав ві­до­мий цер­ков­ний істо­рик, свя­ще­ник Дми­тро Бла­же­йов­ський.

«Тіль­ки у ті ча­си на­ша цер­ква ма­ла ін­ший ви­гляд, бу­ла мен­шою май­же на­по­ло­ви­ну і ма­ла ста­тус ка­пли- ці, — ка­же оте­цьВо­ло­ди­мир. — Оте­цьМи­хай­ло Вербицький був адмі­ні­стра­то­ром ці­єї ка­пли­ці з 1853 по 1856 ро­ки... Пе­ред Дру­гою сві­то­вою вій­ною — 1939 ро­ку — до церкви при­бу­ду­ва­ли при­твор, а са­ма бу­дів­ля хра­му по­хо­ди­тьіз 1792 ро­ку».

Храм свя­то­го Єв­ста­хія на­ле­жить до пам’яток мі­сце­во­го зна­че­н­ня. З трьох бо­ків він ото­че­ний цвин­та­рем, і з па­гор­ба, на яко­му роз­та­шо­ва­ний, від­кри­ва­є­ться пре­кра­сний кра­є­вид на Кар­па­ти і рі­чку Дні­стер. Мо­жли­во, вже тут на­спі­ви рі­чки і гір­ських ві­трів на­ші­пту­ва­ли свя­ще­ни­ко­ві й ком­по­зи­то­ро­ві ту без­смер­тну ме­ло­дію, яка уві­ко­ві­чни­ла йо­го ім’я. У бу­дья­ко­му ра­зі, мі­сце­ві жи­те­лі ствер­джу­ють, що ме­ло­дія Дер­жав­но­го Гім­ну Укра­ї­ни бу­ла на­пи­са­ла у Стріл­ках, хо­ча це тро­хи не спів­па­дає з істо­ри­чни­ми фа­кта­ми. Най­імо­вір­ні­ше, ця ме­ло­дія по­яви­ла­ся у се­лі Мли­ни на те­ри­то­рії те­пе­рі­шньої Поль­щі, де оте­цьВер­биць кий слу­жив до остан­ніх днів сво­го жи­т­тя...

Про те, що в хра­мі слу­жив отець Ми­хай­ло Вербицький, вка­зує ме­мо­рі­аль­на до­шка. Мі­сце­вий свя­ще­ник ка­же, що це зо­бов’язує йо­го «слу­жи­ти вір­но і па­трі­о­ти­чно сво­є­му на­ро­до­ві». Він ме­шкає на пле­ба­нії, на то- му ж мі­сці, де жив ко­ли­сьо­те­цьМи­хай­ло Вербицький, тіль­ки от бу­дів­ля вже не та. Ни­ні­шня — з 1902 ро­ку, а на її мі­сці ко­лись­бу­ла ін­ша, де­рев’яна. Пле­ба­нія роз­та­шо­ва­на бі­ля під­ніж­жя го­ри, а цер­ква — на го­рі. Ці­ка­во під­ні­ма­ти­ся ту­ди — та­ке від­чу­т­тя, що справ­ді ся­га­єш не­бес.

...Не­дав­но у се­лі бу­ла пе­ре­сув­на ви­став­ка до 200-річчя від дня на­ро­дже­н­ня Ми­хай­ла Вер­би­цько­го — з екс­по­на­та­ми із сіл За­ва­дів і За­луж­жя Яворівського ра­йо­ну та з до­да­ни­ми екс­по­на­та­ми із церкви свя­то­го Єв­ста­хія, зокре­ма іко­ною цьо­го свя­то­го, яку в 1944 ро­ці про­би­ла ку­ля. За­раз ви­став­ка екс­по­ну­є­ться в кра­є­знав­чо­му му­зеї в рай­цен­трі Ста­рий Сам­бір. А се­ло го­ту­є­ться до 200-рі­чно­го юві­лею Ми­хай­ла Вер­би­цько­го. Йо­го іме­нем на­зва­на мі­сце­ва шко­ла, і осьу­же п’ятнад­ця­тьро­ків у Стріл­ках про­хо­дять фе­сти­ва­лі ду­хов­ної му­зи­ки іме­ні отця Ми­хай­ла Вер­би­цько­го. Цьо­го­рі­чний фе­сти­валь­ві­дбу­деть ся 26 кві­тня: у се­ло при­їду­тьнай­кра­щі цер­ков­ні й шкіль­ні хо­ри ра­йо­ну та обла­сті.

ФОТО АВ­ТО­РА

ХРАМ СВЯ­ТО­ГО ЄВ­СТА­ХІЯ НА­ЗВА­НО НА ЧЕСТЬ РИМ­СЬКО­ГО ВОЄ­НА­ЧАЛЬ­НИ­КА, ЯКИЙ ЗА­ГИ­НУВ ЗА ХРИ­СТИ­ЯН­СЬКУ ВІ­РУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.