«Ва­жли­ве істо­ри­чне на­га­ду­ва­н­ня»

У Ко­рю­ків­ці вшанували пам’ять за­ги­блих від на­ци­стів

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­ктор КОШМАЛ, Чер­ні­гів­ська область

72ро­ки то­му в Ко­рю­ків­ці на Чер­ні­гів­щи­ні від­бу­ла­ся най­біль­ша ка­раль­на акція на­ци­стів про­ти мир­но­го на­се­ле­н­ня ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни — за­гар­бни­ки до­тла спа­ли­ли мі­сто та май­же 7 ти­сяч йо­го жи­те­лів. 2 бе­ре­зня тут бі­ля Ме­мо­рі­а­лу від­був­ся скор­бо­тний мі­тинг. При­су­тні вшанували пам’ять за­ги­блих у бе­ре­зні 1943 ро­ку та всіх за­ги­блих мирних жи­те­лів за остан­ній рік на схо­ді Укра­ї­ни, всіх чер­ні­гів­ців-бій­ців Зброй­них сил Укра­ї­ни, вій­сько­вих фор­му­вань хвилиною мов­ча­н­ня. Ви­сту­па­ю­чи пе­ред уча­сни­ка­ми мі­тин­гу, ви­ко­ну­вач обов’яз­ків го­ло­ви Чер­ні­гів­ської обла­сної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Сер­гій Жур­ман про­вів істо­ри­чні па­ра­ле­лі між­по­ді­я­ми Дру­гої сві­то­вої вій­ни та сьо­го­дні­шнім днем. Як ко­лись на­ци­сти, не в змо­зі здо­ла­ти на­ро­дний опір, мсти­ли­ся мир­но­му на­се­лен­ню, так і сьо­го­дні­шні во­ро­ги Укра­ї­ни об­стрі­лю­ють мир­ні жи­тло­ві квар­та­ли на Дон­ба­сі, вла­што­ву­ють те­ро­ри­сти­чні акти в Оде­сі та Хар­ко­ві. Ви­сту­па­ю­чи на скор­бо­тно­му мі­тин­гу, го­ло­ва Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­мир В’ятро­вич роз­по­вів, чо­му прав­да про Ко­рю­ків­ську тра­ге­дію дов­гий час за­мов­чу­ва­ла­ся. Ли­ше кіль­ка ро­ків то­му про неї за­го­во­ри­ли на дер­жав­но­му та мі­жна­ро­дно­му рів­нях.

На мі­тин­гу та­ко­жви­сту­пив го­ло­ва обла­сної ра­ди Ми­ко­ла Звєрєв, який звер­нув ува­гу на те, що для су­ча­сних укра­їн­ців, які вже рік як ве­дуть свою ви­зволь­ну Ві­тчи­зня­ну вій­ну про­ти ро­сій­ських агре­со­рів та ко­ла­бо­ра­ціо­ні­стів, Ко­рю­ків­ська тра­ге­дія — ва­жли­ве істо­ри­чне на­га­ду­ва­н­ня: на­род, який не чи­нить опір оку­пан­ту, бу­де зни­ще­но. По за­кін­чен­ні мі­тин­гу на мі­сці пе­ре­по­хо­ва­н­ня остан­ків жертв Ко­рю­ків­ської тра­ге­дії в ур­очи­щі Гай від­бу­ла­ся по­ми­наль­на лі­тія.

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.