Збір­ну Укра­ї­ни пред­став­лять най­силь­ні­ші

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Зма­га­н­ня Чем­піо­на­ту сві­ту з бі­а­тло­ну від­бу­ду­ться у Кон­ті­о­ла­хті із 5 по 15 бе­ре­зня цьо­го ро­ку. Напередодні тре­нер­ський штаб збір­ної Укра­ї­ни вже ого­ло­сив склад на­ціо­наль­ної ко­ман­ди. Як ін­фор­мує офі­цій­ний сайт Фе­де­ра­ції бі­а­тло­ну Укра­ї­ни, у скла­ді на­шої чо­ло­ві­чої збір­ної у

Зав­тра у фін­сько­му Кон­ті­о­ла­хті стар­тує Чем­піо­нат сві­ту з бі­а­тло­ну

Фін­лян­дії ви­сту­плять: Сер­гій Се­ме­нов, Дми­тро Під­ру­чний, Ар­тем При­ма, Ар­тем Ти­щен­ко, Оле­ксандр Жир­ний, Дми­тро Ру­си­нов. Жі­но­ча жко­ман­да скла­да­ти­ме­ться із се­ми спортс­ме­нок: Ва­лен­ти­на Се­ме­рен­ко, Юлія Джи­ма, Іри­на Вар­ви­нець, Яна Бон­дар, Ана­ста­сія Мер­ку­ши­на, Юлія Жу­ра­вок, Оль­га Абра­мо­ва. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що Чем­піо­нат сві­ту- 2015 пропу­стять Оль­га Абра­мо­ва та На­та­лія Бур­ди­га. Однак Оль­зі в під­сум­ку мі­сце в за­яв­ці все жзна­йшло­ся.

Однак у скла­ді ко­манд, які ви­йдуть на старт, мо­жли­ві змі­ни. Як за­явив пре­зи­дент Фе­де­ра­ції бі­а­тло­ну Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Брин­зак, Юлія Джи­ма при­хво­рі­ла і мо­же пропу­сти­ти пер­ші гон­ки.

«У Юлі бу­ла тем­пе­ра­ту­ра, а за­раз є пі­до­зра на брон­хіт. Ко­ман­да при­ле­ті­ла до Фін­лян­дії у по­не­ді­лок, бу­де­мо ди­ви­ти­ся на мі­сці. Мо­жли­во, пер­ші гон­ки во­на пропу­стить і го­ту­ва­ти­ме­ться ли­ше до еста­фе­ти та ін­ди­ві­ду­аль­ної гон­ки», — про­ко­мен­ту­вав Во­ло­ди­мир Брин­зак.

На­га­да­є­мо, що від­кри­є­ться чем­піо­нат 5 бе­ре­зня змі­ша­ною еста­фе­тою. У су­бо­ту, 7 бе­ре­зня, від­бу­де­ться чо­ло­ві­чий спринт (10 км) та жі­но­чий спринт (7,5 км). А за­вер­ша­ться зма­га­н­ня 15 бе­ре­зня мас-стар­том жі­нок (12,5 км) та чо­ло­ві­ків (15 км).

Транс­ля­цію пер­шої гон­ки Чем­піо­на­ту сві­ту з бі­а­тло­ну мо­жна по­ба­чи­ти в ефі­рі Пер­шо­го На­ціо­наль­но­го ка­на­лу 5 бе­ре­зня о 18.05.

До ре­чі, напередодні стар­ту Чем­піо­на­ту сві­ту міль­йо­ни вбо­лі­валь­ни­ків цьо­го ви­ду спор­ту свя­тку­ва­ли День на­ро­дже­н­ня бі­а­тло­ну! Ці­єю да­тою прийня­то вва­жа­ти 2 бе­ре­зня, адже са­ме в цей день 1958 ро­ку в Ав­стрії бу­ло про­ве­де­но пер­ший Чем­піо­нат сві­ту з бі­а­тло­ну.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.